EZÉKIEL PRÓFÉTA KÖNYVE

1,1. És lőn a harminczadik esztendőben, a negyedik
hónapban, a hónap ötödikén, mikor
én a foglyok közt a Kébár folyó
mellett voltam: megnyilatkozának az egek, és
láték esteni látásokat.
1,2. A hónap ötödikén (ez az ötödik
esztendeje Jojákin * király fogságba
vitelének).
* 2 Kir. 24,8. - 2 Kir. 24,16.
1,3. Valójában lőn az Úrnak beszéde
Ezékiel paphoz, a Búzi fiához a Káldeusok
földén, a Kébár folyó mellett,
és lőn ott rajta az Úrnak keze.
1,4. És látám, és ímé
forgószél jött északról, nagy felhő
egymást érő villámlással, a mely
körül fényesség vala, közepéből
pedig mintha izzó ércz látszott volna ki,
tudniillik a villámlás közepéből.
1,5. És belőle négy lelkes állat formája
tetszék ki, és ez vala ábrázatjok: emberi
formájok * vala,
* Ezék. 1,10.
1,6. És mindeniknek négy orczája vala, és
négy szárnya * mindenikőjöknek;
* Jel. 4,6. Jel. 4,7. Jel. 4,8.
1,7. És lábaik egyenes lábak, és
lábaik talpa mint a borjú lábának talpa,
és szikráznak vala, mint a simított ércz
színe.
1,8. Továbbá emberi kezek * valának
szárnyaik alatt négy oldalukon. Mind a
négyőjöknek orczái és szárnyai.
* Ezék. 10,8.
1,9. Szárnyaik egymás mellé lévén
szerkesztve, nem fordultak meg jártukban, mindenik az ő
orczája * irányában megy vala.
* 1 Kir. 6,27.
1,10. És orczájok formája vala emberi orcza, *
továbbá oroszlán-orcza mind a négynek
jobbfelől, és bikaorcza mind a négynek balfelől,
és sasorcza mind a négynek hátul;
* Ezék. 10,14. Jel. 4,7.
1,11. És ezek az ő orczáik. És szárnyaik
felül kiterjesztve valának, mindeniknél két
szárny összeér vala, kettő pedig fedezé *
testöket.
* Ésa. 6,2.
1,12. És mindenik az ő orczája irányában
megy vala, a hová a lélek vala menendő, oda mennek vala,
meg nem fordulván jártukban.
1,13. És a lelkes állatok közt
látszék, mint egy égő üszög, a mely
lángolt, mint a fáklyák, ide s tova
futkározva a lelkes állatok közt; és a tűznek
fényessége vala, és a tűzből *
villámlás jöve ki.
* Ésa. 6,6. Jel. 8,5.
1,14. És a lelkes állatok ide s tova mozognak vala, mint
a villámlás czikázása.
1,15. És mikor ránéztem a lelkes állatokra,
ímé egy-egy kerék vala a földön az
állatok mellett * mind az ő négy orczájok felől.
* Ezék. 1,10. Ezék. 10,9.
1,16. A kerekek mintha tarsiskőből készültek volna,
és mind a négyüknek ugyanazon egy formája
vala, és úgy látszának egybeszerkesztve,
mintha egyik kerék * a másik kerék
közepében volna;
* Ezék. 10,9.
1,17. Jártukban négy oldaluk felé mentek vala; meg
nem fordulnak vala jártukban;
1,18. És talpaik magasak valának és
félelmesek, és e talpak rakva * valának szemekkel
köröskörül mind a négynél.
* Ezék. 10,12. Jel. 4,6.
1,19. És mikor járnak vala a lelkes állatok,
járnak vala a kerekek is mellettök, és mikor
fölemelkednek vala az állatok a földről,
fölemelkednek vala a kerekek is.
1,20. A hová a lélek vala menendő, mennek vala, a
hová tudniillik a lélek vala menendő, és a kerekek
fölemelkednek vala mellettök, mert a lelkes állatok
lelke vala * a kerekekben.
* Ezék. 1,12.
1,21. Ha azok mentek, ezek is mennek vala, és ha azok
álltak, ezek is állnak vala, és ha
fölemelkedtek a földről, fölemelkednek vala a kerekek is
mellettök, mert a lelkes állatok lelke vala a kerekekben.
1,22. És vala mintegy mennyezet az állatok feje
fölött, * olyan mint a csodálatos kristály,
kiterjesztve felül fejök felett.
* 2 Móz. 24,10. Jób. 37,17. Jel. 4,6.
1,23. És a mennyezet alatt szárnyaik egyenesen
valának, egyik a másikkal összeérvén;
mindegyiknek kettő vala, a melyek befedik vala innen, és
mindegyiknek kettő vala, a melyek befedik vala amonnan az ő *
testöket.
* Ezék. 1,9. Ezék. 1,11.
1,24. És hallám szárnyaik *
zúgását, mint sok vizeknek
zúgását, úgy mint a Mindenhatónak
hangját, mikor járnak vala, zúgás
hangját, mint valami tábornak
zúgását; mikor állának, leeresztik
vala szárnyaikat.
* Zsolt. 29,3. - Zsolt. 29,9. Ezék. 3,13.
1,25. És lőn kiáltás a mennyezeten felül, a
mely vala fejök felett, és ők megállván,
leeresztik vala szárnyaikat.
1,26. És a mennyezeten felül, a mely fejök felett *
vala, látszék mint valami zafirkő, királyi
széknek formája, és a királyi
széknek formáján látszék mint egy
ember formája azon felül;
* Ezék. 1,22. 2 Móz. 24,10. Ésa. 6,1. Dán.
7,9. Dán. 7,13. Dán. 7,14. 1 Móz. 1,26.
1,27. És látám izzó érczként
ragyogni, a melyet, mintha tűz vett volna körül
derekának alakjától fogva és
fölfelé; és derekának alakjától
fogva és lefelé látám, mintha tűz volna.
És fényesség vala * körülötte,
* Ezék. 8,2.
1,28. Mint a milyen a szivárvány, mely a felhőben szokott
lenni esős időben, olyan vala a fényesség
köröskörül. Ilyen vala az Úr
dicsőségének * formája, és
látám, és orczámra esém, és
hallám egy szólónak szavát.
* 1 Móz. 9,12. - 1 Móz. 9,17. Jel. 4,3. 4 Móz.
12,8.
2,1. És monda nékem: Embernek fia! állj
lábaidra, és szólok veled.
2,2. És lélek jöve én belém, a mint
szóla, és állata * engem lábaimra,
és hallám azt, a ki szól vala nékem.
* Dán. 10,9. Dán. 10,10.
2,3. És mondá nékem: Embernek fia! küldelek
én téged Izráel fiaihoz, a pártos
nemzetségekhez, a kik pártot ütöttek ellenem;
ők és atyáik * vétkeztek ellenem mind e mai napig.
* Jer. 3,25.
2,4. A kemény orczájú fiakhoz * és makacs
szívűekhez küldelek téged, és ezt mondjad
nékik: Így szól az Úr Isten!
* Ésa. 30,9. Ésa. 30,11.
2,5. Ők pedig vagy hallják, vagy nem hallják, mivelhogy
pártos ház, hadd tudják meg, hogy
próféta volt köztük.
2,6. Te pedig, embernek fia, ne félj tőlök, és az ő
beszédöktől se félj; ha bogácsok és
tövisek * vannak is veled, és ha skorpiókkal lakol
is együtt; beszédöktől ne félj,
orczájoktól ne rettegj, mert ők pártos ház.
* Mik. 7,4.
2,7. És szóljad az én beszédimet
nékik, vagy hallják, vagy nem, mert pártos
ház.
2,8. Te pedig, embernek fia, halld meg a mit én néked
szólok. Ne légy pártos mint ez a pártos
ház, nyisd föl szádat, és egyed, a mit
én adok néked.
2,9. És látám, és ímé egy
kéz nyúlt felém, és ímé benne
egy könyv türete vala.
2,10. És kiterjeszté azt előttem, és
ímé be vala írva elől és hátul,
és írva valának reá
gyászénekek és nyögések és
jajszók.
3,1. És mondá nékem: Embernek fia! a mi előtted
van, edd meg; edd meg ezt a türetet, és menj, *
szólj az Izráel házának.
* Jel. 10,9. Jel. 10,10.
3,2. Felnyitám azért számat, és
megéteté velem azt a türetet.
3,3. És mondá nékem: Embernek fia! hasadat tartsd
jól és belső részeidet töltsd meg ezzel a
türettel, a melyet adok néked. És megevém
azt, és lőn az én számban, mint az édes
méz.
3,4. És mondá nékem: Embernek fia! eredj, menj el
az Izráel házához, és szólj * az
én szavaimmal nékik.
* Jer. 1,17.
3,5. Mert nem valami homályos ajkú és nehéz
nyelvű néphez küldetel te, hanem az Izráel
házához.
3,6. Nem sok népekhez, a kik homályos ajkúak
és nehéz nyelvűek, kiknek nem érthetnéd
beszédöket; bizony, ha ő hozzájok
küldöttelek volna, ők hallgatnának reád.
3,7. De az Izráel háza nem akar téged hallgatni,
mert nem akarnak engem hallgatni, mert az egész Izráel
háza kemény * homlokú és
megátalkodott szívű.
* Ezék. 2,4.
3,8. Ímé keménynyé tettem orczádat,
a milyen az ő orczájok, és keménynyé
homlokodat, a milyen az ő homlokuk.
3,9. Olyanná, mint a gyémánt, a mely
keményebb a tűzkőnél, tettem a te homlokodat; ne
félj tőlök, és meg ne rettenj tekintetöktől,
mert pártos ház.
3,10. És mondá nékem: Embernek fia! minden
beszédimet, a melyeket szólok néked, vedd
szívedbe, és füleiddel halld meg.
3,11. És eredj, menj el a foglyokhoz, a te néped fiaihoz,
és szólj és mondjad nékik: Így
szól az Úr Isten, vagy hallják vagy nem.
3,12. És fölemele engem a lélek, és
hallék mögöttem nagy dörgés szavát:
Áldott az Úrnak dicsősége az ő helyéről.
3,13. És amaz állatok * szárnyainak
zúgását, a melyek egymást érik vala,
és mellettök a kerekek csikorgását, és
nagy dörgés szavát.
* Ezék. 1,24.
3,14. És a lélek fölemele és elragada engem,
és elmenék, elkeseredvén haragjában az
én lelkem, az Úrnak keze pedig rajtam erős vala.
3,15. És eljuték Tél-Ábibba a foglyokhoz, a
kik lakoznak vala a Kébár folyó mellett, és
leülék, ők is ott ülvén; és ott
ülék hét nap némán * ő
közöttük.
* Jób. 2,13.
3,16. És lőn hét nap mulva az Úr szava
hozzám, mondván:
3,17. Embernek fia! * őrállóul adtalak én
téged Izráel házának, hogy ha szót
hallasz számból, intsd meg őket az én nevemben.
* Ezék. 33,7. Ezék. 33,8.
3,18. Ha ezt mondom a hitetlennek: Halálnak
halálával halsz meg, és te őt meg nem inted
és nem szólasz, hogy visszatérítsd a
hitetlent az ő gonosz útjáról, hogy éljen:
az a gonosztevő az ő vétke miatt hal meg, de vérét
a te * kezedből kívánom meg.
* Zsid. 13,17.
3,19. De ha te megintetted a hitetlent, és ő meg nem tért
hitetlenségéből és gonosz
útjáról: ő az ő vétke miatt meghal, de te *
megmentetted a te lelkedet.
* Csel. 20,26.
3,20. És ha elfordul az igaz az ő
igazságától, * és cselekszik
álnokságot, és én vetek eléje
botránkozást: ő meg fog halni; ha meg nem intetted őt,
vétke miatt hal meg és elfelejtetnek igazságai, a
melyeket cselekedett; de vérét a te kezedből
kívánom meg.
* Ezék. 18,24. Ezék. 33,12. Ezék. 33,13.
3,21. Ha pedig te megintetted azt az igazat, hogy az igaz ne
vétkezzék, és ő nem vétkezik
többé: élvén él, mert engedett az
intésnek, és te a te lelkedet megmentetted.
3,22. És lőn ott az Úrnak keze rajtam, és monda
nékem: Kelj fel, menj ki a völgybe, és ott
szólok veled.
3,23. Fölkelék azért és kimenék a
völgybe és ímé ott áll vala az
Úrnak dicsősége, hasonlatos ahhoz a dicsőséghez, a
melyet a Kébár folyó mellett láttam, *
és orczámra esém.
* Ezék. 1,28.
3,24. És jöve belém a lélek, és
állata engem lábaimra, és szóla
hozzám és monda nékem: Menj be és
zárd be magadat a te házadban.
3,25. És te, oh embernek fia, ímé köteleket
vetnek reád és azokkal megkötöznek
téged, és ki nem mehetsz közikbe;
3,26. Nyelvedet pedig én ragasztom ínyedhez, és
néma leszel, hogy ne légy közöttök feddőző
férfiú, * mert ők pártos ház.
* Ésa. 48,4.
3,27. Mikor pedig szólok veled, megnyitom a te szádat,
és mondjad nékik: Így szól az Úr
Isten; a ki hallja hallja, a ki nem akarja, nem hallja, mert * ők
pártos ház.
* Hós. 4,4.
4,1. És te, embernek fia, végy magadnak egy
téglát, tedd azt elődbe, és véss reá
egy várost, Jeruzsálemet,
4,2. És indíts ellene ostromot, és
építs ellene tornyot, tölts ellene sánczot,
és indíts ellene táborokat, és
állass ellene faltörő kosokat *
köröskörül.
* 2 Kir. 25,1.
4,3. És végy magadnak egy vasserpenyőt, és
állasd fel azt vasfal gyanánt te közted és a
város között, és irányozd tekintetedet
erősen reá, és legyen ostrom alatt, és te
ostromold. Jel ez az Izráel házának.
4,4. Te pedig feküdj baloldaladra és vesd az Izráel
háza vétkét arra; a napok száma szerint, a
mennyin azon fekszel, viseljed vétköket.
4,5. Én pedig meghatároztam néked az ő
vétkök éveit napok száma * szerint,
háromszázkilenczven napban; eddig viseljed az
Izráel házának vétkét.
* 4 Móz. 14,34.
4,6. És ha ezeket kitöltötted, feküdj a
jobboldaladra másodszor, és viseld a Júda
házának vétkét negyven napig; egy-egy napot
egy-egy esztendőül számítottam néked.
4,7. És Jeruzsálem ostromára irányozd
erősen tekintetedet, és karod feltűrve legyen, és
prófétálj ő ellene.
4,8. S ímé köteleket vetettem reád, hogy meg
ne fordulhass egyik oldaladról a másikra. míg
betöltöd ostromodnak napjait.
4,9. És végy magadnak búzát és
árpát és babot és lencsét és
kölest és tönkölyt, és tedd ezeket egy
edénybe, és ezekből csinálj magadnak kenyeret; a
napok száma szerint, a míg oldaladon fekszel,
háromszázkilenczven * napon egyed azt.
* Ezék. 4,5.
4,10. A te ételed pedig, a melylyel élsz, legyen
súly szerint húsz siklus egy napra; időről-időre egyed
azt.
4,11. És vizet mérték szerint igyál, a
hinnek hatodrészét igyad időről-időre.
4,12. És ételedet árpa-lepény
formájában egyed, és emberi ganéj
tőzegénél süssed azt szemök
láttára.
4,13. És mondá az Úr: Így eszik az
Izráel fiai tisztátalan * kenyeröket a
pogányok közt, a kik közé őket kiűzöm.
* Hós. 9,3.
4,14. És mondék: Ah, ah, Uram Isten! ímé az
én lelkem soha meg nem fertéztetett, és
dögöt és vadtól szaggatottat nem ettem
ifjúságomtól fogva ez ideig, és
számon be nem * ment tisztátalan hús.
* 3 Móz. 11,4.
4,15. És mondá nékem: Nézd,
marhaganéjt engedek néked emberi tőzeg helyett, hogy
annál süsd meg a te kenyeredet.
4,16. És mondá nékem: Embernek fia!
ímé én eltöröm a kenyérnek
botját Jeruzsálemben, * és eszik kenyeröket
mértékkel és rettegéssel, és
vizöket mértékkel és ájulással
iszszák.
* 3 Móz. 26,26.
4,17. Azért, hogy kenyér és víz *
nélkül szűkölködjenek, és elborzadjanak
mindnyájan, és megrothadjanak az ő +
vétkökben.
* Siral. 4,4. Siral. 4,5. + 3 Móz. 26,29.
5,1. És te, embernek fia, végy magadnak éles
kardot, borbélyok beretvájául vedd azt magadnak,
és vond el azt a te fejeden és szakálladon,
és végy magadnak mérő serpenyőket, és oszd
el szőrüket.
5,2. Harmadrészét tűzben égesd meg a város
közepette, midőn betelnek a megszállásnak napjai;
azután vedd a harmadrészét, vagdald apróra
a karddal a város körül, és
harmadrészét szórd oda a szélnek, és
én kardot * vonszok utánok.
* 5 Móz. 28,64. - 5 Móz. 28,67.
5,3. És végy ki innét szám szerint keveset,
és kösd be azokat ruhád csücskébe;
5,4. És ezekből ismét végy ki, és vesd
azokat a tűz közepébe és égesd meg a tűzben;
ebből megyen tűz Izráel egész házára.
5,5. Így szól az Úr Isten: Ez Jeruzsálem, a
pogányok közibe * helyheztettem őt, és
körülte a tartományokat.
* Siral. 1,1.
5,6. De pártos volt törvényeim * iránt,
gonoszabbul, mint a pogányok, és rendeléseim
iránt inkább, mint a tartományok, a melyek
körülte vannak, mert törvényeimet
megútálták, és rendeléseimben nem
jártak.
* Ésa. 1,4. Ésa. 10,5. Ésa. 10,7.
5,7. Azért így szól az Úr Isten: A
miért ti pártosabbak valátok, * mint a
pogányok, a kik körültetek vannak,
rendeléseimben nem jártatok és
törvényeimet nem cselekedtétek, sőt csak a
pogányok törvényei szerint is, a kik
körültetek vannak, nem cselekedtetek:
* Siral. 4,6.
5,8. Ezokért így szól az Úr Isten:
Ímé én is ellened leszek, és teszek
közötted ítéletet a pogányok szeme
láttára;
5,9. És cselekszem rajtad azt, mit soha nem cselekedtem
és minéműt nem cselekszem többé, - minden te
útálatosságidért.
5,10. Azért az apák egyék * meg fiaikat te
közötted, és a fiak egyék meg apáikat,
és cselekszem rajtad ítéletet, és
szétszórom minden maradékodat a szél minden
irányában.
* 5 Móz. 28,53. Siral. 4,10.
5,11. Ezért, élek én! szól az Úr
Isten, bizonyára, mivelhogy szenthelyemet megfertéztetted
minden undokságaiddal és minden
útálatosságaiddal, azért én is
elfordítom rólad irgalom nélkül szememet, s *
én sem könyörülök rajtad.
* Ezék. 7,4. Ezék. 7,18.
5,12. Harmadrészed döghalállal * hal meg és
éhség miatt pusztul el közötted, és
harmadrészed fegyver miatt hull el körülötted,
és harmadrészedet szétszórom a szél
minden irányában, és kardot vonszok utánok.
* Jer. 15,12.
5,13. És teljessé lesz haragom s nyugtatom rajtok
búsulásomat s vígasztalást veszek;
és megértik, * hogy én, az Úr
szóltam buzgó szerelmemben, mikor betöltöm
búsulásomat rajtok.
* Siral. 2,17. Siral. 4,11.
5,14. És teszlek pusztasággá és
gyalázattá a pogányok között, a kik
körülted vannak, minden melletted elmenő szeme
láttára.
5,15. És leszel gyalázat * és
csúfság, példa és eliszonyodás a
pogányoknak, a kik körülted vannak, mikor
ítéletet tartok fölötted haraggal és
búsulással és búsult feddésekkel,
én, az Úr mondottam;
* 5 Móz. 28,37.
5,16. Mikor bocsátom az éhség gonosz nyilait
rájok, hogy pusztítsanak, a melyeket a ti
pusztítástokra fogok bocsátani; és
éhséget halmozok fölétek, és
eltöröm köztetek a kenyér botját.
5,17. És bocsátok reátok éhséget
és gonosz vadállatokat, * hogy gyermektelenné
tegyenek, és döghalál és
vérontás megy át rajtad, és fegyvert hozok
reád, én, az Úr mondottam.
* 5 Móz. 26,22.
6,1. És lőn az Úrnak szava én hozzám,
mondván:
6,2. Embernek fia, vesd tekintetedet Izráel hegyeire, és
prófétálj ellenök:
6,3. És mondjad: Izráel hegyei, halljátok meg az
Úr Isten beszédét! Ezt mondja az Úr Isten a
hegyeknek és a halmoknak, a mélységeknek és
a völgyeknek: Ímé én fegyvert hozok
reátok, és elvesztem a ti magaslataitokat.
6,4. És elpusztulnak oltáraitok, és
összetörnek naposzlopaitok, és elhullatom
sebesültjeiteket * bálványaitok előtt.
* 3 Móz. 26,30.
6,5. És vetem az Izráel fiainak holttesteit
bálványaik elé, és szétszórom
csontjaitokat oltáraitok körül.
6,6. Minden lakóhelyeteken a városok elpusztuljanak,
és a magaslatok elveszszenek, hogy elpusztuljanak és
rommá legyenek oltáraitok, és törjenek
össze és legyenek semmivé
bálványaitok, és kivágattassanak
naposzlopaitok, és eltöröltessenek
csinálmányaitok.
6,7. És elhulljon a sebesült közöttetek, hogy
megtudjátok, hogy én vagyok az Úr.
6,8. De maradékot hagyok * hogy legyenek közületek, a
kik megmenekedtek a fegyvertől a pogányok közt, mikor
szétszórattok a tartományokban.
* Ezék. 5,1. - Ezék. 5,5.
6,9. Akkor megemlékeznek * én rólam
menekültjeitek a pogányok közt, kik közé
fogságba vitetének, mert megtörtem parázna
szívöket, mely tőlem elszakadt, és
bálványaikkal paráználkodó
szemeiket, és megundorodnak önmagok előtt a
gonoszságokért, melyeket cselekedtek minden
útálatosságuk szerint;
* Hós. 5,15.
6,10. És megismerik, hogy én vagyok az Úr: nem
hiába mondottam, hogy megcselekszem velök e gonoszt.
6,11. Így szólt az Úr Isten: Csapj tenyeredbe,
toppants lábaddal és mondd: Jaj az Izráel
háza minden gonosz
útálatosságáért, * mert fegyver,
éhség és döghalál miatt hullanak el;
* Ezék. 5,12.
6,12. A ki messze van, döghalál miatt hal meg, a ki
közel van, fegyver miatt esik el, és a ki megmaradt
biztonságban, éhség miatt hal meg; és
teljessé teszem búsulásomat rajtok.
6,13. És megtudjátok, hogy én vagyok az Úr,
mikor sebesültjeik ott lesznek bálványaik *
között az ő oltáraik körül, minden magas +
halmon, minden hegyeknek tetein, minden zöld fa alatt és
minden lombos terpentinfa alatt, a hol csak kedves illatot
adának minden bálványaiknak.
* Ezék. 6,4. Ezék. 6,6. Ezék. 6,9. + 2 Kir. 17,10.
Ésa. 57,5.
6,14. Kinyújtom azért kezemet reájok, és
teszem a földet kietlen pusztasággá, a
pusztától fogva Dibláig minden
lakóhelyökön, hadd tudják meg, hogy én
vagyok az Úr!
7,1. És lőn az Úr beszéde hozzám,
mondván:
7,2. És te, embernek fia, így szól az Úr
Isten Izráel földjének: Vége! eljött a
vég a föld négy szárnyára!
7,3. Immár itt a vég rajtad; s bocsátom haragomat
reád, és megítéllek útaid szerint,
és vetem reád minden
útálatosságodat.
7,4. És nem kedvez az én szemem néked, sem meg nem
szánlak; hanem a te útaidat vetem reád, *
és útálatosságaid közötted
lesznek és megtudjátok, hogy én vagyok az
Úr.
* Ésa. 45,5. 5 Móz. 28,15. - 5 Móz. 28,68.
7,5. Így szól az Úr Isten: Ímé
veszedelem, egyetlen veszedelem; ímé eljött.
7,6. Vég jött, eljött a vég, fölserkent
ellened, ímé eljött!
7,7. Eljött a végzet reád, földnek lakosa!
eljött az idő, közel a nap, rémülés
és nem víg éneklés a hegyeken.
7,8. Most rövid időn * kiöntöm búsulásomat
reád, és teljessé teszem haragomat rajtad,
és megítéllek útaid szerint, és
rád vetem minden útálatosságodat.
* 2 Kir. 25,1. - 2 Kir. 25,11.
7,9. És nem kedvez az én szemem, sem meg nem
szánlak; * útaid szerint fizetek tenéked,
és a te útálatosságaid közötted
lesznek; és megtudjátok, hogy én vagyok az
Úr, a ki ver.
* Jer. 15,1. - Jer. 15,6. Jer. 25,8. - Jer. 25,11.
7,10. Ímé a nap, ímé eljött, kisarjadt
a végzet, kivirágzott a vessző, kivirult a
kevélység.
7,11. Az erőszakosság a gonoszság
veszszejévé nőtt fel, nincs semmi meg belőlök, sem
sokaságukból, sem tömegökből, s nincs egy jaj
is miattok!
7,12. Eljött az idő, elközelgett a nap; a vevő ne
örüljön, az eladó ne szomorkodjék, mert
harag jön minden sokaságára.
7,13. Mert az eladó eladott jószágához nem
térhet vissza többé, még ha élve az
élők közt maradna is, mert a jövendelés az ő
egész sokasága ellen vissza nem tér, és
vétke miatt senki sem lehet hosszú életű.
7,14. Kürtöljetek a kürttel és
készítsetek el mindent; ám nincsen, a ki harczra
menjen, mert haragom minden ő sokasága ellen.
7,15. A fegyver kivül, a döghalál és
éhség belül; a ki a mezőn van, fegyver miatt hal
meg, és a ki a városban, azt éhség
és döghalál emészti meg.
7,16. És menekülnek menekültjeik, és lesznek a
hegyeken, mint a völgyek galambjai: mindnyájan
nyögvén, kiki vétke miatt.
7,17. Minden kéz elerőtlenül, és minden térd
elolvad, mint a víz.
7,18. Felövezkednek zsákkal, * és befedi őket
rettegés, és minden orczán szégyen,
és mindnyájok fején kopaszság.
* Ésa. 15,2. Ésa. 15,3. Ámós. 8,10.
7,19. Ezüstjöket az utczákra vetik, * és
aranyuk szenny lesz előttök; ezüstjök s aranyuk meg nem
szabadíthatja őket az Úr búsulásának
napján; lelköket azzal jól nem lakatják, s
hasokat meg nem tölthetik; mert csábítójok
volt az a vétekre.
* Péld. 11,4. Sof. 1,18.
7,20. És a belőle készült drága
ékességeket * kevélykedésre
használják, és útálatosságuk
képeit, undokságaikat abból
csinálták, azért tettem előttök azt
szenynyé;
* Ezék. 20,18.
7,21. És adom azt az idegenek kezébe
zsákmányul, és a föld hitetleninek
prédául, hadd fertéztessék meg.
7,22. És elfordítom tőlük arczomat, hadd
fertéztessék meg szent helyemet; s betörjenek
belé a rontók * és megfertéztessék.
* 2 Kir. 25,9.
7,23. Készítsd a lánczot; * mert a föld tele
van véres ítélettel, + és a város
tele van erőszakossággal.
* Jer. 27,2. + 2 Kir. 21,16.
7,24. És elhozom a pogányok leggonoszabbjait, hadd
foglalják el házaikat; s véget vetek a hatalmasok
kevélységének, s fertézett lesz templomuk.
7,25. Rettegés jött el, s keresnek békét
és nincs.
7,26. Egy romlás a másikra jő, és egy hír
után más támad, s kérnek *
látást a prófétától,
ám törvény nem lesz a papnál, sem
tanács a véneknél.
* Siral. 2,9.
7,27. A király szomorkodik, * a fejedelem irtózatba
öltözik; s a föld népének kezei
megdermednek. Útjok szerint cselekszem velök,
ítéletök szerint ítélem meg őket, hadd
tudják meg, hogy én vagyok az Úr.
* 2 Kir. 25,7.
8,1. És lőn a hatodik esztendőben, a hatodik hónapban, a
hónap ötödik napján: én ülök
vala házamban, és Júda vénei ülnek
vala előttem és esék reám ott az Úr
Istennek keze.
8,2. És látám, és ímé vala
mintegy tűznek formája, derekának alakjától
fogva lefelé tűz vala, és derekától fogva
fölfelé vala mint a fényesség, mint az
izzó ércz.
8,3. És kinyújta egy kézformát, * és
megragada engem fejem üstökénél fogva,
és fölemelve vitt engem a lélek a föld
és az ég között, és bevive engem
Jeruzsálembe isteni látásokban a belső kapu
bejáratához, a mely északra néz, a hol vala
helye a bosszúság bálványának, a
mely bosszúságra + ingerel vala;
* Dán. 5,5. + Ezék. 20,28. 2 Kir. 21,7.
8,4. És ímé ott vala Izráel
Istenének dicsősége, a látás szerint, a
melyet láttam a * völgyben.
* Ezék. 1,28. Ezék. 3,23.
8,5. És monda nékem: Embernek fia! emeld föl csak
szemeidet észak felé. Fölemelém azért
szemeimet észak felé: és ímé
északra az oltár kapujától áll vala
a bosszúság ama bálványa a
bejáratnál.
8,6. És mondá nékem: Embernek fia! látod-e
mit cselekesznek? A nagy útálatosságokat, melyeket
Izráel háza itt cselekszik, hogy eltávozzam az
én szenthelyemtől. De még egyéb nagy
útálatosságokat is fogsz látni.
8,7. És vive engem a pitvar bejáratához, és
látám, és ímé egy lyuk vala a
falban.
8,8. És mondá nékem: Embernek fia! ronts csak
át a falon! és átronték a falon * és
ímé egy ajtó vala ott.
* Ezék. 12,5.
8,9. És mondá nékem: Menj be és lásd
meg a gonosz útálatosságokat, a melyeket ezek ott
cselekesznek.
8,10. Bemenék azért és látám,
és ímé az útálatos
csúszó-mászó állatoknak és
barmoknak mindenféle képei és Izráel
házának minden bálványai vannak
bevésve a falon köröskörül.
8,11. És hetven férfiú Izráel
házának vénei közül (ezek közepette
Jaazanjáhu, a Sáfán fia) áll vala
előttök, mindenik a maga tömjénezőjével
kezében, s a füstölőszer felhőjének illata
száll vala fel.
8,12. És mondá nékem: Láttad-é,
embernek fia, Izráel házának vénei mit
cselekesznek a sötétben, kiki az ő képes
házában? mert azt mondják: Nem * lát minket
az Úr, elhagyta az Úr ezt a földet.
* Jób. 23,13. Zsolt. 94,7.
8,13. És mondá nékem: Még egyéb nagy
útálatosságokat is fogsz látni, miket ezek
cselekesznek.
8,14. És vive engem az Úr háza kapujának
bejáratához, a mely északra van, és
ímé ott asszonyok ülnek vala, siratván a
Tammúzt.
8,15. És mondá nékem: Láttad-é,
embernek fia? még egyéb, ezeknél nagyobb
útálatosságokat is fogsz látni.
8,16. És bevive engem az Úr házának belső
pitvarába, és ímé az Úr
templomának bejáratánál, a tornácz
és az oltár között vala mintegy huszonöt
férfiú, kik hátokkal az Úr
templomára és orczájokkal keletre fordultak, s
ezek kelet felé leborulva imádták * a napot.
* 2 Kir. 21,5. 2 Kir. 23,11.
8,17. És mondá nékem: Láttad-é,
embernek fia? avagy kevés-é Júda
házának ily útálatosságokat
cselekedni, a milyeneket itt cselekedtek? hogy még a földet
is betöltik erőszakossággal, és engem megint haragra
ingerelnek, ímé, hogy tartják * a venyigét
orrukhoz!
* Ezék. 9,10.
8,18. Én is búsulásom szerint cselekszem, nem fog
kedvezni * szemem, sem meg nem szánom őket; s ha
kiáltanak füleimbe nagy felszóval, nem hallgatom meg
+ őket.
* Ezék. 5,11. + Jer. 11,11. Siral. 3,8.
9,1. És kiáltá füleimbe nagy
felszóval, mondván: Hozzátok el a városra a
meglátogatásokat, * kinek-kinek a kezében legyen
vesztő eszköze.
* 2 Kir. 25,1. - 2 Kir. 25,11.
9,2. És ímé hat férfi jő vala a felső kapu
útjáról, a mely északra néz vala,
mindeniknek kezében zúzó eszköze, egy
férfi pedig köztük gyolcsba vala öltözve,
és íróeszköz vala derekán. És
bemenének és állának az
érczoltár * mellé.
* 1 Kir. 8,64.
9,3. És Izráel Istenének * dicsősége
elvonula a Kérubról, a mely fölött vala, a
ház küszöbéhez, és kiálta a
gyolcsba öltözött férfiúnak, a kinek
derekán + íróeszköz vala.
* 1 Kir. 8,11. + Ezék. 9,2.
9,4. És monda az Úr néki: Menj át a
város közepén, Jeruzsálem
közepén, és jegyezz egy jegyet * a férfiak
homlokára, a kik sóhajtanak és nyögnek
mindazokért az útálatosságokért, a
melyeket cselekedtek annak közepében.
* Jel. 7,3. Jel. 7,4.
9,5. És amazoknak mondá * az én hallásomra:
Menjetek át a városon ő utána, és
vágjátok; ne kedvezzen a ti szemetek, és ne
szánakozzatok:
* Ezék. 9,2.
9,6. Vénet, ifjat, szűzet, gyermeket és asszonyokat
öljetek meg mind egy lábig, de azokhoz a férfiakhoz,
a kiken a jegy van, * ne közelítsetek, és az
én templomomon kezdjétek el. Elkezdék azért
a vén férfiakon, + a kik a ház előtt valának.
* Ezék. 9,4. + 2 Krón. 36,17. - 2 Krón. 36,19.
9,7. És mondá nékik: Fertőztessétek meg a
házat, és töltsétek meg a pitvarokat
megölettekkel. Menjetek ki. És kimenének és
öldöklének a városban.
9,8. És lőn, hogy levágák őket, és
én megmaradtam és esém az én
orczámra és kiálték és
mondék: Ah, ah, Uram Isten, avagy ki akarod-é
írtani Izráel egész maradékát, mikor
kiöntöd búsulásodat Jeruzsálemre?
9,9. És mondá nékem: Izráel és
Júda házának vétke * felette nagy,
mivelhogy tele a föld + vérontással, és a
város tele van ** igazságtalansággal, mert azt
mondották: Elhagyta az Úr ezt a földet, és az
Úr nem lát.
* Jer. 18,12. + 2 Kir. 21,16. ** Ésa. 5,7.
9,10. Azért én is (nem kedvez * szemem, sem meg nem
szánom őket) útjokat fejökhöz verem!
* Ezék. 5,11. Ezék. 14,15.
9,11. És ímé a gyolcsba öltözött
férfi, kinek íróeszköz vala a derekán,
* választ hozott, mondván: Úgy cselekedtem, a mint
parancsolád.
* Ezék. 9,3.
10,1. És látám, és ímé a
mennyezeten, a mely a * Kérubok feje fölött vala,
látszék felettök, mint valami zafirkő, olyan, mint
egy királyi széknek formája.
* Ezék. 1,22. Ezék. 1,26.
10,2. És szóla a gyolcsba öltözött
férfiúnak, * és mondá: Menj be a
forgókerekek közé a Kérubok alá,
és töltsd meg tenyereidet égő üszöggel
onnét a Kérubok közül, és szórd a
városra. És beméne szemem láttára.
* Ezék. 9,3. Ezék. 9,16.
10,3. A Kérubok pedig állanak a háztól
jobbra, mikor a férfi beméne, és a felhő
betölté * a belső pitvart.
* 1 Kir. 8,10. 1 Kir. 8,11.
10,4. És eltávozék az Úr dicsősége a
Kérubról, * a ház küszöbére,
és megtelék a ház a felhővel, és a pitvar
betelék az Úr dicsőségének
fényességével.
* Ezék. 10,18. 2 Móz. 25,18. 2 Móz. 25,22.
10,5. És a Kérubok * szárnyainak csattogása
meghallaték a külső pitvarig, mint az erős Isten hangja,
mikor beszél.
* Ezék. 1,24.
10,6. És lőn, mikor parancsolt ama gyolcsba
öltözött férfinak, mondván: Végy
tüzet a forgókerekek közül, a Kérubok
közül, az beméne, és álla a kerék
mellé.
10,7. És kinyújtá egy Kérub a *
kezét a Kérubok közül a tűzhöz, mely vala
a Kérubok között, és vőn és tevé
a gyolcsba öltözöttnek markába, ki elvevé
és kiméne.
* Ezék. 1,8.
10,8. És látszék a Kérubokon emberi
kéznek formája a szárnyaik alatt.
10,9. És látám, és ímé,
négy * kerék vala a Kérubok mellett, egyik
kerék vala az egyik Kérub mellett és a
másik kerék a másik Kérub mellett,
és olyanok valának a kerekek, mintha tarsiskőből
volnának.
* Ezék. 1,15.
10,10. És mintha volna mind a négyöknek ugyanazon
egy formája, mintha egyik kerék a másik
kerék közepében volna.
10,11. Jártokban mind a négy oldaluk felé mennek
vala, meg nem fordulnak vala jártokban, hanem arra, a merre a fő
fordult, mennek vala utána, meg nem fordulnak vala
mentökben.
10,12. És egész testök * és hátok
és kezeik és szárnyaik és a kerekek rakva
valának szemekkel köröskörül mind a
négy kerekükön.
* Ezék. 1,18.
10,13. Hallám, hogy a kerekeket forgókerekeknek
nevezték fülem hallatára.
10,14. És négy orczája vala mindeniknek, az első
orcza vala * Kérub-orcza, és a második orcza
ember-orcza, a harmadik oroszlán-orcza és a negyedik
sas-orcza.
* Ezék. 1,10.
10,15. És fölemelkedének a Kérubok. Ez ama
lelkes állat, a melyet láttam a Kébár
folyó mellett.
10,16. És mikor járnak vala a Kérubok,
járnak vala a kerekek is mellettök, mikor pedig
felemelék a Kérubok szárnyaikat, hogy
fölemelkedjenek a földről, nem fordulának el a kerekek
sem az ő oldaluktól.
10,17. Ha azok állanak vala, ezek is állának,
és ha azok felemelkednek vala, fölemelkedének ezek
is velök, mert a lelkes állat * lelke vala bennök.
* Ezék. 1,5. - Ezék. 1,13. Ezék. 1,20.
Ezék. 1,21.
10,18. És elvonula az Úrnak dicsősége a ház
küszöbétől, és álla a * Kérubok
fölé.
* Ezék. 10,4.
10,19. És fölemelék a Kérubok
szárnyaikat, és fölemelkedének a földről
szemem láttára kimentökben és a kerekek is
mellettök; és megállának az Úr
háza keleti kapujának bejáratánál,
és Izráel Istenének dicsősége vala *
felül ő rajtok.
* Ezék. 28,1.
10,20. Ez ama lelkes állat, a melyet láttam az
Izráel Istene alatt a Kébár folyó mellett,
és megismerém, hogy Kérubok valának.
10,21. Négy orczája vala mindeniknek és
négy szárnya mindeniknek és emberi kezek
formája vala szárnyaik alatt.
10,22. És orczáik * formája: ugyanazok az
orczák valának, a melyeket a Kébár
folyó mellett láttam, tudniillik formájokat
és őket magokat. Mindenik a maga orczája felé megy
vala.
* Ezék. 1,10.
11,1. És fölemelt engem a lélek, és bevive az
Úr házának keleti kapujához, a mely
néz keletnek, és ímé, a kapu
bejáratánál huszonöt férfi vala, kik
között látám Jaazanját, Azzur
fiát, és Pelatjáhut, Benájáhu
fiát, a nép fejedelmeit.
11,2. És mondá nékem: Embernek fia! ezek a
férfiak, a kik gonoszt eszelnek ki és rossz
tanácsot adnak ebben a városban,
11,3. Mondván: Nem egyhamar fogunk házakat
építeni; ez a város a fazék, mi pedig a *
hús.
* Ezék. 11,7. Ezék. 11,11.
11,4. Azért prófétálj ellenök;
prófétálj, embernek fia!
11,5. És esék reám az Úr lelke, és
mondá nékem: Mondjad, így szól az
Úr: Így szólottatok, Izráel háza!
és a mi lelketekben készül, én tudom.
11,6. Sokakat öltetek meg * ebben a városban, és
utczáit megtöltöttétek megölettekkel.
* 2 Kir. 21,16.
11,7. Ezért, így szól az Úr Isten:
Megöletteitek, kiket a város közepére
vetettetek, ezek a hús, * a város pedig a fazék,
és titeket kivisznek belőle.
* Ezék. 11,3.
11,8. Fegyvertől féltetek, fegyvert hozok reátok * azt
mondja az Úr Isten.
* 2 Kir. 25,1. - 2 Kir. 25,11. Jer. 42,16.
11,9. És kiviszlek titeket belőle, és adlak titeket
idegenek kezébe, és tartok ítéletet
fölöttetek.
11,10. Fegyver miatt hulljatok el, Izráel határán
* ítéllek meg titeket, és megtudjátok, hogy
én vagyok az Úr.
* 2 Kir. 25,5. - 2 Kir. 25,7.
11,11. E város ne legyen fazekatok, hogy ti * benne hús
legyetek, Izráel határán ítéllek el
titeket.
* Ezék. 11,3.
11,12. És megtudjátok, hogy én vagyok az
Úr, mert az én végzéseimben nem
jártatok, és rendeléseimet nem
cselekedtétek, hanem a pogányok módja szerint
cselekedtetek, a kik körültetek vannak.
11,13. És lőn, mikor prófétáltam,
Pelatjáhu, Benájáhu fia meghala, én pedig
orczámra esém és kiálték nagy
felszóval, és mondék: Ah, ah, Uram Isten, te
véget vetsz Izráel maradékának!
11,14. És lőn az Úrnak szava én hozzám,
mondván:
11,15. Embernek fia! a te atyádfiai, atyádfiai, a te
rokonaid és Izráel egész háza együtt
azok, a kikről Jeruzsálem lakói ezt mondják:
távozzatok el az Úrtól, nékünk adatott
ez a föld örökségül.
11,16. Ezokáért mondjad: így szól az
Úr Isten: Mivelhogy távol vetettem őket a pogányok
közé, és szétszórtam őket a
tartományokba, tehát én leszek nékik
templomul rövid időre a tartományokban, a melyekbe mentek.
11,17. Ennekokáért mondjad: Így szól az
Úr Isten: Egybegyűjtelek * titeket a népek
közül és együvé hozlak titeket a
tartományokból, a melyekben
szétszórattatok, és adom néktek
Izráel földjét.
* Jer. 29,10.
11,18. És bemennek oda és
eltávolítják minden ő fertelmességeit
és minden útálatosságait * ő belőle.
* Ésa. 4,2. Ésa. 4,3.
11,19. És adok nékik * egy szívet, és
új lelket + adok belétek, és
eltávolítom a kőszívet az ő testökböl,
és adok nékik hússzívet;
* Jer. 2,32. Jer. 2,39. Jer. 38,8. Jer. 38,9. + Ezék. 18,31.
11,20. Hogy az én végzéseimben járjanak
és rendeléseimet megőrizzék és
cselekedjék azokat, és legyenek nékem népem
és én leszek nékik istenök.
11,21. De a kiknek szívök az ő fertelmességeik
és útálatosságaik szíve szerint
jár, azoknak útját fejökhöz verem, *
mondja az Úr Isten.
* Ezék. 11,6. Ezék. 11,9. Ezék. 9,5. -
Ezék. 9,8.
11,22. És fölemelék a Kérubok
szárnyaikat s a kerekek mellettök, és Izráel
Istenének dicsősége * rajtok felül vala.
* Ezék. 10,19.
11,23. És felszálla az Úrnak dicsősége a
város közepéből, és álla a hegyre,
mely a várostól keletre van.
11,24. A lélek pedig felvőn engem, és vive
Káldeába * a foglyokhoz látásban az Isten
lelke által, és felszálla előlem a
látás, a melyet láttam.
* Ezék. 1,1. Ezék. 1,2.
11,25. És elbeszélém a foglyoknak az Úrnak
minden beszédét, a melyet nékem megjelentetett.
12,1. És lőn az Úrnak szava énhozzám,
mondván:
12,2. Embernek fia! pártos ház közepette lakol,
kiknek szemeik vannak a látásra, de nem látnak, *
füleik vannak a hallásra, de nem hallanak, mert ők
pártos ház.
* Ésa. 6,9. Ésa. 42,20. Csel. 28,26. Csel. 28,27.
12,3. És te, embernek fia, készíts magadnak
vándorútra való eszközöket, és
vándorolj ki nappal szemeik előtt, és vándorolj ki
helyedről más helyre szemök láttára;
talán meglátják! mert ők pártos *
ház.
* Jer. 18,12.
12,4. És vidd ki eszközeidet, úgy, mint
vándorútra való eszközöket, nappal
szemök láttára, te pedig menj ki estve szemök
láttára, úgy a hogy a vándorok szoktak.
12,5. Szemök láttára lyukaszd át a falat,
és azon át vidd ki.
12,6. Szemök láttára emeld válladra, a
sötétben vidd ki, orczádat fedd be, hogy lásd
a földet, mert csodajelül rendeltelek az Izráel
házának.
12,7. Úgy cselekedtem azért, a mint parancsolva vala
nékem; eszközeimet kihordám nappal, mint
vándorútra való eszközöket, és
este átlyukasztám a falat kezemmel; a
sötétben kivivém, vállamra emelém
szemök láttára.
12,8. És lőn az Úr beszéde én hozzám
reggel, mondván:
12,9. Embernek fia! Nem mondta-é néked Izráel
háza, ez a pártos * ház: mit cselekszel?
* Jer. 42,2. Jer. 42,5. Jer. 42,6. Jer. 43,1. - Jer. 43,5. Jer. 44,15.
Jer. 44,17.
12,10. Mondjad nékik: Így szól az Úr Isten:
a fejedelemnek szól ez a próféczia, ki
Jeruzsálemben van, és Izráel egész
házának, a mely ott lakozik.
12,11. Mondjad: Én csodajeletek vagyok; a mint én
cselekedtem, úgy történik velök:
fogságba, rabságra mennek.
12,12. És a fejedelem, ki közöttök van,
vállát megrakván a sötétben, kimegyen;
a falat átlyukasztják, hogy így vigyék ki
őt, * orczáit befedi, hogy ne lássa szemeivel épen
ő a földet.
* 2 Kir. 25,4. - 2 Kir. 25,7.
12,13. És kiterjesztem hálómat ellene, és
megfogatik varsámban, és elviszem őt Bábelbe a
Káldeusok földére, de azt nem fogja látni *
és ott fog meghalni.
* 2 Kir. 25,7.
12,14. És mindeneket, kik körülte vannak az ő
segítségére, és minden seregeit
szélnek szórom mindenfelé, és kardot vonok
* utánok.
* Jer. 43,5. - Jer. 43,11.
12,15. És megtudják, hogy én vagyok az Úr,
mikor eloszlatom őket a pogányok közé, és
szétszórom őket a tartományokba.
12,16. De meghagyok közülök kevés
férfiakat * a fegyvertől, éhségtől s
döghaláltól, hogy elbeszéljék minden
útálatosságukat a pogányok közt, a kik
közé mennek, s hogy megtudják, hogy én vagyok
az Úr.
* Ezék. 5,1. - Ezék. 5,5. Ezék. 6,8.
12,17. És lőn az Úr beszéde hozzám,
mondván:
12,18. Embernek fia! kenyeredet rettegéssel egyed, és
vizedet reszketéssel és félelemmel igyad.
12,19. És szólj a föld népének: Ezt
mondja az Úr Isten Jeruzsálem lakóiról,
Izráel földjéről: kenyeröket félelemmel
eszik és vizöket ájulással iszszák,
hogy pusztaságra vetkőzzék földje
bőségéből minden lakói álnoksága
miatt.
12,20. És a lakott városok elpusztulnak s a föld
pusztaság lesz és megtudjátok, hogy én
vagyok az Úr.
12,21. És lőn az Úr beszéde hozzám,
mondván:
12,22. Embernek fia! micsoda közmondástok van néktek
Izráel földjén? hogy azt mondják: a napok *
csak haladnak, ám semmivé lesz minden
látás.
* Ésa. 5,19. Jer. 7,4. Ezék. 12,26. Ezék. 12,27.
12,23. Ezokért mondd nékik: Ezt mondja az Úr
Isten: Megszüntetem e közmondást és nem
mondogatják azt többé Izráelben, sőt
inkább mondd nékik: elközelgettek a napok, és
minden látás teljesül.
12,24. Mert nem lesz többé semmi hiábavaló
látás és hizelgő jövendölgetés
Izráel házának közepette.
12,25. Mert én szólok, az Úr; s a mely szót
szólok, meglészen, nem halad tovább. Mert a ti
napjaitokban, pártos ház, szólok egy szót
és megcselekszem, ezt mondja az Úr Isten!
12,26. És lőn az Úr beszéde hozzám,
mondván:
12,27. Embernek fia! ímé, Izráel háza ezt
mondja: A látás, melyet ez lát, sok napra
való, * és messze időkre prófétál ő.
* Ezék. 12,22. Hós. 6,3.
12,28. Ezokért mondjad nékik: Így szól az
Úr Isten: Nem halad tovább semmi én
beszédem; a mit * szólok, az a szó
meglészen, ezt mondja az Úr Isten.
* Siral. 2,17.
13,1. És lőn az Úr beszéde hozzám,
mondván:
13,2. Embernek fia! prófétálj Izráel
prófétái ellen, * a kik
prófétálnak, és mondjad azoknak, a kik
önnön szívökből próféták:
Halljátok meg az Úr beszédét!
* Jer. 14,14. Jer. 28,12. - Jer. 28,17. Jer. 29,8. - Jer. 29,9.
13,3. Így szól az Úr Isten: Jaj a bolond
prófétáknak, * a kik az önnön
lelkök után mennek, mert semmit + sem láttak.
* Jer. 28,15. - Jer. 28,17. + Ezék. 13,6. Ezék. 13,7.
Jer. 28,2. Jer. 28,4.
13,4. Mint rókák a romok közt, olyanokká
lettek prófétáid, oh Izráel!
13,5. Nem hágtatok fel a törésekhez, nem falaztatok
falat Izráel háza körül, hogy
megállhassatok a harczban az Úrnak napján.
13,6. Hívságot láttak s hazug
jövendölgetést, kik ezt mondják: Monda az
Úr! holott az Úr nem bocsátotta őket, és
még várják, hogy betelik beszédök.
13,7. Avagy nem hiábavaló látást
láttatok-é, és nem hazug
jövendölgetést szóltatok-é? midőn ezt
mondjátok vala: Monda az Úr! * holott én nem
szólottam!
* Jer. 28,2. Jer. 28,3. Jer. 28,15.
13,8. Ennekokáért így szól az Úr
Isten: Mivelhogy hívságot szólottatok és
hazugságot láttatok, azért ímé
én ellenetek leszek, ezt mondja az Úr Isten.
13,9. És lészen kezem a próféták
ellen, kik hívságot látnak és
hazugságot jövendölgetnek; az én népem
gyülekezetében nem lesznek, Izráel
házának könyvébe nem irattatnak, és
Izráel földjére be nem mennek, és
megtudjátok, hogy én vagyok az Úr Isten.
13,10. Azért, mert eláltatták az én
népemet, mondván: béke! holott nincsen
béke; és ha a nép falat épít,
ímé ők bemázolják azt * mázzal.
* Jer. 6,14. Jer. 28,2. - Jer. 28,4.
13,11. Mondjad a mázzal mázolóknak, hogy leomlik:
ömlő záporeső lészen, és ti jégeső
kövei hulljatok, szélvihar hasítsd!
13,12. És ímé leomlik a fal. Avagy nem
mondják-é majd néktek: hol a
mázolás, a melylyel mázolátok?
13,13. Ezokáért így szól az Úr
Isten: És meghasogatom szélviharral
búsulásomban, és ömlő zápor
lészen haragomban, és lésznek jégeső
kövei búsulásomban annak elrontására.
13,14. És ledöntöm a falat, melyet mázzal
mázoltatok és levetem a földre, és meztelen
lesz fundamentoma; és leomlik, és ti veszszetek el
közepette, és tudjátok meg, hogy én vagyok az
Úr.
13,15. És teljessé teszem búsulásomat a
falon és azokon, a kik mázolák azt mázzal,
és mondom néktek: nincs a fal és nincsenek, a kik
azt mázolák,
13,16. Tudniillik Izráel prófétái, kik
prófétálnak Jeruzsálemnek és
látnak néki békességnek
látását, * holott nincsen békesség,
ezt mondja az Úr Isten.
* Jer. 6,14. Jer. 28,2. - Jer. 28,4.
13,17. És te, embernek fia, fordítsd orczádat
néped leányaira, a kik önnön
szívükből prófétálnak, és
prófétálj ellenök.
13,18. És mondjad: Így szól az Úr Isten:
Jaj azoknak, a kik kötéseket varrogatnak * minden
kézcsuklóra, és takarókat
készítenek akármilyen termetűek fejére,
hogy lelkeket vadászszanak! Némely lelkeket
elvadásztok népemtől, másokat elevenen megtartotok
a magatok hasznára.
* Ezék. 13,10. Ezék. 22,22. - Ezék. 22,27.
13,19. És megszentségtelenítetek engem
népem előtt néhány marok
árpáért és falat kenyérért,
hogy lelkeket öljetek, melyeknek nem kellene meghalniok, és
hogy lelkeket elevenen megtartsatok, melyeknek nem kellene
élniök, hazudozván népemnek, a mely *
hazugságra hallgat.
* Ésa. 30,10. Ésa. 30,11.
13,20. Ezokáért így szól az Úr
Isten: Ímé én kötéseitek ellen leszek,
a melyekkel ti a lelkeket vadászszátok, mint madarakat;
és leszaggatom azokat karjaitokról, s a lelkeket,
melyeket ti vadásztok, szabadon bocsátom, mint madarakat.
13,21. És elszaggatom takaróitokat, és
magszabadítom népemet kezetekből, és nem lesznek
többé zsákmány a ti kezetekben, s
megtudjátok, hogy én vagyok az Úr.
13,22. Mivelhogy megszomorítjátok az igaznak
szívét hazugsággal, holott én őt
bántani nem akartam, s megerősítitek a hitetlen kezeit,
hogy meg ne térjen gonosz útjáról, hogy őt
életben megtartsam.
13,23. Ezokáért hívságot nem láttok
és jövendőt nem jövendölgettek többé,
s megszabadítom népemet a ti kezetekből, és
megtudjátok, hogy én vagyok az Úr.
14,1. És jövének hozzám férfiak
Izráel vénei közül, és
leülének én előttem.
14,2. És lőn az Úrnak beszéde hozzám,
mondván:
14,3. Embernek fia! Ezek a férfiak fölvették
bálványaikat szívökbe, és
vétkeik botránkozását orczáik
elé állították. Vajjon engedjem-é,
hogy megkérdezzenek engem?
14,4. Ezokáért szólj velök, és mondjad
nékik: Ezt mondja az Úr Isten: Valaki az Izráel
házából bálványait
szívébe fölveszi, és vétkének
botránkozását teszi orczái elé,
és megy a prófétához: én, az
Úr felelek meg annak énmagam által
bálványainak sokasága miatt;
14,5. Hogy megragadjam Izráel házát az ő
szívökben, a kik elfordultak tőlem *
bálványaik miatt mindnyájan.
* Jer. 44,17. Jer. 44,18.
14,6. Ezokáért mondjad Izráel
házának: Ezt mondja az Úr Isten: Térjetek
meg, és forduljatok el bálványaitoktól
és minden útálatosságtoktól
fordítsátok el orczátokat.
14,7. Mert valaki az Izráel házából
és a jövevények közül, a kik
Izráelben laknak, elhajlik tőlem, és az ő
bálványait veszi föl szívébe,
és vétkének botránkozását
teszi orczája elé, és megyen a
prófétához, hogy ez tanácsot kérjen
ő néki én tőlem: én, az Úr felelek meg
annak énmagam által;
14,8. És ellene fordítom * orczámat annak a
férfiúnak, és vetem őt jegyül és
közbeszédül, + és kiirtom népem
közül, és megtudjátok, hogy én vagyok az
Úr!
* Ezék. 15,7. + 5 Móz. 28,37.
14,9. Ha pedig a próféta * megtéveszteni engedi
magát, hogy kijelentést adjon: én, az Úr
tévesztettem meg azt a prófétát; és
kinyújtom kezemet ellene, és kiveszem őt + az én
népem, Izráel közül.
* Ezék. 13,2. Ezék. 13,3. + Jer. 28,15. - Jer. 28,17.
14,10. És viselik vétköket; a milyen a
kérdező vétke, olyan legyen a próféta
vétke is.
14,11. Azért, hogy el ne tévelyedjék
többé Izráel háza én tőlem, és
többé meg ne fertéztessék magokat minden ő
elszakadásukkal, hanem legyenek az én népem
és én legyek Istenök, ezt mondja az Úr Isten.
14,12. És lőn az Úr beszéde hozzám,
mondván:
14,13. Embernek fia! ha valamely ország vétkeznék
ellenem, elpártolván tőlem, és én
kinyújtván kezemet ellene, eltörném
néki a kenyérnek botját, * és
bocsátanék reá éhséget, és
kiirtanék belőle embert és barmot;
* Ezék. 5,16. 3 Móz. 26,26.
14,14. És ha volna ez a három férfiú benne:
* Noé, Dániel és Jób: akkor ők az
igazságukkal a magok lelkét
megszabadítanák, azt mondja az Úr Isten.
* Jób. 1,1. Jer. 15,1.
14,15. Ha gonosz vadállatokat bocsátanék át
az országon, hogy azt gyermektelenné tegyék,
és az pusztává lenne, a melyen senki át nem
menne a vadállatok miatt:
14,16. Benne ama három férfiú (élek
én, az Úr Isten mondja) sem fiakat, sem leányokat
meg nem szabadítana, csak magokat szabadítanák
meg, az ország pedig pusztává lenne.
14,17. Avagy ha fegyvert hoznék amaz országra, és
mondanám: fegyver, menj át ez országon! és
kiirtanék belőle embert és barmot,
14,18. És ama három férfiú * benne volna,
élek én, az Úr Isten mondja, nem
szabadítana meg sem fiakat, sem leányokat, hanem csak
magokat szabadítanák meg.
* Ezék. 14,14.
14,19. Avagy ha döghalált bocsátanék arra az
országra, és kiönteném
búsulásomat reá vérben, hogy kiirtsak
belőle embert és barmot,
14,20. S Noé, Dániel és Jób * benne volna:
élek én, az Úr Isten mondja, nem
szabadítanának meg sem fiat, sem leányt; ők
igazságukkal csak a magok lelkét
szabadítanák meg.
* Ezék. 14,14.
14,21. Mert így szól az Úr Isten: Mennyivel
inkább, ha e négy nehéz ítéletemet:
a fegyvert, éhséget, vadállatot és
döghalált bocsátom Jeruzsálemre, hogy
kiirtsak belőle embert és barmot!
14,22. Ímé, megmaradnak benne némely
menekültek, a kiket kivezetnek, fiak és leányok;
ímé ők kimennek hozzátok, hogy
lássátok útjokat és cselekedeteiket,
és vígasztalást vegyetek a veszedelemből, melyet
Jeruzsálemre hoztam, mindarra nézve, a mit hoztam
reá.
14,23. És megvígasztalnak titeket, ha
látjátok útjokat és cselekedeteiket
megismeritek, hogy nem hiába cselekedtem mindazt, a mit
cselekedtem vele, ezt mondja az Úr Isten.
15,1. És lőn az Úr beszéde hozzám,
mondván:
15,2. Embernek fia! mire való a szőlőtőke fája
egyéb fa között, a venyige, mely az erdő fái
között van?
15,3. Avagy vesznek-é abból fát, hogy valami
eszközt csináljanak belőle? avagy vesznek-é belőle
szeget, hogy mindenféle edényt akaszszanak reá?
15,4. Ímé a tűznek adatott, hogy megemészsze;
két végét megemésztette már a tűz,
és közepe megpörkölődött, vajjon
való-é valami eszközre?
15,5. Ímé, míg ép vala, semmi eszközre
nem vala jó; menynyivel kevésbbé
csinálhatnak belőle valamit most, mikor a tűz
megemésztette és megpörkölődött!
15,6. Azért így szól az Úr Isten: A mint a
szőlőtőke fáját az erdő fái közül a
tűznek adtam megemésztésre, úgy adtam oda
Jeruzsálem lakóit,
15,7. És ellenök fordítom arczomat. A tűzből *
jöttek ki és a tűz emészsze meg őket, és
megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, mikor arczomat
ellenök fordítom.
* Ezék. 15,4. Ezék. 15,5.
15,8. És teszem a földet pusztasággá,
mivelhogy elpártoltak tőlem, ezt mondja az Úr Isten.
16,1. És lőn az Úr beszéde hozzám,
mondván:
16,2. Embernek fia! add tudtára Jeruzsálemnek az ő
útálatosságait,
16,3. És mondjad: Így szól az Úr Isten
Jeruzsálemnek: A te származásod és
születésed Kanaán földjéről való;
atyád az Emoreus és anyád Hitteus asszony.
16,4. Születésed pedig ilyen volt: a mely napon
születtél, el nem metszették a
köldöködet, és vízzel meg nem mostak, hogy
tiszta lennél, sóval sem töröltek meg, sem be
nem póláltak.
16,5. Szem meg nem szánt téged, hogy ezekből valamit
veled cselekedett volna, könyörülvén rajtad;
hanem kivetettek a nyilt mezőre, mert útáltak, a mely
napon születtél.
16,6. Ekkor elmenék melletted és látálak
véredben eltapodva, és mondék néked: A te
véredben élj! mondék ismét néked: A
te véredben élj!
16,7. Sok ezerekre szaporítottalak, mint a mezei füvet,
és megszaporodál és fölnevekedél
és jutál nagy szépségre; emlőid
duzzadának s szőröd kinőtt vala, de te mezítelen
és befedezetlen valál.
16,8. Ekkor elmenék melletted, és látálak,
és ímé a te korod a szerelem kora vala, és
kiterjesztém fölötted szárnyamat s
befödözém * mezítelenségedet, és
megesküvém néked + s frigyre léptem veled; **
azt mondja az Úr Isten, és lől az enyém.
* Ruth. 3,9. + 5 Móz. 26,27. ** 2 Móz. 19,4. - 2
Móz. 19,8. 2 Móz. 24,8.
16,9. És megmosálak vízzel és
elmosám rólad véredet, és megkenélek
olajjal.
16,10. És felöltöztetélek hímes
ruhába, és felsaruztalak borjúfóka bőrrel,
s övezélek fehér gyolcscsal s befedélek
selyemmel.
16,11. És felékesítélek
ékeségekkel, s adtam karpereczeket * kezeidre és
lánczot nyakadra.
* 1 Móz. 24,22.
16,12. És adtam orrpereczet orrodra és függőket
füleidre és ékes koronát fejedre.
16,13. És felékesítéd magadat aranynyal
és ezüsttel, és öltözeted vala
fehér gyolcs és selyem és hímes ruha;
lánglisztet, mézet és olajat ettél,
és megszépülél felette igen, s *
királyságra jutál.
* 2 Sám. 7,10.
16,14. És kiméne híred a pogányok
közé a te szépségedért; * mert
tökéletes vala az ékességeim által, a
melyeket reád tettem, azt mondja az Úr Isten.
* 1 Kir. 10,23. - 1 Kir. 10,25. Siral. 1,1.
16,15. De elbízád magadat szépségedben
és paráznává lőn híred * szerint,
elárasztál paráznaságaiddal minden
melletted elmenőt: + legyen kedve szerint!
* Jer. 2,20. - Jer. 2,23. + Ezék. 16,25.
16,16. És vevél a te ruháidból s
csinálál magadnak magaslatokat különböző
szinnel borítva, s paráználkodál azokon;
ilyen még nem volt * és nem is lesz.
* 2 Kir. 21,9.
16,17. És vevéd a te ékességidet az
én aranyomból és ezüstömből, melyeket
néked adtam, és csináltál magadnak
férfiú képeket, és azokkal
paráználkodál.
16,18. És vevéd hímes ruháidat * és
befedezéd azokat, és olajomat és
füstölőszeremet veted eléjök.
* Ezék. 7,20.
16,19. És az én eledelemet, melyet néked adtam, -
lángliszttel és olajjal és mézzel etettelek
vala, - ő eléjök rakád * kedves illatul; így
lőn, ezt mondja az Úr Isten.
* Hós. 2,4. Jer. 44,16. - Jer. 44,19.
16,20. És vevéd a te fiaidat és leányaidat,
kiket nékem szültél vala, és *
megáldozád őket azoknak eledelül. Avagy nem
volt-é már elég
paráznaságodból,
* 2 Kir. 21,6.
16,21. Hogy megölted fiaimat is, és oda adád őket, *
mindőn tűzben nékik áldozád?
* Ezék. 20,26. Zsolt. 106,37. Zsolt. 106,38.
16,22. És minden útálatosságaidban
és paráznaságaidban meg nem
emlékeztél a te ifjúságod napjairól
* mikor mezítelen és befedezetlen valál,
véredben eltapodva voltál.
* Ezék. 16,4. - Ezék. 16,16.
16,23. És lőn minden gonoszságod után, (Jaj, jaj
néked! azt mondja az Úr Isten,)
16,24. Építél magadnak tetőt, * és
csináltál magaslatot minden utczán.
* 1 Kir. 14,23. 1 Kir. 14,24. Ésa. 57,7.
16,25. És minden keresztútnál
megépítéd magaslatodat, s
útálatossá tevéd szépségedet,
és kétfelé vetéd lábaidat minden
melletted elmenőnek, és sokasítád
paráznaságodat.
16,26. És paraználkodál Égyiptom fiaival,
szomszédiddal, * a nagytestűekkel, és
sokasítád paráznaságodat, hogy engem
ingerelj.
* Ezék. 16,15. Ezék. 16,16. 3 Móz. 15,2.
16,27. És ímé kinyújtottam kezemet ellened,
s megkisebbítém rendelt részedet, és
adálak téged a te gyűlölőidnek, a Filiszteusok
leányainak csúfolásukra, a kik
átallák fajtalan * útadat.
* 2 Móz. 21,10. Hós. 2,9.
16,28. S Assiria fiaival is paráználkodál, mert
meg nem elégedél; paráználkodál
velök, és még sem elégedél meg.
16,29. És sokasítád
paráználkodásodat a kalmárok földe,
Káldea felé, de még ezzel sem
elégedél * meg.
* Ezék. 17,4.
16,30. Mily gyenge a szíved, azt mondja az Úr Isten, hogy
mindezeket cselekedted, egy rakonczátlan rima cselekedeteit!
16,31. Hogy állítál magadnak fedelet minden
keresztúton, és magaslatokat csinálál
minden utczán, de nem voltál olyan, mint a rima, kicsibe
véve a bért.
16,32. Te házasságtörő asszony! férje helyett
idegeneket fogad el!
16,33. Minden rimának bért adnak, te pedig magad adtad
ajándékidat minden szeretődnek, így
megvásárlád őket, hogy bemenjenek hozzád
mindenfelől paráznaságidért.
16,34. És lőn különbség közted és
más asszonyok közt paráznaságaidban; mert
utánad nem jártak a paráznák; te
adtál bért nékik és bért ők nem
adának néked, így lőn
különbséged.
16,35. Azért te rima, * halld meg az Úr
beszédét!
* Ésa. 1,21. Hós. 2,1.
16,36. Így szól az Úr Isten: A miatt, hogy
eláradt gyalázatod és föl van takarva
mezítelenséged a te szeretőiddel való
paráznaságaidban; és minden útálatos
bálványaid miatt és fiaid vére miatt, kiket
* azoknak adtál:
* Ezék. 16,15. Ezék. 16,20.
16,37. Ezokáért ímé egybegyűjtöm
minden szeretődet, kiknek kedves valál, és mindazokat, a
kiket szerettél, együtt azokkal, a kiket
gyűlöltél, és egybegyűjtöm őket ellened
mindenfelől, és föltakarom mezítelenségedet
előttök * hogy lássák minden te
mezítelenségedet.
* Ésa. 47,3. Jer. 13,26. Jer. 13,27.
16,38. És megítéllek téged a
házasságtörő * és vért ontó
asszonyok ítéletével, és véredet
kiontatom búsulásomban és féltő
szerelmemben.
* 3 Móz. 20,10. 5 Móz. 22,22.
16,39. És adlak téged kezökbe, * és
leszakítják tetődet és lerontják
magaslataidat és lehúzzák rólad
ruháidat és elveszik ékességeidet,
és hagynak mezítelenül + s ruhátalanul.
16,
* Hós. 2,8. + Siral. 1,22. Siral. 2,21. Siral. 2,22.
16,40. És összehoznak gyűlést ellened, és
megköveznek és összevagdalnak fegyvereikkel.
16,41. És megégetik házaidat * tűzzel, és
ítéletet cselekesznek rajtad sok asszony szeme
láttára, és megszűntetem
paráznaságodat, és bért sem adsz
többé.
* Jer. 52,13. Jer. 52,14.
16,42. És megnyugotom búsulásomat rajtad, * hogy
eltávozzék féltő szerelmem te tőled, s
megnyugoszom és többé nem haragszom.
* Ésa. 4,3. Ésa. 4,4.
16,43. Mivelhogy meg nem emlékeztél
ifjúságod napjairól, * és
ingerlettél engem mindezekkel, azért ímé
én is fejedhez verem útadat, ezt mondja az Úr
Isten, és többé nem cselekszed a
fajtalanságot minden útálatosságod mellett.
* Ezék. 16,4. Ezék. 16,14.
16,44. Ímé, valaki közmondással él,
rólad veszi azt, mondván: A minémű az anya, olyan
a leánya is.
16,45. Anyád leánya vagy te, * a ki
megútálta férjét s fiait, és
öcséidnek nénje vagy, a kik
megútálták férjeiket és fiaikat;
anyátok Hitteus asszony és atyátok Emoreus.
* Ezék. 16,35. Hós. 2,3.
16,46. És a te nénéd * Samaria vala, ő és
leányai, ki balkezed felől lakik vala; és
öcséd, + a ki jobbkezed felől lakik vala, Sodoma és
leányai.
16,47. És nem az ő útaikon jártál,
és nem az ő útálatosságaik szerint
cselekedtél, de csak kevés ideig; de aztán
gonoszabb valál azoknál * minden útadban.
* 2 Kir. 21,9.
16,48. Élek én! azt mondja az Úr Isten, így
nem * cselekedett Sodoma, a te öcséd, ő és
leányai, a mint cselekedtél te és a te
leányaid.
* Siral. 4,6.
16,49. Ímé, ez volt a vétke Sodomának, a te
öcsédnek: kevélység, eledel bősége
és * gondtalan békesség volt nála és
leányainál, de a szűkölködőnek és
szegénynek kezét nem fogta meg.
* 1 Móz. 13,10.
16,50. És felfuvalkodának s cselekedének
útálatosságot előttem, és
elveszítém őket, mikor ezt * megláttam.
* 1 Móz. 18,21. 1 Móz. 19,24. 1 Móz. 19,25.
16,51. És Samaria félannyit sem vétkezett, mint
te, mert többek a te útálatosságaid, mint az
övék; és így nőtestvéreidet *
nálad igazabbaknak bizonyítád minden
útálatosságiddal, a melyeket cselekvél.
* Ezék. 16,46.
16,52. Te is azért viseld gyalázatodat, a melyre pedig
nénédet ítélted; a te bűneid miatt,
melyekben nálok útálatosabban cselekvél,
igazabbak ők nálad. Szégyenülj meg hát te is
s viseld gyalázatodat, hogy nőtestvéreidet nálad
igazabbaknak bizonyítád.
16,53. És visszahozom foglyaikat, Sodomának s
leányainak foglyait és Samariának s
leányainak foglyait; s visszahozom a te foglyaidat is amazok
közepette;
16,54. Azért, hogy viseljed gyalázatodat és
megszégyenülj mindazokért, miket cselekedtél,
mikor azoknak vígasztalásukra leszel.
16,55. És nőtestvéreid, Sodoma és leányai
visszatérnek előbbi állapotjokba, és Samaria s
leányai visszatérnek előbbi állapotjokba,
és te is és leányaid visszatértek előbbi
állapototokba.
16,56. És nem vala-é öcséd, Sodoma,
szóbeszéd a te szádban kevélykedésed
napján,
16,57. Minekelőtte kitudódott volna gonoszságod; a
miképen te most gyalázatuk vagy Siria leányainak s
minden körülötted valóknak, a Filiszteusok
leányainak, kik útálnak téged
köröskörül?
16,58. Fajtalanságodat és
útálatosságaidat magad viseled, azt mondja az
Úr.
16,59. Mert ezt mondja az Úr Isten: És ha úgy
cselekedtem veled, mint te cselekedtél, midőn megvetetted az
esküt, hogy megtörd * a frigyet:
* 2 Móz. 19,5. - 2 Móz. 19,8. Jer. 44,16. - Jer. 44,19.
16,60. Én megemlékezem frigyemről, a melyet veled
ifjúságod napjaiban kötöttem, és
örök frigyet vetek veled.
16,61. És te megemlékezel útaidról
és megszégyenled magadat, mikor hozzád veszed
nőtestvéreidet, a kik nagyobbak nálad, együtt
azokkal, a kik kisebbek, s adom őket néked leányaidul, de
nem * a te frigyedből.
* Jer. 31,32. Jer. 31,33.
16,62. És én megerősítem frigyemet veled, * s
megismered, hogy én vagyok az Úr.
* Ésa. 4,3. Ésa. 4,4.
16,63. Hogy megemlékezzél és pirulj, és meg
ne nyissad többé szádat szégyenletedben,
mikor megkegyelmezek néked mindenekben, valamit
cselekedtél, azt mondja az Úr Isten.
17,1. És lőn az Úr beszéde hozzám,
mondván:
17,2. Embernek fia, adj találós mesét, és
mondj példabeszédet Izráel házának.
17,3. És mondjad: Így szól az Úr Isten: A
nagyszárnyú nagy saskeselyű, melynek hosszú
csapótollai valának, s mely rakva vala
különféle színű tollakkal, jöve a
Libanonra, és elfoglalá a czédrusfa
tetejét.
17,4. Gyönge ágainak hegyét letépte,
és vivé azt a kalmárok földére, az
árusok városában tevé le.
17,5. És vőn annak a földnek magvából,
és elveté azt termékeny mezőbe; sok vizek
mellé vivé; mint fűzfát ülteté el.
17,6. És felsarjadt, és lőn elterülő, alacsony
szőlőtővé, hogy vesszőit amahhoz fordítsa s gyökerei
amaz alatt legyenek, és szőlőtővé lőn, és
vesszőket terme, és ágacskákat bocsáta ki.
17,7. És vala más nagy szárnyú,
soktollú nagy saskeselyű, és ímé, ez a
szőlőtő feléje terjeszté gyökereit s vesszeit
hozzá nyújtá ültetésének
ágyaiból, hogy öntözze őt;
17,8. Pedig jó földbe, sok víz mellé
ültették vala el, hogy ágakat hajtson és
gyümölcsöt teremjen, hogy legyen jeles szőlőtő.
17,9. Mondjad: Így szól az Úr Isten: Vajjon
jó szerencsés lesz-é? Vajjon gyökereit nem
szaggatja-é ki, és gyümölcsét nem
vágja-é le, hogy elszáradjon,
hajtásának minden ága elszáradjon,
és pedig nem erős karral és sok néppel
támad reá, hogy kitépje * azt gyökerestől.
* Ezék. 17,5.
17,10. És ímé elplántáltatott,
jó szerencsés lesz-é? Avagy ha a napkeleti
szél illeti őt, nem szárad-é el teljesen,
ültetésének ágyában nem *
szárad-é el?
* Ezék. 19,12. Hós. 13,15.
17,11. És lőn az Úr szava hozzám, mondván:
17,12. No, mondjad a pártos háznak: Avagy nem
értettétek-é mi ez? Mondjad: Ímé,
eljött a babiloni király Jeruzsálembe, és
fogá királyát és fejedelmeit és
elvivé őket magához Babilonba.
17,13. És vőn a királyi magból, s * frigyet szerze
vele, s megesketé őt, de földnek erőseit elvivé,
* 2 Kir. 24,8. - 2 Kir. 24,16.
17,14. Hogy alacsony királyság legyen, hogy fel ne
emelkedjék, hanem frigyét megőrizze, hogy ez
megálljon.
17,15. De pártot üte ellene, bocsátván
követeit Égyiptomba, * hogy adjon néki lovakat
és sok népet. Vajjon jó szerencsés
lesz-é? Vajjon megszabadítja-é magát, a ki
ezeket cselekszi? a ki megszegte a szövetséget,
megszabadul-é?
* Jer. 37,5. Jer. 37,11.
17,16. Élek én, ezt mondja az Úr Isten, hogy annak
a királynak * lakóhelyén, a ki őt
királylyá tette, + a kinek tett esküjét
megvetette, s a kivel tett frigyét megszegte, ott nála,
Babilonban hal meg.
* Jer. 32,5. + 2 Kir. 24,17. 2 Kir. 24,18.
17,17. És a Faraó nagy haddal és nagy
sokasággal vele semmit nem * tesz a háborúban,
mikor sánczot töltenek és tornyot
építenek sok lélek kiirtására.
* Jer. 37,5. Jer. 37,10. Jer. 39,1. - Jer. 39,8.
17,18. S ha megvetette az esküt, * hogy megszegje a frigyet, pedig
ímé, kezet adott rá, s mégis megcselekedte
mindezeket; nem fog megszabadulni!
* 2 Krón. 36,13. - 2 Krón. 36,17.
17,19. Azért így szól az Úr Isten:
Élek én, hogy eskümet, melyet megvetett, és
frigyemet, melyet megszegett, fejéhez verem.
17,20. És kiterjesztem * hálómat ellene, és
megfogatik varsámban, és elviszem őt Babilonba s ott
törvénykezem vele gonoszságáért,
melylyel ellenem járt.
* 2 Kir. 25,5. 2 Kir. 25,7.
17,21. És minden menekültje minden seregéből fegyver
miatt hull el, és a megmaradottak szélnek
szélednek mindenfelé, és megtudjátok, hogy
én, az Úr beszéltem.
17,22. Így szól az Úr Isten: És veszek
én ama magas czédrus tetejéből, és
elültetem; felső ágaiból egy gyönge ágat
szegek le, s elplántálom én magas és
fölemelt hegyen.
17,23. Izráel magasságos hegyén
plántálom őt, és ágat nevel és
gyümölcsöt terem s nagyságos
czédrussá nevekedik, hogy lakjanak alatta,
mindenféle szárnyas madarak ágainak
árnyékában fognak lakozni.
17,24. És megismeri a mező minden fája, hogy én,
az Úr tettem a magas fát alacsonynyá, az alacsony
fát magassá; megszáraztottam a zöldelő
fát, és zölddé tettem az asszú
fát. Én, az Úr szólottam és
megcselekedtem.
18,1. És lőn az Úr szava hozzám, mondván:
18,2. Mi dolog, hogy ezt a közbeszédet szoktátok
mondani Izráel földjén, mondván: Az
atyák ettek * egrest, és a fiak foga vásott meg
bele?
* Jer. 31,29.
18,3. Élek én, ezt mondja az Úr Isten, nem lesz
többé helye köztetek ennek a közbeszédnek
Izráelben.
18,4. Ímé, minden lélek enyém, úgy
az atyának lelke, mint a fiúnak lelke enyém; a
mely lélek vétkezik, annak kell meghalni!
18,5. És ha valaki igaz lesz, és törvény
szerint igazságot cselekszik;
18,6. Ha a hegyeken nem eszik, * és szemei föl nem emeli
Izráel házának bálványaira,
és felebarátja feleségét meg nem
fertézteti, + és aszzonyhoz
tisztátalanságában nem közeledik;
* Zsolt. 106,28. + Ésa. 57,7. 3 Móz. 18,19. 3 Móz.
18,20.
18,7. És senkit nem * nyomorgat, az adósnak a
zálogot visszaadja, + ragadományt nem ragadoz, az
éhezőnek kenyerét ** adja és a ++
mezítelent ruhával befödi;
* 2 Móz. 22,21. + 5 Móz. 24,12. 5 Móz. 15,7. 5
Móz. 15,8. Ésa. 58,6. Ésa. 58,7. ++ Mát.
25,36. - Mát. 25,40.
18,8. Uzsorára nem * ád, kamatot nem vesz, megvonja
kezét az álnokságtól, igaz
ítéletet tesz a felek közt;
* 2 Móz. 22,25.
18,9. Az én parancsolatimban jár és
törvényeimet megőrzi, hogy igazságot
cselekedjék; ez az igaz, ő élvén él, ezt *
mondja az Úr Isten.
* 3 Móz. 18,5.
18,10. És ha erőszakos fiat nemz, * a ki vért ont,
és csak egyet is cselekszik amazokból;
* Ezék. 18,11. - Ezék. 18,13. 5 Móz. 28,15.
18,11. Mindezeket pedig nem cselekedte; hanem a hegyeken evett,
és felebarátjának feleségét
megfertéztette;
18,12. A szűkölködőt és szegényt nyomorgatta,
ragadományokat ragadozott, zálogot vissza nem adott,
és a bálványokra emelte szemeit,
útálatosságot cselekedett;
18,13. Uzsorára adott és kamatot vett: és az ilyen
éljen? Nem él! Mindezeket az
útálatosságokat cselekedte, halállal haljon
meg, az ő vére legyen ő rajta!
18,14. Ímé, ha fiat nemz, és ez látja
atyjának minden vétkét, melyeket cselekszik;
látja, de nem cselekszik azok szerint:
18,15. A hegyeken nem eszik, és szemeit nem emeli fel
Izráel házának bálványaira,
felebarátjának feleségét meg nem
fertézteti,
18,16. És senkit sem nyomorgat, zálogot nem vesz,
ragadományt nem ragadoz, kenyerét az éhezőnek adja
és a mezítelent * ruhával befödi;
* Jób. 31,19. Jób. 31,20.
18,17. A szegényre nem veti rá kezét,
uzsorát és kamatot nem vesz, törvényeim
szerint cselekszik, parancsolataimban jár: az ilyen ne haljon
meg atyja vétkéért, hanem élvén
éljen.
18,18. Atyja, mert nyomorgatást követett el,
ragadományt ragadozott atyjafiától, és a mi
nem jó, azt cselekedte népe között:
ímé meghal a maga vétkéért.
18,19. És ti ezt mondjátok: Miért ne viselje a
fiú * az apa vétkét? Ám a fiú,
törvény szerint és igazságot cselekedett,
minden parancsolatimat megtartotta s cselekedte azokat:
élvén éljen.
* 5 Móz. 24,16.
18,20. A mely lélek vétkezik, annak kell meghalni; a
fiú ne viselje az apa vétkét, se az apa ne viselje
a fiú vétkét; az igazon legyen az ő
igazsága; és a gonoszon az ő gonoszsága.
18,21. És ha a gonosztevő megtér minden
vétkéből, melyeket cselekedett, és megtartja
minden parancsolatimat és törvény szerint és
igaszságot cselekszik: élvén éljen,
és meg ne haljon.
18,22. Semmi gonoszságáról. melyet cselekedett,
emlékezés nem lészen; az ő
igazságáért, melyet cselekedett, élni fog.
18,23. Hát kivánva kivánom én a gonosznak *
halálát? ezt mondja az Úr Isten! nem inkább
azt, hogy megtérjen útjáról és
éljen?
* Ezék. 33,11.
18,24. És ha az igaz elhajol az ő
igazságától, és gonoszságot
cselekszik, minden útálatosság szerint, melyeket a
hitetlen cselekedett, cselekeszik, nemde éljen-é? Semmi
igazságairól, a melyeket cselekedett,
emlékezés nem lészen:
gonoszságáért, melyet cselekedett, és az ő
vétkéért, melylyel vétkezett,
ezekért meg kell halnia.
18,25. És azt mondjátok: * Nem igazságos az
Úrnak útja! Oh, halljátok meg, Izráel
háza: az én útam nem igazságos-é?
nem inkább a ti útaitok nem igazságosak-é?
* Ezék. 33,20.
18,26. Ha elhajol az igaz az ő igazságától,
és gonoszságot cselekszik, és a miatt meghal:
gonoszsága miatt hal meg, melyet cselekedett.
18,27. És ha a gonosztevő megtér az ő
gonoszságától, melyet cselekedett, és
törvény szerint és igazságot cselekszik: ez
az ő lelkét megtartja életben.
18,28. Mert belátta és megtért minden
gonoszságától, melyeket cselekedett:
élvén éljen, ne haljon meg.
18,29. És azt mondja az Izráel háza: Nem
igazságos az Úrnak útja! Az én útaim
nem * igazságosak-é, Izráel háza? nem
inkább a ti útaitok nem igazságosak-é?
* Ezék. 18,26. Ezék. 18,27.
18,30. Ennekokáért mindeniteket az ő útai szerint
ítélem, Izráel háza, ezt mondja az
Úr Isten. Térjetek meg és forduljatok el minden
vétkeitektől, hogy romlástokra * ne legyen
gonoszságotok.
* Ezék. 18,27.
18,31. Vessétek el magatoktól minden vétkeiteket,
melyekkel vétkeztetek, és szerezzetek magatoknak
új szívet és új lelket; * Miért
halnátok meg, oh Izráel háza?
* Ezék. 11,19.
18,32. Mert nem gyönyörködöm a meghaló
halálában, * ezt mondja az Úr Isten.
Térjetek meg azért és éljetek!
* Ezék. 18,23.
19,1. Te pedig kezdj gyászéneket Izráel
fejedelmeiről.
19,2. És mondjad: Mi volt anyád? Nőstény
oroszlán, oroszlánok közt fekszik vala, fiatal
oroszlánok között nevelé fel kölykeit.
19,3. És fölnevele egyet kölykei közül;
fiatal oroszlánná lőn, és megtanula
ragadományt ragadozni, embereket evett.
19,4. És meghallák ezt róla a népek;
vermökben megfogaték, és elvivék őt horgokon
* Égyiptom földjére.
* Ésa. 37,29. 2 Kir. 23,31. 2 Kir. 23,33.
19,5. És mikor látta, hogy késik, hogy oda veszett
reménysége, vőn egyet kölykei közül, ezt
tevé fiatal oroszlánná.
19,6. És ez jár vala az oroszlánok
között, fiatal oroszlánná lőn; és
megtanula ragadományt ragadozni, embereket * evett.
* Jer. 26,21. - Jer. 26,23.
19,7. És ismeré az ő özvegyeiket s városaikat
elpusztítá, és megrettene a föld és
annak teljessége, ordítása
hangjától.
19,8. És veték ellene a pogányok
köröskörül a tartományokból és
kiteríték reá hálójukat,
vermökben * megfogaték;
* 2 Krón. 36,4. - 2 Krón. 36,6. Jer. 22,18. Jer. 22,19.
19,9. És veték őt ketreczbe horgokon, s elvivék őt
Babilon királyához, elvivék őt várakba,
hogy többé ne hallassék szava Izráel hegyein.
19,10. Anyád a te nyugalmadban olyan vala, mint a víz
mellé ültetett szőlőtő, gyümölcscsel és
vesszővel bővelkedik vala a sok víztől.
19,11. És lőnek neki erős vesszei, uralkodók
pálczáinak valók, és nagy vala
magassága a sűrűség között és felett,
és kitetszék magasságával és
vesszeinek sokaságával.
19,12. De kiszaggattaték Isten haragja által, a
földre vetteték, és a napkeleti szél
elszárasztá gyümölcsét;
letöretének és elszáradának erős
ágai; tűz emészté meg.
19,13. És most a pusztában plántáltatott,
száraz és szomjú földön.
19,14. És tűz jött ki ágainak egyik
vesszejéből, gyümölcsét
megemészté, és nincs többé rajta erős
vessző, nincs pálcza az uralkodásra!
Gyászének ez és gyászének lesz.
20,1. És lőn a hetedik esztendőben, az ötödik
hónap tizedikén: jövének férfiak
Izráel vénei közül megkérdezni az Urat,
és leülének előttem.
20,2. És lőn az Úr beszéde hozzám,
mondván:
20,3. Embernek fia! beszélj Izráel véneivel,
és mondjad nékik: Így szól az Úr
Isten: Nemde engem megkérdezni jöttetek-é?
Élek én, hogy nem engedem, hogy megkérdezzetek
engem, ezt mondja az Úr Isten.
20,4. Ítélni akarod őket, ítélni akarsz,
embernek fia? add tudtokra atyáik
útálatosságait!
20,5. És mondjad nékik: Így szól az
Úr Isten: Azon a napon, melyen elválasztám
Izráelt, és fölemelém kezemet a
Jákób háza magvának, és
megismertetém magamat velök Égyiptom
földjén, és kezemet fölemelém
nékik, mondván: Én vagyok az Úr, a ti
Istentek!
20,6. Azon a napon felemeltem kezemet nékik, hogy kihozzam őket
Égyiptom földjéről a földre, a melyet
kinéztem vala nékik, a mely téjjel és
mézzel folyó, ékessége az minden
tartománynak;
20,7. És mondék nékik: Kiki az ő szemei
útálatosságait elvesse, és Égyiptom
bálványaival * meg ne fertéztessétek
magatokat; én vagyok az Úr, a ti Istentek!
* Józs. 24,14. Józs. 24,23.
20,8. De pártot ütének ellenem, s nem
akarának hallgatni reám. Senki az ő szeme
útálatosságait el nem veté és
Égyiptom bálványait el nem hagyá.
Mondám * azért, hogy kiöntöm
búsulásomat rájok, teljessé teszem
haragomat rajtok Égyiptom földjének közepette.
* Ezék. 23,8.
20,9. De cselekedtem az én * nevemért, hogy ez meg ne
gyaláztassék a pogányok szemei előtt, a kik
közt ők valának, a kiknek szemei előtt megismertettem
magamat velök, hogy kihozom őket Égyiptom
földjéről.
* Ezék. 20,14. Ezék. 20,22. 4 Móz. 14,13. - 4
Móz. 14,20.
20,10. És kihozám őket * Égyiptom
földjéről, s vivém őket a pusztába.
* 2 Móz. 13,18.
20,11. És adám nékik parancsolatimat, és
törvényeimet kijelentém nékik, melyeket az
ember ha cselekszik, * él azok által.
* Ezék. 18,5. - Ezék. 18,9. 3 Móz. 18,5.
20,12. És adám nékik szombataimat * is, hogy
legyenek jegyül köztem és ő közöttök;
hogy megtudják, hogy én vagyok az Úr, az ő
megszentelőjök.
* 2 Móz. 16,29. 2 Móz. 16,30. 2 Móz. 20,8. - 2
Móz. 20,11.
20,13. De pártot üte ellenem Izráel háza a
pusztában, az én parancsolatimban nem jártak
és törvényeimet megveték, a melyeket az ember
ha cselekszik, él azok által; és az * én
szombataimat megfertéztették felette igen. Mondám
azért, hogy kiöntöm búsulásomat
rájok a pusztában, hogy elveszessem őket.
* 2 Móz. 16,27. - 2 Móz. 16,29.
20,14. De cselekedtem az én nevemért, hogy meg ne
gyaláztassék * a pogányok szemei előtt, a kiknek
szeme láttára kihoztam vala őket.
* 2 Móz. 32,12. 2 Móz. 32,14.
20,15. És föl is emelém én kezemet
nékik a pusztában, hogy be nem viszem őket a földre,
* melyet adtam nékik, mely téjjel és mézzel
folyó, ékessége az minden tartománynak;
* 4 Móz. 14,15. 4 Móz. 14,20. - 4 Móz. 14,24.
20,16. Mivelhogy törvényeimet megvetették és
parancsolataimban nem jártak, és szombataimat
megfertéztették, mert bálványaik *
után járt vala szívök:
* Ámós. 5,25. Ámós. 5,26.
20,17. Mindazáltal kedvezett szemem nékik, hogy el ne
veszessem őket, és nem vetettem nékik véget a
pusztában.
20,18. És mondék fiaiknak a pusztában: A ti
atyáitok parancsolataiban ne járjatok, és az ő
törvényeit meg ne tartsátok, s
bálványaikkal magatokat meg ne
fertéztessétek.
20,19. Én vagyok a ti Uratok, Istentek: az én
parancsolatimban járjatok, az én törvényimet
tartsátok meg, és azokat cselekedjétek.
20,20. És az én szombatimat * megszenteljétek,
hogy legyenek jegyül én köztem és
tiköztetek, hogy megtudjátok, hogy én vagyok az
Úr, a ti Istenetek.
* 2 Móz. 20,10.
20,21. De pártot ütének a fiak ellenem,
parancsolataimban nem jártak, s törvényeimet meg nem
tartották, hogy azokat cselekedjék, a melyeket az ember
ha cselekszik, él azok által; szombataimat
megfertéztették; mondám azért, hogy
kiöntöm búsulásomat rájok,
teljessé teszem haragomat rajtok a pusztában.
20,22. De visszavontam kezemet, s cselekedtem az én
nevemért, * hogy meg ne gyaláztassék a
pogányok előtt, a kiknek szeme láttára kihoztam
őket.
* Ezék. 20,9. Ezék. 20,14. 2 Móz. 32,12. - 2
Móz. 32,14.
20,23. Föl is emelém én kezemet nékik a
pusztában, hogy elszélesztem * őket a pogányok
közé, és szétszórom őket a
tartományokba;
* 1 Krón. 15,13.
20,24. Mivelhogy törvényeimet nem cselekedték, s
parancsolataimat megvetették, és szombataimat
megfertéztették, s atyáik bálványai
után voltak szemeik.
20,25. És én is adtam nékik nem jó *
parancsolatokat, s törvényeket, a melyek által ne
éljenek.
* 4 Móz. 15,32. 4 Móz. 15,35. 4 Móz. 15,36. Csel.
15,10.
20,26. S megfertéztetém * őket
ajándékaikkal, mikor tűzön vittek át minden
elsőszülöttet, + hogy elpusztítsam őket, hogy
megtudják, hogy én vagyok az Úr.
* Csel. 7,42. Csel. 7,43. + Ezék. 16,21.
20,27. Azért szólj az Izráel
házának, embernek fia, és mondjad nékik:
Így szól az Úr Isten: Még ebben is
gyalázattal illettek engem a ti atyáitok, hogy
hűtlenül elszakadának tőlem:
20,28. Mikor bevittem őket a földre, a melyért
fölemeltem kezemet, * hogy azt nékik adom,
megtekintének minden magas halmot és minden sűrű
ágú fát, és ott áldozzák vala
az ő áldozatjaikat, és ott adják vala haragra
ingerlő + ajándékaikat; és oda teszik vala kedvelt
illatjokat, és oda öntik vala italáldozataikat.
* Ezék. 20,6. 2 Móz. 3,8. + Ezék. 8,5.
20,29. És mondék nékik: Micsoda e magaslat, a hova
ti gyülekeztek? És nevezik nevét magaslatnak mind e
mai napig.
20,30. Ennekokáért mondjad Izráel
házának: Így szól az Úr Isten: Nemde
a ti atyáitok módjára
fertéztetitek-é meg magatokat, és az ő
útálatosságaik szerint
paráználkodtok-é?
20,31. És ajándékaitok vitelével, mikor
átviszitek fiaitokat a tűzön, fertéztetitek meg
magatokat minden bálványaitok előtt mind e mai napig,
és én engedjem, hogy megkérdezzetek engem,
Izráel háza? Élek én, ezt mondja az
Úr Isten, hogy nem engedem, hogy megkérdezzetek engem!
20,32. És a mi lelketekben támadt, semmiképpen sem
lesz meg, hogy azt mondjátok: Leszünk olyanok, mint a
pogányok, mint a tartományok nemzetségei,
szolgálván fának és * kőnek.
* Jer. 44,17.
20,33. Élek én, ezt mondja az Úr Isten, hogy erős
kézzel és kinyújtott karral és kiontott
búsulással uralkodom rajtatok.
20,34. És kiviszlek titeket a népek közül,
és egybegyűjtelek titeket a tartományokból,
melyekbe elszéledtetek, erős kézzel és
kinyújtott karral és kiontott búsulással;
20,35. És vezetlek titeket a népek *
pusztájára, hol szemtől-szembe törvénykezem
veletek.
* 2 Kir. 25,11. 2 Kir. 25,18. - 2 Kir. 25,21.
20,36. A mint törvénykeztem * a ti atyáitokkal
Égyiptom földének pusztájában;
úgy törvénykezem veletek, ezt mondja az Úr
Isten:
* 4 Móz. 14,22. 4 Móz. 14,29. 4 Móz. 27,64. 4
Móz. 27,65.
20,37. És átviszlek titeket a vessző alatt, és
hozlak titeket a frigynek kötelébe.
20,38. És kitisztítom közületek a
pártosokat, és az ellenem támadókat,
és a földről, melyen jövevények voltak, kihozom
őket, de Izráel földjére nem fognak bemenni, hogy
megtudjátok, hogy én vagyok az Úr!
20,39. Ti pedig, Izráel háza, azt mondja az Úr
Isten, mindenitek * járjon az ő bálványai
után és szolgáljon azoknak; de azután
bizony, hallgatni fogtok rám, és az én szent
nevemet többé meg nem fertéztetitek
ajándékitokkal és bálványaitokkal.
* 1 Kir. 18,21.
20,40. Mert az én szent hegyemen, Izráelnek magas
hegyén, ezt mondja az Úr Isten, ott fog szolgálni
nékem Izráel egész háza együtt azon a
földön; ott kedvelem őket, ott kivánom meg a ti
áldozataitokat és ajándékitoknak első
zsengéjét mindenben, mit nékem szenteltek.
20,41. Kedves illatban kedvellek titeket, mikor kihozlak titeket a
népek közül és egybegyűjtelek titeket a
tartományokból, melyeken elszéledtetek, és
megszenteltetem ti bennetek a pogányok szemei előtt.
20,42. És megtudjátok, hogy én vagyok az
Úr, * mikor beviszlek titeket Izráel
földjére, arra a földre, melyért
fölemeltem kezemet, hogy adom azt a ti atyáitoknak.
* Ezsdr. 1,1. - Ezsdr. 1,5. Zsolt. 126,1. - Zsolt. 126,4.
20,43. És ott megemlékeztek útaitokról, s
minden cselekedeteitekről, melyekkel magatokat
megfertéztettétek, s megútáljátok *
ti magatokat minden gonoszságtokért, melyeket
cselekedtetek.
* Nehem. 9,33. - Nehem. 9,38.
20,44. És megtudjátok, hogy én vagyok az
Úr, mikor cselekszem veletek az én nevemért,
és nem a ti gonosz útaitok és romlott
cselekedeteitek szerint, oh Izráel háza, ezt mondja az
Úr Isten!
20,45. És lőn az Úrnak beszéde hozzám,
mondván:
20,46. Embernek fia! fordítsd orczádat délre,
és szólj dél felé és
prófétálj a déli mező erdeje ellen!
20,47. És mondjad a dél erdejének: Halld meg az
Úr beszédét, így szól az Úr
Isten: Ímé, én tüzet gyújtok benned,
hogy megemészszen te benned minden zöldelő és
aszú fát. Meg nem aluszik a lángoló
láng, és megég a miatt minden orcza déltől
északig.
20,48. És meglátja minden test, hogy én, az
Úr gyújtottam meg azt, mert meg nem aluszik.
20,49. És mondék: Ah, ah Uram Isten! ezek azt
mondják nékem: Hát nem
példabeszédekben beszél ez?
21,1. És lőn az Úrnak beszéde hozzám,
mondván:
21,2. Embernek fia! fordítsd arczodat Jeruzsálem
felé, és szólj a szent helyek ellen és
prófétálj Izráel földje ellen!
21,3. És mondjad Izráel földjének: Így
szól az Úr: Ímé, én reád
megyek, és kivonszom kardomat hüvelyéből, és
kivágok belőled igazat és gonoszt.
21,4. Azért, hogy kivágjak belőled igazat és
gonoszt, azért megyen ki kardom hüvelyéből minden
test ellen délről északig.
21,5. És megérti minden test, hogy én, az
Úr vontam ki kardomat hüvelyéből, mert belé
többé vissza nem tér.
21,6. És te, embernek fia, nyögj! Derekad
fájdalmában keserűséggel nyögj szemök
láttára.
21,7. És lészen, mikor mondják néked:
Miért nyögsz te? ezt mondjad: A hírért, mert
beteljesedett: és elolvad minden szív és
elerőtlenedik minden kéz és elcsügged minden
lélek és minden térd elolvad * mint a víz.
Ímé beteljesedett és meglett, ezt mondja az
Úr Isten.
* Jer. 6,24.
21,8. És lőn az Úr beszéde hozzám,
mondván:
21,9. Embernek fia! prófétálj és mondjad:
Ezt mondta az Úr: Mondjad: fegyver, fegyver!
megélesített és meg is fényesített!
21,10. Hogy öldököljön,
megélesíttetett, hogy legyen villámlása,
megfényesíttetett. Avagy
örüljünk-é? Fiam e veszszeje megvet minden
fát!
21,11. És adta azt megfényesítésre, hogy
marokba fogják; megélesíttetett az a kard s
megfényesíttetett, hogy adják a megölőnek
kezébe.
21,12. Kiálts és jajgass, embernek fia! mert ez az
én népemen lészen és Izráel minden
fejedelmin: * e kardra jutnak népemmel együtt,
ezokért üss czombodra.
* 2 Kir. 7,19. - 2 Kir. 7,21.
21,13. Már megpróbáltatott. * De hát ha a
vessző maga is vonakodnék? Nem úgy lészen, ezt
mondja az Úr Isten!
* Ezék. 21,24.
21,14. Te pedig, embernek fia, prófétálj,
és csapd össze tenyeredet, mert kettős lesz a kard, most
harmadszor; öldöklő kard az, a nagy öldöklő kard
körüljárja * őket.
* Ezék. 21,11. Ezék. 21,17.
21,15. Hogy elolvadjon a szív és sokan elhulljanak: *
minden kapujokban rájok vetem a kard
villámlását, hisz villámlásra
készült, öldöklésre
kifényesíttetett!
* Jer. 6,24.
21,16. Szedd össze magadat; tarts jobbra, tarts előre, tarts
balra, a merre éled irányozva van.
21,17. Én is összecsapom * tenyeremet, és
megnyugotom haragomat. + Én, az Úr szólottam.
* Ezék. 22,17. + Ezék. 4,4. Ezék. 6,9. -
Ezék. 6,13.
21,18. És lőn az Úr beszéde hozzám,
mondván:
21,19. És te, embernek fia, csinálj magadnak két
útat, a melyen jőjjön a babiloni király kardja; egy
földről jőjjön ki mind a kettő; s egy kezet véss
föl, a városba vezető út fejénél
vésd * föl.
* Ezék. 4,1.
21,20. Útat csinálj, hogy jőjjön a kard az Ammon
fiainak Rabbájára, aztán Júdára, a
körülkerített Jeruzsálemre.
21,21. Mert megáll a babiloni király az útak
kezdetén, a két út fejénél, hogy
jövendőt láttasson; megrázza a nyilakat,
megkérdezi a Teráfimot, megnézi a májat.
21,22. Jobbjába adta a jövendölés
Jeruzsálemet, hogy állasson faltörő kosokat, hogy
nyissa száját ordításra, hogy
üssön zajt trombitával, hogy állasson
faltörő kosokat a kapuk ellen, hogy töltsön
sánczot, építtessen tornyot.
21,23. De ez nékik hamis jövendölésnek
látszik; szent esküik vannak nékik Istentől;
ám Ő emlékezetbe hozza vétköket, hogy
megfogassanak.
21,24. Ezokáért ezt mondja az Úr Isten: Mivelhogy
emlékezetbe hozzátok vétketeket, midőn
nyilvánvalókká lesznek gonoszságaitok, hogy
megláttassanak bűneitek minden cselekedeteitekben; mivelhogy
eszembe juttok, kézzel megfogattok.
21,25. És te elvetemedett, te gonosztevő, Izráel
fejedelme, * a kinek napja eljött az utolsó vétek
idején:
* Ezék. 17,15. - Ezék. 17,21.
21,26. Így szól az Úr Isten! El a süveggel,
le a koronával! Ez nem lészen ez: az alacsony legyen
magas, és a magas alacsony!
21,27. Rommá, rommá, rommá teszem azt; ez sem lesz
állandó, míg el nem jő az, a kié az
uralkodás, és néki adom azt!
21,28. És te, embernek fia, prófétálj,
és mondjad: Ezt mondja az Úr Isten Ammon * fiairól
és gyalázkodásukról, és mondjad:
Fegyver, fegyver, öldöklésre kivont,
megfényesíttetett, hogy ragyogjon, azért, hogy
villámljék;
* Ezék. 21,20.
21,29. De mivel felőled hiábavalóságot
látnak, hazugságot jövendölnek, hogy odatesznek
téged a megölt gonoszok nyakára, a kiknek napjok
eljött az utolsó vétek idején:
21,30. Tedd vissza hüvelyébe azt; a helyen, melyen
teremtettél, származásod földjén
ítéllek meg téged.
21,31. És kiontom reád haragomat, búsulásom
tüzét fúvom reád, és adlak goromba
férfiak kezébe, kik mesterek, téged elveszteni.
21,32. A tűz eledele leszel; véredet benyeli a föld;
emlékezetbe nem jösz többé, mert én, az
Úr szóltam.
22,1. És lőn az Úr beszéde hozzám,
mondván:
22,2. És te, embernek fia, ítélni akarsz? meg
akarod-é ítélni a vérontó
várost? add * tudtára minden
útálatosságait.
* 2 Kir. 21,16.
22,3. És mondjad: Így szólt az Úr Isten: Te
város, ki közepében vért ontott, hogy
eljőjjön ideje, és bálványokat csinált
magának önmaga megfertéztetésére;
22,4. Véred miatt, melyet * ontottál, lettél
bűnös, és bálványaiddal, melyeket
csináltál, fertéztetted meg magadat, s
közelebb hoztad napjaidat s eljutottál esztendeidig;
azért adlak gyalázatul a pogányoknak, és
csúfolásul minden tartománynak.
* 2 Kir. 21,16.
22,5. A kik közel s távol vannak tőled, megcsúfolnak
téged, te fertézett nevű, sok
háborúságú!
22,6. Ímé, Izráel fejedelmei, kiki az ő
tehetsége szerint azon volt benned, hogy vért ontsanak.
22,7. Apát és anyát megútáltak te
benned, a jövevényen nyomorgatást cselekedtek te
közepetted, árvát és özvegyet
sanyargattak benned.
22,8. A mi nékem szenteltetett, megútáltad, s
szombatimat megfertéztetted.
22,9. Rágalmazók voltak benned, hogy vért
ontsanak, s a hegyeken * ettek benned, fajtalanságot cselekedtek
közepetted.
* Ezék. 18,6. Ésa. 57,7.
22,10. Az atya szemérmét * föltakarták
benned, a havivér miatt tisztátalant erőszakolták
benned.
* 3 Móz. 18,8.
22,11. Egyik felebarátjának * feleségével
cselekedett útálatosságot, + a másik meg
menyét fertéztette meg ** fajtalanságban, s volt,
a ki húgát, atyjának leányát
erőszakolta benned.
* Jer. 5,8. + 3 Móz. 18,20. ** 3 Móz. 18,9. 3 Móz.
18,10. 3 Móz. 18,15.
22,12. Ajándékokat vettek fel benned a
vérontásra, uzsorát és kamatot
szedtél, s nyerekedtél felebarátaidon
csalárdsággal, s én rólam
elfelejtkeztél, ezt mondja az Úr Isten.
22,13. És ímé, összecsapom * tenyeremet
nyereségeden, a melyet csináltál, és a
vérontásokon, melyek lőnek te benned.
* Ezék. 21,17.
22,14. Vajjon megállhat-é szíved, avagy erősek
lesznek-é kezeid azokban a napokban, mikor én
számolok veled? Én, az Úr, szólottam
és meg is cselekszem.
22,15. És eloszlatlak téged * a pogányok
közé, és szétszórlak a
tartományokba, s véget vetek
tisztátalanságodnak.
* Jer. 15,7. Jer. 52,4. - Jer. 52,15.
22,16. S örökségül bírlak téged a
pogányok szeme láttára, és megtudod, hogy
én vagyok az Úr.
22,17. És lőn az Úr beszéde hozzám,
mondván:
22,18. Embernek fia! Izráel háza salakká lett
nékem; egészen; * réz és ón
és vas és ólom a kemencze közepette;
ezüstsalakká lettek:
* Ésa. 1,21. Ésa. 1,22.
22,19. Ennekokáért így szól az Úr
Isten. Mivelhogy mindnyájan salakká lettetek,
azért ímé, egybegyűjtelek titeket
Jeruzsálem közepébe.
22,20. A mint egybe szoktak gyűjteni ezüstöt és rezet
és vasat és ólmot és ónt a kemencze
közepébe, hogy tüzet gerjeszszenek rá a
megolvasztásra; így gyűjtelek egybe
búsulásomban és haragomban, és bevetlek s
megolvasztlak titeket.
22,21. És egybegyűjtelek titeket, és rátok
fúvom búsulásom tüzét, hogy benne
megolvadjatok.
22,22. A mint megolvadt az ezüst a kemencze közepében,
úgy olvadtok meg ő benne, és megtudjátok, hogy
én, az Úr öntöttem ki haragomat reátok.
22,23. És lőn az Úr beszéde hozzám,
mondván:
22,24. Embernek fia! mondjad néki: Te vagy a föld, mely meg
nem tisztult; esőt nem kapott a haragnak napján.
22,25. Pártosok az ő prófétái ő
közepette; olyanok, mint az ordító oroszlán,
mely ragadományt ragad: lelkeket ettek, kincset és
drágaságot elvesznek, özvegyeit
megsokasítják őbenne.
22,26. Papjai * erőszakot tettek törvényemen, s
megfertéztették, a mi nékem szenteltetett!
különbséget nem tettek a között, a mi szent
és a mi köz, + s a tisztátalan és tiszta
között különbséget nem tanítottak, s
szombataimtól elrejtették szemeiket, úgyhogy
megszentségtelenítettek engem.
* Sof. 3,4. + Ezék. 44,23.
22,27. Előljárói ő közepette mint a
ragadományt ragadozó farkasok: * vért ontani, a
lelkeket elveszteni, hogy nyerekedhessenek nyereséggel.
* Mik. 3,10. Sof. 3,3.
22,28. És prófétái mázolnak
nékik mázzal: hiábavalóságot
látnak s jövendölnek hazugságot * nékik,
mondván: Így szól az Úr Isten! holott az
Úr nem beszélt.
* Jer. 28,1. - Jer. 28,4.
22,29. A föld népe nyomorgatást cselekszik és
ragadományt ragadoz, a szűkölködőt és
szegényt sanyargatja, s a jövevényt
törvénytelen * nyomorgatja.
* 2 Móz. 22,21.
22,30. És keresék közülök valakit, a ki
falat falazna, * és állana a törésen
én előmbe az országért, hogy el ne
pusztítsam azt; de senkit nem találék.
* Jer. 5,1.
22,31. Ennekokáért kiontám haragomat
reájok, megemésztém őket búsulásom
tüzével, útjokat * fejökhöz verém,
azt mondja az Úr Isten.
* 1 Kir. 8,32.
23,1. És lőn az Úr beszéde hozzám,
mondván:
23,2. Embernek fia! Volt két asszony, egy anyának
leányai.
23,3. És paráználkodának
Égyiptomban, ifjúságukban
paráználkodtak; ott szorongatták emlőjüket,
ott nyomogatták szűzi keblöket.
23,4. És nevök: Oholá a nagyobbik, és
húga Oholibá; és lőnek enyimekké, és
szülének fiakat és leányokat. A mi pedig a
nevöket illeti: Samaria az Oholá és
Jeruzsálem az Oholibá.
23,5. És paráználkodék * Oholá
oldalamon, és fölgerjede szeretőihez, a közeli
Assiriabeliekhez.
* Ezék. 16,32.
23,6. Kik kék bíborba öltözöttek,
helytartók és fejedelmek, kívánatos ifjak
mindnyájan, lovagok, lovakon ülők.
23,7. És nékik adá magát
paráznaságaiban Assiria válogatott ifjainak;
és mindazoknál, kikhez felgerjede, minden ő
bálványaikkal megfertézteté magát.
23,8. De az Égyiptombeliektől való
paráznaságait * is el nem hagyá, mert vele
háltak ifjúságában, s ők nyomogatták
szűzi kebelét, és kiöntötték ő
reá paráznaságukat.
* Ezék. 20,8.
23,9. Ennekokáért adtam őt szeretőinek kezébe,
Assiria fiainak * kezébe, kikhez fölgerjedett.
* 2 Kir. 17,6.
23,10. Azok feltakarák szemérmét, fiait és
leányit elvivék s magát fegyverrel
ölék meg, úgy hogy híre-neve lőn az
asszonyoknál, s ítéletet cselekedének
rajta.
23,11. És látá húga, Oholibá,
és még gonoszabbul folytatá *
bujálkodását amannál, és
paráznaságait nénje
paráználkodásainál.
* Ezék. 16,51. Jer. 3,8. Jer. 3,11.
23,12. Assiria fiaihoz fölgerjedt, * közeli
helytartókhoz s fejedelmekhez, teljes szépségben
öltözőkhöz, lovagokhoz, lovakon ülőkhöz, kik
mindnyájan kivánatos ifjak.
* 2 Kir. 16,7. 2 Kir. 16,10. - 2 Kir. 16,18.
23,13. És látám, hogy megfertéztette
magát: egy az útjok kettőjöknek.
23,14. És még szaporítá
paráznaságait, és láta férfiakat
bevésve a falon, a Káldeusok képeit,
bevésve vörös festékkel,
23,15. Kik övet viseltek derekukon, csomós süvegeket
fejükön, olyanok mind, mint a szekérről
harczolók, hasonlók Bábel fiaihoz, kiknek
szülőföldje Káldea;
23,16. És fölgerjedt hozzájok szemei
nézésében, s bocsáta követeket
hozzájok Káldeába.
23,17. És eljövének ő hozzá Bábel fiai
a szerelem ágyasházába, s
megfertézteték őt paráznaságukkal,
úgyhogy tisztátalan lett miattok; s ekkor lelke
eltávozék tőlök.
23,18. És mikor feltakarta paráznaságait és
feltakarta szemérmét, eltávozék az
én lelkem * ő tőle, a mint az ő nénjétől lelkem
eltávozott vala.
* 2 Kir. 17,18. 2 Kir. 17,20.
23,19. És megsokasítá paráznaságait,
megemlékezvén ifjúságának
napjairól, mikor Égyiptom földjén
paráználkodott;
23,20. És fölgerjede azok bujálkodóihoz,
kiknek teste olyan, mint a szamarak teste, és folyásuk,
mint lovak folyása.
23,21. És megemlékezél ifjúságod
fajtalankodására, mikor ők, az égyiptomiak,
nyomogatták kebledet, hogy szorongassák
ifjúságod emlőit.
23,22. Ennekokáért Oholibá, így szól
az Úr Isten: Ímé, én feltámasztom a
te szeretőidet ellened, kiktől pedig eltávozott lelked, s
reád hozom őket mindenfelől.
23,23. Babilon fiait és minden Káldeabelit,
Pekódot és Soát és Koát, Assiria
minden fiát ő velük, kívánatos ifjakat,
helytartókat s * fejedelmeket, mindnyájokat,
szekérről harczolókat s előkelőket, és lovakon
ülőket, mindnyájokat.
* 2 Kir. 24,20. 2 Kir. 25,1. - 2 Kir. 25,10.
23,24. És jőnek reád szekereknek és kerekeknek
tömegével s népek sokaságával, nagy
és kis paizszsal és sisakkal körülvesznek
téged mindenfelől, s adok nékik hatalmat az
ítéletre, s megítélnek téged az ő
ítéletök szerint.
23,25. És megmutatom rajtad féltő szerelmemet, s
cselekszenek veled kegyetlenül; orrodat s füleidet
elmetélik, s maradékod fegyver miatt hull el; ők fiaidat
és leányaidat elviszik, s maradékodat tűz
emészti meg.
23,26. S megfosztanak ruháidtól, és elveszik
ékességeidet.
23,27. És véget vetek fajtalanságodnak s
Égyiptom földjéről való
paráznaságodnak, s nem emeled föl szemeidet
rájok, s Égyiptomra nem emlékezel
többé.
23,28. Mert így szól az Úr Isten:
Ímé, én adlak téged azoknak kezébe,
a kiket gyűlölsz, azoknak kezébe, a kiktől
eltávozott lelked.
23,29. És gyűlölséggel cselekesznek veled, és
mindent, mit kerestél, elvesznek tőled, és
mezítelen s ruhátalan hagynak, hogy feltakartassék
paráznaságaid szemérme. És
fajtalánságod és
paráználkodásaid
23,30. Hozták ezeket reád; mivelhogy
paráználkodtál a pogányok után, mert
megfertéztetted magad azok bálávnyaival.
23,31. Nénéd útján jártál,
azért az ő poharát * adom kezedbe.
* Ezék. 23,32. Ezék. 23,33. 2 Kir. 21,13. 2 Kir. 21,14.
23,32. Így szól az Úr Isten: Nénéd *
poharát megiszod, mely mély és széles;
leszen nevetségedre s csúfoltatásodra, hogy sok
fér bele.
* Ezék. 23,4. 2 Kir. 16,6. 2 Kir. 16,23. 2 Kir. 16,24.
23,33. Részegséggel és bánattal megtelsz;
pusztaság és elpusztulás pohara a te
nénéd, Samaria pohara!
23,34. Meg kell innod azt s fenékig hajtanod; és
cserepein rágódni fogsz, emlőidet megszaggatod azokon,
mert én szólottam, ezt mondja az Úr Isten.
23,35. Ennekokáért ezt mondja az Úr Isten:
Mivelhogy elfelejtkeztél * én rólam s hátad
mögé vetettél engemet, te is hordozd
fajtalanságodat és paráznaságaidat.
* Jer. 2,32.
23,36. És monda az Úr nékem: Embernek fia! avagy
nem ítéled-é * Oholát és
Oholibát? Hirdesd nékik
útálatosságaikat.
* Ezék. 20,4. Ezék. 22,2. Ezék. 22,5.
23,37. Mert házasságot törtek, és vér
van kezeiken, és bálványaikkal törtek
házasságot, és fiaikat is, kiket szültek vala
nékem, tűzben * nékik áldozák azok
eledeléül.
* Zsolt. 106,37. Zsolt. 106,38.
23,38. Sőt ezt is cselekedték velem:
megfertézteték az én szent * helyemet azon a
napon, és szombatimat megszentségteleníték.
* 2 Kir. 21,7.
23,39. És mikor megölték fiaikat az ő
bálványaiknak, bemenének az én
szenthelyembe azon a napon, hogy
megszentségtelenítsék, és
ímé, így cselekedtek * az én
házamban.
* 2 Kir. 21,4. - 2 Kir. 21,7.
23,40. Sőt elküldöttek messzünnen jövő emberekhez,
kikhez követség küldetett, és ímé
eljövének, a * kiknek kedvéért
megmosódál, kendőzéd szemeidet, és
fölékesítéd magad ékességgel;
* 2 Kir. 16,8. - 2 Kir. 16,18.
23,41. És ültél pompás kerevetre, s
terített asztal vala az előtt, és az én
füstölő szeremet és olajomat arra tevéd;
23,42. És lőn ott örvendező sokaságnak zaja.
És küldöttek az emberek
sokaságából való férfiakhoz,
hozatának ivótársakat a pusztából;
és ezek adának karpereczeket az ő kezeikre és
ékes koronát fejökre.
23,43. És mondék: Még az elaggott is
házasságot tör? most már
paráznaságod fog paráználkodni, és
úgy lőn.
23,44. És bemenének hozzá, mint a hogy a
parázna asszonyhoz bemennek; így mentek be
Oholához és Oholibához, e fajtalan * asszonyokhoz.
* Ezék. 23,4.
23,45. És az igaz férfiak, * ezek ítélik
meg őket a házasságtörők, és
vérontók ítéletével, mert
házasságtörők és + vér van kezeiken.
* Ezék. 16,38. + Ezék. 23,37.
23,46. Mert így szól az Úr Isten: Hozzanak
rájok gyülekezetet, és adják őket
bántalmazásra és ragadományra.
23,47. És kövezze meg őket a gyülekezet, és
vagdalják össze őket fegyvereikkel; fiaikat és
leányaikat öljék meg, és házaikat
tűzzel égessék meg.
23,48. És megszüntetem a fajtalanságot a
földről, és tanul minden asszony, és nem
cselekesznek a ti fajtalanságotok szerint.
23,49. És reátok vetik fajtalanságotokat, s
bálványaitok vétkeit viselitek, és
megtudjátok, hogy én vagyok az Úr Isten.
24,1. És lőn az Úr beszéde hozzám a
kilenczedik esztendőben, a tizedik hónapban, a hónapnak
tizedikén, mondván:
24,2. Embernek fia! írd fel magadnak e nap nevét,
épen ezen napét: Babilon királya épen ezen
a napon * jött Jeruzsálemre.
* 2 Kir. 25,1.
24,3. És mondj példabeszédet a pártos
házra, és mondjad nékik: Ezt mondja az Úr
Isten: Tedd föl a fazekat, tedd föl, és tölts
vizet is bele.
24,4. Gyűjtsd össze a bele való darabokat, minden jó
darabot, czombot, lapoczkát; válogatott csontokkal
töltsd meg.
24,5. Végy válogatott juhokat, és * tégy
máglyát a csontoknak is a fazék alá;
forrald erősen, még csontjai is főjjenek benne.
* Ezék. 24,9.
24,6. Ezokáért így szól az Úr Isten:
Jaj a vérontó városnak, * a fazéknak, a
melynek rozsdája benne van, és rozsdája nem ment
le róla! Darabról darabra szedd ki, a mi benne van; nem
esett sors reá.
* Ezék. 22,2.
24,7. Mert vére ott van közepében, kopasz
sziklára * ontotta, nem a földre öntötte, hogy
por fedje be.
* Ezék. 16,20. Ezék. 16,21.
24,8. Hogy haragomat felindítsam és bosszút
álljak, kopasz sziklára ontottam vérét,
hogy be ne fedeztessék.
24,9. Azért így szól az Úr Isten: * Jaj a
vérontó városnak! én is nagy
máglyát rakok!
* Ezék. 24,6. Ezék. 22,2.
24,10. Bőven rakd a fát, gyújtsd meg a tüzet, főzd
meg jól a húst, forrald e levet, és csontok
szétfőjjenek.
24,11. És állítsd üresen az ő szenére,
hogy meghevüljön s megtüzesedjék ércze,
és megolvadjon benne tisztátalansága,
megemésztessék * rozsdája.
* Ésa. 4,3.
24,12. A fáradozásokat kifárasztotta, és
nem ment le róla az ő sok rozsdája, tűzbe hát
rozsdájával!
24,13. A te tisztátalanságodban fajtalanság van,
mivelhogy tisztogattalak, de meg nem tisztultál, azért
tisztátalanságodból többé meg nem
tisztulsz, míg meg nem nyugotom * haragomat rajtad.
* Ezék. 24,11.
24,14. Én, az Úr szólottam; jőni fog és
megcselekszem, el nem engedem s nem kedvezek és nem
könyörülök: a te útaid és
cselekedeteid szerint ítélnek meg téged, ezt
mondja az Úr Isten.
24,15. És lőn az Úr beszéde hozzám,
mondván:
24,16. Embernek fia! ímé, én elveszem tőled *
szemeidnek gyönyörűségét hirtelen
halállal, és ne sírj és ne jajgass, se
könyed ne hulljon.
* Ezék. 24,18.
24,17. Fohászkodjál csöndesen, halottakért
való sírást ne tégy,
fejékességedet kösd fel, és saruidat vedd
lábaidra, s * ne fedezd be bajuszodat, és az emberek
kenyerét ne egyed.
* 3 Móz. 13,45. Jer. 16,7.
24,18. És szólék reggel a néphez, és
estére meghala feleségem, és úgy
cselekedém reggel, a mint meg vala hagyva nékem.
24,19. És mondá nékem a nép: Avagy nem
jelented-é meg nékünk, mit jelentenek ezek
nékünk, hogy te így cselekszel?
24,20. És mondék nékik: Az Úr
beszéde volt én hozzám, mondván:
24,21. Mondd meg Izráel házának: Ezt mondja az
Úr Isten: Ímé, én megfertéztetem
szenthelyemet, a ti erősségteknek *
kevélységét, szemeitek
gyönyörűségét, lelketek
kívánságát, és fiaiatok és
leányaitok, kiket hátrahagytatok, fegyver miatt hullnak
el.
* Jer. 7,4.
24,22. És úgy cselekesztek, a mint én cselekedtem:
bajuszotokat be nem fedezitek, s az emberek kenyerét nem
eszitek,
24,23. S fejékességtek fejeteken, és saruitok
lábaitokon lesznek; nem sírtok s nem jajgattok, hanem
megrothadtok vétkeitekben, s nyögve fohászkodtok
egymáshoz.
24,24. És lészen néktek Ezékiel
csodajelül: a mint ő cselekedett, egészen úgy
cselekesztek ti is, mikor ez eljő; és megtudjátok, hogy
én vagyok az Úr Isten.
24,25. És te, embernek fia, bizonyára azon a napon, mikor
elveszem tőlök erősségöket, dicsőségök
örömét, szemeik gyönyörűségét
* és lelkök kívánságát, fiaikat
és leányaikat:
* Jer. 7,4.
24,26. Azon a napon, a ki megmenekült, eljő hozzád, hogy
hírt mondjon néked.
24,27. Azon a napon * megnyílik szád ott a
megmenekült előtt, és szólasz és
tovább nem maradsz néma; s leszel nékik
csodajelül, és megtudják, hogy én vagyok az
Úr.
* Ezék. 33,22.
25,1. És lőn az Úr beszéde hozzám,
mondván:
25,2. Embernek fia! vesd * tekintetedet Ammon fiaira, és
prófétálj ellenök.
* Jer. 49,1. Jer. 49,2.
25,3. És mondjad Ammon fiainak: Halljátok az Úr
Isten beszédét! így szól az Úr
Isten: Mivelhogy * ezt mondod: Haha! az én + szenthelyemre, hogy
megfertéztetett; és Izráel földjére,
hogy elpusztíttatott; és Júda
házára, hogy fogságba mentek:
* Ámós. 1,13. + Zsolt. 79,4. Zsolt. 137,7. Sof. 2,8. Sof.
2,9.
25,4. Ezokáért íme adlak téged Kelet
fiainak örökségül, hogy felüssék
sátraikat benned, s felállassák benned
lakóhelyeiket, ők eszik meg gyümölcsödet, s ők
iszszák meg tejedet.
25,5. És teszem Rabbát * tevék
legelőjévé, és Ammon fiait nyájak
fekvőhelyévé, s megtudjátok, hogy én vagyok
az Úr!
* 2 Sám. 12,26.
25,6. Mert így szól az Úr Isten: Mivelhogy
tapsolsz kezeddel és tombolsz lábaddal és
örülsz teljes megvetéssel lelkedben Izráel
földje felett:
25,7. Ennekokáért ímé kinyújtom
kezemet reád, s adlak ragadományul a népeknek,
és kiváglak a népségek közül,
és elvesztlek a tartományok közül,
eltöröllek, hogy megtudjad, hogy én vagyok az
Úr.
25,8. Azt mondja az Úr Isten: Mivelhogy Moáb és
Seir * ezt mondta: Ímé, Júda háza is olyan,
+ mint a többi népek:
* 5 Móz. 2,4. 5 Móz. 2,5. Zsolt. 137,7. + Ezék.
35,12.
25,9. Ezokáért ímé megnyitom Moáb
oldalát a városok felől, az ő városai felől
mindenfelől, az ország ékességét
Beth-Hajesimóthot, Baál-Meont és Kirjátaim
felé,
25,10. Megnyitom Kelet fiainak, Ammon fiaival együtt adom
örökségül, * hogy emlékezetben se legyenek
többé Ammon fiai a népek között;
* Ezék. 25,4.
25,11. Moáb fölött is ítéletet tartok:
hogy megtudják, hogy én vagyok az Úr.
25,12. Így szól az Úr Isten: Mivelhogy Edom
kegyetlen bosszúállást cselekedett * Júda
házán, és vétkezve vétkezett, hogy
bosszút állott rajta:
* Ezék. 25,8. Ezék. 35,5. Ámós. 1,11.
Zsolt. 137,7.
25,13. Azért, így szól az Úr Isten,
kinyújtom az én kezemet Edomra, és kivágok
belőle embert és barmot, és teszem őt
pusztasággá Temántól fogva, és
Dedánig fegyver miatt hulljanak el.
25,14. És bosszúmat állom Edomon népemnek,
Izráelnek keze által és cselekszenek Edommal az
én búsulásom és haragom szerint, s
megismerik bosszúállásomat, ezt mondja az
Úr Isten.
25,15. Így szól az Úr Isten: Mivelhogy a
Filiszteusok * bosszúból cselekedtek s kegyetlen
bosszút álltak lelkökben megvetéssel, hogy
elveszessék Izráelt örök
gyűlölséggel:
* Ésa. 14,29. Ésa. 14,31.
25,16. Ezokáért ezt mondja az Úr Isten:
Ímé, én kinyújtom kezemet a Filiszteusokra,
és kivágom a Keréteusokat, és elvesztem a
tenger partján lakók maradékát;
25,17. És cselekszem rajtok nagy
busszúállásokat fenyítő haragomban, hogy
megtudják, hogy én vagyok az Úr, ha
bosszúmat állom rajtok.
26,1. És lőn a tizenegyedik esztendőben, a hónap
elsején, lőn az Úrnak beszéde hozzám,
mondván:
26,2. Embernek fia! mivelhogy ezt mondá Tírus *
Jeruzsálemre: Haha! eltört a népek kapuja, +
felém fordulva nyitva van; én megtelek, ha ő elpusztul;
* Ámós. 1,9. + Zsolt. 79,4.
26,3. Ezokáért így szól az Úr Isten:
Ímé én, Tírus, te reád megyek,
és hozok fel ellened sok nemzetet, miként a tenger
fölhozza hullámit.
26,4. És elhányják Tírus kőfalait *
és lerontják tornyait, s levonszom még
porát is róla, s kopasz sziklává teszem őt.
* Ésa. 23,1. Ésa. 23,8. - Ésa. 23,14.
26,5. Hálók kivető helye lesz a tenger
közepén, mert én szólottam, ezt mondja az
Úr Isten, s legyen a nemzetek ragadománya.
26,6. És leányai, kik a mezőségen vannak,
fegyverrel ölettessenek meg, hogy megtudják, hogy én
vagyok az Úr.
26,7. Mert így szól az Úr Isten:
Ímé, én hozom Tírus ellen Nabukodonozort,
Babilon királyát északról, a
királyok királyát; * lovakkal, szekerekkel,
lovagokkal, sereggel és sok néppel.
* Dán. 2,37. Dán. 2,38.
26,8. Leányaidat ott a mezőségen fegyverrel öli meg,
és állat ellened tornyot, és tölt ellened
sánczot, és emel ellened paizs-fedelet.
26,9. És faltörő kosával ütteti kőfalaidat, s
tornyaidat lerontja fegyvereivel.
26,10. Lovainak sokasága miatt belep téged poruk; a
lovagoknak, kerekeknek és szekereknek robogása miatt
megrendülnek kőfalaid, mikor bemegy kapuidon, a mint be szoktak
menni a megtörött városba.
26,11. Lovainak körmeivel * tapodja meg minden utczádat,
népedet fegyverrel öli meg, s erősséged oszlopai a
földre dőlnek.
* Jer. 47,3. Ésa. 5,28.
26,12. És prédára hányják
gazdagságodat, és elragadozzák
árúidat, és letörik kőfalaidat, s
gyönyörűséges házaidat lerontják,
és köveidet és fáidat, s még porodat
is a víz * közepére hányják.
* Ezék. 26,4.
26,13. És megszüntetem éneklésed
hangosságát, és cziteráid * zengése
nem hallatik többé.
* Ésa. 24,8.
26,14. És kopasz sziklává teszlek;
hálók kivető helye leszel, hogy többé meg ne
építsenek; mert én, az Úr szóltam,
ezt mondja az Úr Isten.
26,15. Így szól az Úr Isten Tírusnak:
Bizonyára a te romlásod zuhanásától,
mikor a sebesültek nyögnek, mikor a te benned valók
öltön-ölettetnek, megrendülnek a szigetek!
26,16. És leszáll királyi székéről a
tenger minden fejedelme, és elvetik köntöseiket, s
hímes ruháikat levetik: rettegésekbe
öltöznek, a földön ülnek és rettegnek
minden szempillantásban, s elborzadnak miattad.
26,17. És gyászéneket kezdenek rólad,
és ezt mondják néked: Mimódon veszél
el te, a kit laknak a tengerekről, te híres-neves város,
mely hatalmas vala a tengeren, ő és lakosai, a kik
félelmökre valának minden mellettök
lakozóknak!
26,18. Ímé, rettegnek a szigetek zuhanásod
napján, és megfélemlenek a tengerben való
szigetek ilyen véged miatt.
26,19. Mert azt mondja az Úr Isten: Mikor én téged
elpusztult várossá teszlek, mint a mely városokat
nem laknak; mikor a mélység árját felhozom
reád, hogy beborítsanak a sok vizek:
26,20. Akkor levonszlak téged azokkal, kik
sírgödörbe szállanak, a hajdan
népéhez; és lakatlak téged a
mélységek országában, a hajdan
pusztaságaiban, együtt azokkal, a kik
sírgödörbe szálltak, hogy többé
senki ne lakjék benned. És ha megmutattam
dicsőségemet az élőknek földén:
26,21. Rémségesen cselekszem veled és nem leszel;
s keresni fognak, de többé örökké meg nem
találnak, ezt mondja az Úr Isten.
27,1. És lőn az Úr beszéde hozzám,
mondván:
27,2. Te pedig, embernek fia, kezdj gyászéneket
Tírusról.
27,3. És mondjad Tírusnak: Ki lakol a tenger
révhelyein, ki a népek között kereskedik sok
sziget felé, így szól az Úr Isten: Oh
Tírus, te ezt mondtad: Én tökéletes *
szépségben vagyok.
* Ezék. 27,4. - Ezék. 27,11.
27,4. A tengerek szívében vannak határaid,
építőid tökéletessé * tették
szépségedet.
* Ezék. 27,25.
27,5. Senir cziprusaiból építették
mindkét oldaladat, czédrust hoztak a
Libánonról, hogy árbóczfát
csináljanak néked.
27,6. Básán cserfáiból *
csinálták evezőidet; evezőpadjaidat a cziprusiak
szigeteiről való sudar czédrusba foglalt
elefántcsontból csinálták.
* Ésa. 2,13.
27,7. Égyiptomi hímes fehér gyolcs vala
vitorlád, hogy legyen zászlód; Elisának
szigeteiről való kék és piros bíbor volt
sátrad borítékja.
27,8. Sidon és Arvad lakói voltak evezőid; a te
bölcseid, oh Tírus, kik benned valának, azok voltak
kormányosaid.
27,9. Gebal vénei és bölcsei voltak benned, kik
hasadékaidat javítgaták; a tenger minden
hajója és hajósa volt benned, hogy
kicseréljék árúidat.
27,10. Perzsák és lidiaiak és libiaiak voltak
seregedben hadakozó férfiaid, paizst és sisakot
függesztettek fel benned, a mik ékessé
tevének.
27,11. Arvad fiai és sereged voltak kőfalaidon
köröskörül, és kemény vitézek
voltak tornyaidban; paizsaikat felfüggesztették kőfalaidon
köröskörül, mik tökéletessé
tették szépségedet.
27,12. Tarsis volt a te kereskedőtársad, sok *
különféle gazdagsága miatt: ezüstöt,
vasat, ónt és ólmot adtak ők
árúidért.
* Ésa. 23,1.
27,13. Jáván, Tubál és Mések, ezek a
te kalmáraid; rabszolgákat és
rézedényeket adtak cserébe
árúidért.
27,14. Tógarma házából lovakat és
lovagokat és öszvéreket adtak néked
árúkul.
27,15. Dedán fiai a te kalmáraid, sok sziget
kereskedése van hatalmad alatt, elefántcsont-szarukat
és ébenfát hoztak néked adóba.
27,16. Arám a te kereskedőtársad mesterműveid
sokasága miatt; gránátot, bíbort,
hímes ruhákat, fehér gyolcsot, korálokat
és rubint adtak ők árúidért.
27,17. Júda és Izráel földe * ezek a te
kalmáraid; búzát Minnithből és édes
süteményt és mézet és olajat és
balzsamot adtak csereárúidért.
* 1 Kir. 5,2. 1 Kir. 5,3.
27,18. Damaskus a te kereskedőtársad mesterműveid
sokaságában, sok különféle
gazdagságod miatt, - Helbon borával és
hófehér gyapjúval.
27,19. Vedán és Jáván Uzálból
adtak árúidért: kovácsolt vasat,
kásiát és jó illatú nádat,
ezeket csereárúidért.
27,20. Dedán a te kalmárod, lovagláshoz
való nyeregtakarókkal.
27,21. Arábai és Kédár * fejedelmei, ők
mindnyájan hatalmad alatt kereskedének;
bárányokkal, kosokkal és bakokkal
kereskedének veled.
* Zsolt. 120,5. 1 Móz. 25,12. - 1 Móz. 25,15.
27,22. Séba * és Raema kalmárai a te
kalmáraid; mindenféle drága fűszerszámokat
és mindenféle drágaköveket és aranyat
adtak ők árúidért.
* 1 Kir. 10,1. 1 Kir. 10,10.
27,23. Hárán és Kanne és Eden, Seba
kalmárai, Assiria és Kilmad mind a te
kereskedőtársad.
27,24. Ezek a te kalmáraid tökéletes
árúkkal, bíbor és hímes
köntösökkel és drága ruháknak
kötelekkel egybekötött és
czédrusfából csinált szekrényeivel,
a te sokadalmadban.
27,25. Tarsis hajói hordozták árúidat,
és megtelél, és felette igen híressé
levél a tengerek szívében.
27,26. Nagy vizekre vivének téged a te evezőid, a keleti
szél * összetört téged a tengerek +
szívében.
* Ezék. 17,10. + Ezék. 28,2.
27,27. Gazdagságod és árúid,
csereárúid, hajósaid és
kormányosaid, hasadékaid javítgatói
és csereárúid árúsai és
minden hadakozó férfiaid, a kik benned vannak, és
minden benned való sokaság, beleesnek a tenger
szívébe zuhanásod napján.
27,28. Kormányosaid kiáltásának
hangjára * megrendülnek a mezőségek.
* Ezék. 26,10. Ezék. 26,15.
27,29. És kiszállnak hajóikból
mindnyájan, kik az evezőt fogják, hajósok
és a tengernek minden kormányosi a
szárazföldre lépnek.
27,30. És hallatják fölötted hangjokat, s
keservesen kiáltanak, s port *
27,hintenek fejökre, hamuban fetrengenek.
* Jer. 6,26.
27,31. És kopaszra nyiratkoznak miattad, és zsákba
övezkednek, és sírnak feletted lelki
keserűségben keserves sírással.
27,32. És kezdenek fölötted fájdalmukban
gyászéneket, és így énekelnek
rólad: Ki volt olyan, mint Tírus? mely most mint temető a
tenger közepette!
27,33. Mikor kimennek vala árúid a tengerekből, sok
népet megelégítél; gazdagságod
és csereárúid sokaságával
meggazdagítád a földnek királyait.
27,34. Most összeomlottál a tengerekről le a vizek
mélységébe, csereárúid és
egész sokaságod benned elsülyedt.
27,35. A szigetek minden lakosai elborzadnak miattad, s
királyaik iszonyodva megiszonyodnak, arczaik
rángatóznak.
27,36. A népek közt való kereskedők
fütyölnek * feletted. Rémségessé
lettél, s többé örökké + nem
leszel!
* 1 Kir. 9,8. + Ezék. 26,21.
28,1. És lőn az Úr beszéde hozzám,
mondván:
28,2. Embernek fia! mondjad Tírus fejedelmének: Ezt
mondja az Úr Isten: Mivelhogy felfuvalkodott szíved
és ezt mondtad: Isten vagyok én, Isten
székében ülök a tengerek
szívében, holott csak ember vagy * és nem Isten,
mégis olylyá tevéd szíved, minő az Isten
szíve,
* Ezék. 28,6. Ésa. 31,3. Ésa. 47,8. 2 Thess. 2,4.
28,3. Lám, hát bölcsebb volnál te *
Dánielnél! Semmi elrejtett dolog nem homályos
néked!
* Dán. 2,26. - Dán. 2,47.
28,4. Bölcseségeddel * és értelmeddel
gyűjtöttél magadnak gazdagságot,
gyűjtöttél aranyat s ezüstöt kincses
házaidba.
* Ezék. 28,3. Ezék. 28,5. Ezék. 28,12. Zak. 9,12.
28,5. Bölcseségednek nagy voltával
kereskedésed közben megsokasítád
gazdagságodat, és felfuvalkodott * szíved
gazdagságod miatt.
* Zsolt. 62,1. Dán. 4,27.
28,6. Ezokáért így szól az Úr Isten:
Mivel olylyá tevéd szíved, * minő az Isten
szíve:
* Ezék. 28,2.
28,7. Azért ímé, hozok reád idegeneket, a
nemzetek legkegyetlenebbjeit, és kivonszák fegyvereiket
bölcseséged szépsége ellen, és
megfertéztetik fényességedet.
28,8. A sírgödörbe szállítnak
alá, s meghalsz a megölettek halálával a
tengerek szívében.
28,9. Vajjon mondván mondod-é megölőd előtt: Isten
vagyok én? holott ember vagy és nem Isten a téged
átütőnek kezében!
28,10. Körülmetéletlenek * halálával
halsz meg, idegeneknek keze által. Mert én
szóltam, ezt mondja az Úr Isten.
* Ezék. 31,18.
28,11. És lőn az Úr beszéde hozzám,
mondván:
28,12. Embernek fia! kezdj gyászéneket Tírus
királyáról, és mondd néki:
Így szól az Úr Isten: Te valál az
arányosság pecsétgyűrűje, teljes
bölcseséggel, tökéletes *
szépségben.
* Ezék. 28,3.
28,13. Édenben, Isten kertjében voltál; rakva
valál mindenféle * drágakövekkel: karniollal,
topázzal és jáspissal, társiskővel
és onixxal, berillussal, zafirral, gránáttal
és smaragddal; és karikáid mesterkézzel
és mélyedéseid aranyból
készültek ama napon, melyen teremtetél.
* Ezék. 27,5. - Ezék. 27,27.
28,14. Valál felkent oltalmazó Kérub; és
úgy állattalak téged, hogy Isten szent
hegyén valál, tüzes kövek közt
jártál.
28,15. Feddhetetlen valál útaidban attól a
naptól fogva, melyen teremtetél, míg
gonoszság nem találtaték benned.
28,16. Kereskedésed bősége miatt belsőd
erőszakossággal telt meg és vétkezél;
azért levetélek téged az Isten hegyéről,
és elvesztélek, te * oltalmazó Kérub, a
tüzes kövek közül.
* Ezék. 28,14.
28,17. Szíved felfuvalkodott szépséged miatt;
megrontottad * bölcseségedet fényességedben;
+ a földre vetettelek királyok előtt, adtalak szemök
gyönyörűségére.
* Ezék. 28,15. + Ezék. 28,13.
28,18. Vétkeid sokaságával kereskedésed
hamisságában megfertéztetted szenthelyeidet;
azért tüzet hoztam ki belsődből, ez emésztett meg
téged; és tevélek hamuvá a földön
mindenek láttára, a kik reád néznek.
28,19. Mindnyájan, a kik ismertek a népek közt, *
elborzadnak miattad; rémségessé lettél, s
többé örökké nem leszel!
* Ezék. 27,36.
28,20. És lőn az Úr beszéde hozzám,
mondván:
28,21. Embernek fia! vesd tekintetedet Sidonra, és
prófétálj ellene.
28,22. És mondjad: Így szól az Úr Isten:
Ímé, én ellened megyek, Sidon, és
megdicsőítem magamat közepetted, * hogy megtudják,
hogy én vagyok az Úr, mikor ítéleteket
cselekszem benne, és megszentelem magamat benne.
* 3 Móz. 10,1. - 3 Móz. 10,3.
28,23. És bocsáték reá *
döghalált és vért utczáira, és
sebesültek hullanak el benne fegyver miatt, mely reá jő
mindenfelől; hogy megtudják, hogy én vagyok az Úr.
* Ezék. 32,30.
28,24. És ne legyen többé Izráel
házának szúró tövise * és
fájdalomszerző tüskéje mindazok között,
kik körülöttök vannak, kik őket megvetik, és
tudják meg, hogy én vagyok az Úr.
* 4 Móz. 35,55. 4 Móz. 35,56.
28,25. Így szól az Úr Isten: Mikor
egybegyűjtöm * Izráel házát a népek
közül, kik közé szétszórattak,
akkor megszentelem magamat rajtok s pogányok szeme
láttára, és laknak az ő földjökön,
melyet adtam Jákóbnak, az én szolgámnak.
* Jer. 25,12. Zsolt. 127,1. - Zsolt. 127,3.
28,26. És laknak azon bátorsággal, és
házakat * építenek s szőlőket
plántálnak, és laknak bátorsággal,
mikor ítéleteket cselekedtem mindazokon, kik őket
megvetik vala ő körülöttök, hogy megtudják,
hogy én vagyok az Úr, az ő Istenök.
* Jer. 31,4. - Jer. 31,6.
29,1. A tizedik esztendőben, a tizedik hónapban, a hónap
tizenkettedikén lőn az Úr beszéde hozzám,
mondván:
29,2. Embernek fia! vesd tekintetedet a Faraóra, Égyiptom
* királyára, és prófétálj
ellene és egész Égyiptom ellen.
* Jer. 43,8. - Jer. 43,13.
29,3. Szólj és mondjad: Így szól az
Úr Isten: Ímé, én ellened megyek,
Faraó, Égyiptom királya, te nagy * krokodil, a ki
fekszik folyói közepette, a ki ezt mondja: Enyém az
én folyóm, és én teremtettem magamnak.
* Zsolt. 74,13. Zsolt. 74,14. Ésa. 51,9.
29,4. És horgokat vetek szádba, * és azt
cselekszem, hogy folyóid halai odaragadjanak pikkelyeidhez,
és kivonszlak folyóid közepéből, és
folyóid minden halait, melyek odaragadnak pikkelyeidhez.
* Ésa. 37,29.
29,5. És kivetlek a pusztába téged és
folyóid minden halát; a mező színére esel;
egybe nem szedetel s nem gyűjtetel; a földi vadaknak s az
égi madaraknak adlak * eledelül.
* Ezék. 32,4.
29,6. És megtudják mindnyájan Égyiptom
lakói, hogy én vagyok az Úr. Mivelhogy ők
nádszál-bot * valának Izráel
házának;
* 2 Kir. 18,21. Ésa. 36,6.
29,7. Melyet ha megfognak kezökkel, összetörsz, s
felhasítod egész vállokat, s ha reád
támaszkodnak, összeroppansz, s megrázod egész
derekokat:
29,8. Ezokáért így szól az Úr Isten:
Ímé, hozok ellened fegyvert, és kivágok
belőled embert * és barmot.
* Jer. 43,10. Jer. 43,11.
29,9. És legyen Égyiptom földje
pusztasággá és sivataggá, és
megtudják, hogy én vagyok az Úr. Mivelhogy azt
mondja: A folyó enyém, * és én teremtettem:
* Ezék. 29,3. Ezék. 28,2.
29,10. Ezokáért ímé, én ellened
megyek, és folyóid ellen, és teszem
Égyiptom földjét nagy pusztaságok
pusztaságává Migdoltól fogva
Siénéig, és Szerecsenország
határáig.
29,11. Ne menjen át azon emberi láb, se baromi láb
ne menjen át rajta, és ne lakják negyven
esztendeig.
29,12. És adom Égyiptom földjét
pusztaságra az elpusztult földek * között, s
városai lesznek az elpusztult városok közt
pusztaságban negyven esztendeig, és eloszlatom az
égyiptomiakat a nemzetek közé, s
szétszórom őket a tartományokba.
* Ezék. 30,6. Ezék. 30,7.
29,13. Mert így szól az Úr Isten: Negyven esztendő
* múlva egybegyűjtöm az égyiptomiakat a népek
közül, kik közé szétszórattak.
* Ezék. 30,6. Ezék. 30,7.
29,14. És visszahozom Égyiptom foglyait s visszaviszem
őket Pathrós földjére, az ő eredetök
földjére, és ott lesznek alacsony
királyság.
29,15. A többi királyságokhoz képest alacsony
lészen s többé nem emeli magát a nemzetek
fölé; és megkevesbítem őket, hogy el ne
tapodják a nemzeteket.
29,16. És nem lesz többé Izráel
házának bizodalma, mely vétekre
emlékeztessen engem, midőn feléje hajlanak, és
megtudják, hogy én vagyok az Úr Isten.
29,17. És lőn a huszonhetedik esztendőben, az első
hónapban, a hónap elsején, lőn az Úr
beszéde hozzám, mondván:
29,18. Embernek fia! Nabukodonozor Babilon királya nagy
fáradsággal fárasztotta seregét
Tírus ellen: minden fő megkopaszult és minden váll
feltört, de jutalma nem lőn néki és seregének
Tírusból a fáradságért, * a melylyel
miatta fáradott.
* Ésa. 43,3.
29,19. Ennekokáért így szól az Úr
Isten: Ímé, én Nabukodonozornak a babiloni
királynak adom Égyiptom földjét, és
elviszi gazdagságát, s elragadja
ragadományát, s elprédálja
prédáját, és ez lesz jutalma
seregének.
29,20. Fizetésül, a melyért fáradott, adom
néki Égyiptom földjét, mert értem
cselekedtek, ezt mondja az Úr Isten.
29,21. Azon a napon szarvat sarjasztok Izráel *
házának, és a te szádat megnyitom
közöttök, és megtudják, hogy én
vagyok az Úr.
* Zsolt. 92,11. Zsolt. 132,17.
30,1. És lőn az Úr beszéde hozzám,
mondván:
30,2. Embernek fia! prófétálj és mondd:
Így szól az Úr Isten: Jajgassatok! Jaj annak a
napnak!
30,3. Mert közel egy nap és közel az Úrnak
napja, felhőnek napja, a pogányok ideje lesz az.
30,4. És bemegy a fegyver Égyiptomba, és * lesz
reszketés Szerecsenországban, mikor hullanak a
sebesültek Égyiptomban, és elviszik
gazdagságát, s elrontatnak fundamentomai.
* Ezék. 29,10.
30,5. A szerecsenek * s a libiaiak s a lidiaiak és az
egész gyülevész és Kúb és a
frigy földének fiai velök együtt fegyver miatt
hullnak el.
* Ésa. 20,3. - Ésa. 20,6. Ésa. 43,3. Jer. 46,9.
Jer. 46,10.
30,6. Így szól az Úr: És elessenek, a kik
Égyiptomot támogatják, és
alászálljon erősségének
kevélysége: Migdoltól fogva Siénéig
* fegyver miatt hullanak el benne, ezt mondja az Úr Isten.
* Ezék. 29,10.
30,7. És elpusztulnak elpusztult tartományok
között, és városai elpusztult városoknak
közepette lesznek.
30,8. És megtudjátok, hogy én vagyok az Úr,
mikor tüzet vetek * Égyiptomra, és
összetörik minden segítője.
* Jer. 43,12.
30,9. Azon a napon követek mennek ki előttem hajókon a
bátorságban lakó Szerecsenország
elrémítésére, s lészen
rettegés bennök * Égyiptom ama napján; mert
ímé jön!
* Ésa. 43,3.
30,10. Ezt mondja az Úr Isten: És megszüntetem
Égyiptom lármáját Nabukodonozor, * babiloni
király keze által.
* Jer. 43,10. - Jer. 43,13.
30,11. Ő és az ő népe ő vele együtt, a nemzetek
legkegyetlenebbjei, elhozatnak a föld elvesztésére,
és kivonszák fegyveröket Égyiptom ellen,
és betöltik a földet megölettekkel.
30,12. És a folyóvizeket kiszárasztom, és
eladom a földet gonoszok kezébe, és
elpusztítom a földet s teljességét idegenek
keze által, én, az Úr szólottam.
30,13. Így szól az Úr Isten: És elvesztem a
bálványokat és megszüntetem a
bálványképeket * Nófból s a
fejedelmet Égyiptom földjéről, nem lészen
többé, és bocsátok félelmet
Égyiptom földjére.
* Ésa. 19,1. Jer. 46,13. - Jer. 46,17.
30,14. És elpusztítom Pathróst, * s vetek
tüzet Zoánra, és teszek ítéletet
Nóban.
* Jer. 44,1.
30,15. És kiöntöm haragomat Sinre, Égyiptom
erősségére, és kivágom a sokaságot
Nóból.
30,16. És vetek tüzet Égyiptomra, kínok
közt vergődik Sin, és Nó megtörik és
Nófba betörnek fényes nappal.
30,17. Aven és Fibéseth ifjai fegyver miatt hullanak el,
és ők magok fogságra mennek.
30,18. És Tehafneheszben * megsötétedik a nap, mikor
ott összetöröm Égyiptom
pálczáját, és megszünik benne
erejének kevélysége, őt magát felhő takarja
el, és leányai fogságra mennek.
* Jer. 43,8. - Jer. 43,10.
30,19. És cselekszem ítéleteket
Égyiptomban, és megtudják, hogy én vagyok
az Úr.
30,20. És lőn a tizenegyedik esztendőben, az első
hónapban, a hónap hetedikén, lőn az Úr
beszéde hozzám, mondván: *
* Ezék. 31,1.
30,21. Embernek fia! A Faraónak, Égyiptom
királyának karját eltörtem, és
ímé be nem kötötték, hogy
megorvosolják, hogy tegyenek körülkötést
reá, hogy megerősödjék fegyverfogásra.
30,22. Ennekokáért így szól az Úr
Isten: Ímé, a Faraó ellen megyek,
Égyiptomnak királya ellen, és eltöröm
mind a két karját, azt, amely még erős, és
azt, amely már eltörött, s elejtetem vele
kezéből a fegyvert.
30,23. És eloszlatom az Égyiptombelieket * a nemzetek
közé, és szétszórom őket a
tartományokba.
* Ezék. 29,12.
30,24. És megerősítem Babilon királyának
karjait, és adom az én fegyveremet kezébe,
és eltöröm a Faraó karjait, és *
nyögni fog előtte, mint a megsebesültek szoktak.
* Ezék. 32,2. Ezék. 32,9. - Ezék. 32,11.
30,25. Megerősítem azért Babilon királyának
karjait, a Faraó karjai pedig leessenek, hogy megtudják,
hogy én vagyok az Úr, mikor adom fegyveremet Babilon
királyának kezébe, hogy azt kinyújtsa *
Égyiptomnak földje ellen.
* Jer. 43,8. - Jer. 43,13.
30,26. És eloszlatom az égyiptomiakat a nemzetek
közé, * és szétszórom őket a
tartományokba, hogy megtudják, hogy én vagyok az
Úr.
* Ezék. 30,23. Ezék. 29,12.
31,1. És lőn a tizenegyedik esztendőben, a harmadik
hónapban, * a hónap elsején, lőn az Úr
szava hozzám, mondván:
* Ezék. 30,20.
31,2. Embernek fia! szólj a Faraónak, Égyiptom
királyának és az ő sokaságának:
Kihez vagy hasonló a te nagyságodban?
31,3. Ímé, Assúr * czédrus vala a
Libánonon, + szép ágakkal és sűrű galyaival
árnyékot tartó s magas növésű, melynek
felhőkig ért a teteje.
* 2 Kir. 16,8. 2 Kir. 16,9. 2 Kir. 17,6. 2 Kir. 18,13. + Dán.
4,17. - Dán. 4,19.
31,4. Víz nevelte nagygyá, a mélység vizei
tették magassá, folyóikkal
körüljárták ültetése
földjét, s csak folyásaikat bocsáták a
mező egyéb fáihoz.
31,5. Ennekokáért lőn magasb növése a mező
minden fájánál: s megsokasulának
ágai, s hosszúra nevekedének galyai a sok
víztől, midőn kiterjeszté azokat.
31,6. Az ő ágain csinál vala * fészket minden
égi madár, és galyai alatt fiadzott a mező minden
vada, s árnyékában lakik vala sokmindenféle
nép.
* Dán. 4,18.
31,7. És széppé lőn magasságával,
hosszan kiterjedt ágaival, mert gyökere sok víz
felé nyúlik vala.
31,8. A czédrusok el nem takarák őt az Isten
kertjében, a cziprusok nem valának hasonlók
ágaihoz, s a platánoknak nem valának olyan galyai,
mint néki; Isten kertjében * egy fa sem vala
hasonló hozzá az ő szépségében.
* 1 Móz. 2,8.
31,9. Széppé tőm őt az ő sok ágaival, úgy
hogy irígykedett rá Éden minden fája az
Isten kertjében.
31,10. Ennekokáért így szól az Úr
Isten: Mivelhogy magasra nevekedtél, és
fölemelé tetejét a felhők közé,
és szíve felfuvalkodott az ő magasságában:
31,11. Azért adom őt a nemzetek urának kezébe,
bánjék el vele, * gonoszságáért
kiűztem őt.
* Náh. 3,1. - Náh. 3,7.
31,12. És kivágták őt az idegenek, a nemzetek *
legkegyetlenebbjei és leterítették. A hegyekre
és minden völgyekbe hullottak ágai, és
összetörtek galyai a föld minden
mélységében, és leszállt
árnyékából a föld minden népe,
és ott hagyták őt.
* Ezék. 28,7. Ezék. 30,11.
31,13. Ledőlt törzsökén lakik vala minden égi
madár, és ágaihoz gyül vala a mező minden
vada;
31,14. Azért, hogy magasra ne nevekedjék egy víz
mellett való fa se, és föl ne emelje tetejét
a felhők közé; hogy ne bízzék
önmagában kevélyen senki a vízivók
közül; mert mindnyájan halálra adattak a
mélység országába az emberek fiai közt
azokhoz, a kik sírgödörbe szálltak.
31,15. Így szól az Úr Isten: Azon a napon, a
melyen sírba aláméne, gyászba
öltöztetém miatta a mélység vizeit,
és megtartóztatám folyóikat, úgy
hogy a sok víz elzáraték, s
meggyászoltatám őt a Libánonnal, és a mező
minden fája elepede miatta.
31,16. Zuhanásának hangja miatt megreszkettetém a
nemzeteket, mikor leszállítám őt a sírba
együtt velök, kik sírgödörbe
szállnak; és vígasztalást vőn * a
mélység országában Éden minden
fája, a Libánon + szépsége és java,
minden vízivó.
* Ésa. 14,9. Ésa. 14,12. + Ésa. 36,1. Ésa.
37,36. - Ésa. 37,38.
31,17. Ezek is alászállottak vele a sírba azokhoz,
a kik fegyverrel ölettek meg, s a kik mint
segítőtársai árnyékában
ülének a nemzetek között.
31,18. Kihez vagy hát hasonló dicsőségben
és nagyságban Éden fái közt!? Hiszen
le fogsz szállíttatni Éden fáival a
mélység országába;
körülmetéletlenek közt * feküszöl
együtt a fegyverrel megölettekkel. A Faraó ez
és minden sokasága, ezt mondja az Úr Isten.
* Ezék. 28,10.
32,1. És lőn a tizenkettedik esztendőben, a tizenkettedik
hónapban, a hónap elsején, lőn az Úr
beszéde hozzám, mondván:
32,2. Embernek fia! kezdj gyászéneket a
Faraóról, Égyiptom
királyáról, és mondjad néki:
Nemzetek fiatal oroszlánja, elvesztél; hiszen te olyan
valál, mint a krokodil a tengerekben, mert kijövél
folyóidon és megháborítád
lábaiddal a vizeket és felzavartad folyóikat.
32,3. Így szól az Úr Isten: Ezért kivetem
rád hálómat * sok nép serege által,
és kihúznak téged varsámban.
* Ezék. 12,13. Ezék. 29,3. Ezék. 29,4.
32,4. És leterítlek a földre, a mezőség
színére * vetlek, és reád
szállítom az ég minden madarát, s
megelégítem belőled az egész föld vadait.
* Ezék. 29,5.
32,5. S vetem húsodat a hegyekre, és betöltöm a
völgyeket rothadásoddal.
32,6. És megitatom áradásod földjét
véredből * mind a hegyekig, s mélységek megtelnek
belőled.
* Ezék. 29,3.
32,7. És mikor eloltalak, beborítom az eget, s csillagait
besötétítem, * a napot felhőbe borítom,
és a hold nem fényeskedik fényével.
* Ésa. 13,9. Ésa. 13,10.
32,8. Minden világító testet
megsötétítek miattad az égen, és
bocsátok sötétséget földedre, ezt mondja
az Úr Isten.
32,9. És megszomorítom sok nép
szívét, ha elhíresztelem romlásodat a
nemzetek között, a földeken, a melyeket nem ismersz.
32,10. És cselekszem, hogy elborzadjanak miattad a sok
népek, s királyaik rémüljenek el
rémüléssel miattad, mikor villogtatom fegyveremet
előttök, s remegni fognak minden szempillantásban, kiki az
ő * életéért, zuhanásod napján.
* Ezék. 30,24. Ezék. 30,25.
32,11. Mert így szól az Úr Isten: A babiloni
király fegyvere jön reád.
32,12. Vitézeknek * fegyvereivel hullatom el sokaságodat,
ők a népek legkegyetlenebbjei mindnyájan; és
elpusztítják Égyiptom
kevélységét, és elvész minden
sokasága.
* Ezék. 31,12.
32,13. És elvesztem minden barmát a sok vizek mellől,
és nem zavarja fel azokat többé ember lába,
sem barmok körme azokat föl nem zavarja.
32,14. Akkor meghiggasztom vizeiket, és folyóikat,
olajként folyatom, ezt mondja az Úr Isten,
32,15. Mikor Égyiptom földjét
pusztasággá teszem, és kipusztul a föld
teljességéből, mert megverek minden rajta lakót,
hogy megtudják, hogy én vagyok az Úr.
32,16. Gyászének ez és sírva
énekeljék; a népek leányai
énekeljék sírva; Égyiptomról
és minden sokaságáról
énekeljék sírva, ezt mondja az Úr Isten.
32,17. És lőn a tizenkettedik esztendőben, a hónap
tizenötödikén, lőn az Úr beszéde
hozzám, mondván:
32,18. Embernek fia! sírj Égyiptom
sokaságán, * és szállítsd alá
őt te és a hatalmas nemzetek leányai a
mélységek országába azokhoz, kik
sírgödörbe szálltak.
* Jer. 1,10.
32,19. Kinél nem voltál volna kedvesebb? Szállj
alá, hadd * fektessenek a körülmetéletlenek
mellé!
* Ezék. 28,10. Ezék. 31,18.
32,20. A fegyverrel megölettek * közt essenek el! A fegyver
átadatott; húzzátok lefelé őt és
minden sokaságát!
* Ezék. 32,10. Ezék. 32,12.
32,21. Szólni fognak felőle * a vitézek hatalmasai a
sír közepéből együtt az ő segítőivel:
alászállottak, hogy itt feküdjenek a
körülmetéletlenek, mint fegyverrel megöltek!
* Ezék. 32,12.
32,22. Itt van Assúr * és egész sokasága,
körülte sírjai, mindnyájan megölettek, kik
fegyver miatt hulltak el,
* Náh. 3,1. Náh. 3,7.
32,23. A kinek sírjai a sírgödör
legmélyén vannak és sokasága az ő
sírjai körül van, mindnyájan megölettek,
fegyver miatt elestek, kik félelmére valának az
élők földjének.
32,24. Itt van Elám * és egész sokasága az
ő sírja körül, mindnyájan megölettek, kik
fegyver miatt hulltak el, kik alászálltak
körülmetéletlenül a mélységek
országába, kik félelmére valának az
élők földjének, és viselik
gyalázatukat azok mellett, kik sírgödörbe
szálltak.
* Jer. 49,35. - Jer. 49,39.
32,25. A megölettek között vetettek néki
ágyat minden sokaságával, körülte vannak
ennek sírjai, mindnyájan
körülmetéletlenek, fegyverrel megölettek, mert
félelmére valának az élők
földjének, és viselik gyalázatukat azok
mellett, kik sírgödörbe szálltak; a
megölettek közé vetették őket!
32,26. Itt van Mések-Tubál és minden
sokasága, körülte vannak ennek sírjai,
mindnyájan körülmetéletlenek, fegyverrel
megölettek, mert félelmére valának az
élők földjének.
32,27. És nem feküsznek együtt az erősekkel, kik
elestek a körülmetéletlenek közül, kik
hadiszerszámaikkal szálltak alá a sírba s
kiknek az ő fegyvereiket fejük alá tették; mert lőn
az ő vétkök csontjaikon, mivelhogy félelmére
valának a vitézeknek az élők földjén.
32,28. Te is a körülmetéletlenek közt rontatol
meg, és fekszel a fegyverrel megölettek mellett.
32,29. Itt van Edom * királyaival és minden
fejedelmével, kik vettettek erősségökben a
fegyverrel megöltekhez, ők a körülmetéletlenekkel
feküsznek s azokkal, a kik sírgödörbe
szálltak.
* Jer. 49,7.
32,30. Ott vannak észak uralkodói mindnyájan,
és minden sidoni, * a kik alászálltak a
megölettekkel, rettenetes voltukban, erősségökben
megszégyenülve; és feküsznek
körülmetéletlenül a fegyverrel megölettek
mellett, és viselik gyalázatukat a
sírgödörbe szálltak között.
* Ezék. 28,21. - Ezék. 28,24.
32,31. Ezeket látni fogja a Faraó, és
megvígasztalódik minden sokasága felől; fegyverrel
ölettek meg a Faraó és minden ő serege, ezt mondja
az Úr Isten,
32,32. Mert félelmére adtam őt az élők
földjének; ezért ott vetnek ágyat néki
a körülmetéletlenek között, a fegyverrel
megölettek mellett, a Faraónak és minden
sokaságának, ezt mondja az Úr Isten.
33,1. És lőn az Úr beszéde hozzám,
mondván:
33,2. Embernek fia! szólj néped fiaihoz és mondjad
nékik: Mikor hozándok fegyvert valamely földre,
és a föld népe választ egy férfit ő
magok közül, és őt őrállójokká
teszik:
33,3. És ő látja jőni a fegyvert a földre, és
megfújja a trombitát, és meginti a népet;
33,4. Ha valaki hallándja a trombitaszót, de nem hajt az
intésre, s aztán a fegyver eljő és őt
utóléri; az ő vére az ő fején lesz.
33,5. Hallotta a trombitaszót, de nem hajtott az intésre,
tehát az ő vére ő rajta lesz; és ha hajtott az
intésre, megmentette lelkét.
33,6. Ha pedig az őrálló látja a fegyvert jőni, s
nem fújja meg a trombitát, és a nép nem kap
intést, és eljő a fegyver s utólér
közülök valamely lelket, ez a maga vétke miatt
éretett utól, de vérét az
őrálló kezéből * kérem elő.
* Ezék. 3,17. Ezék. 3,18.
33,7. És te, embernek fia, * őrállóul adtalak
téged Izráel házának, hogy ha szót
hallasz a számból, megintsed őket az én nevemben.
* Ezék. 3,17. Ezék. 3,18.
33,8. Ha ezt mondom a hitetlennek: Hitetlen, halálnak
halálával halsz meg; és te nem
szólándasz, hogy visszatérítsd a hitetlent
az ő útjáról: az a hitetlen vétke miatt hal
meg, de vérét a te kezedből kívánom meg.
33,9. De ha te megintetted a hitetlent az ő útja felől, hogy
térjen meg róla, de nem tért meg
útjáról, ő vétke miatt meghal, de te
megmentetted a te lelkedet.
33,10. Te pedig, embernek fia, mondjad Izráel
házának: Ezt mondjátok, mondván: Bizony a
mi bűneink és vétkeink rajtunk vannak, és
bennök mi megrothadunk, * mimódon éljünk
azért?
* 3 Móz. 26,39.
33,11. Mondjad nékik: Élek én, ezt mondja az
Úr Isten, hogy nem gyönyörködöm a hitetlen
halálában, * hanem hogy a hitetlen megtérjen
útjáról és éljen. Térjetek
meg, térjetek meg gonosz útaitokról! hiszen
miért + halnátok meg, oh Izráel háza!?
* Ezék. 18,32. + Ezék. 33,14. - Ezék. 33,16.
Ezék. 33,19.
33,12. Te pedig, embernek fia, szólj néped fiaihoz: Az
igaznak * igazsága meg nem menti őt a napon, a melyen
vétkezendik, és a hitetlen hitetlensége
által el nem esik a napon, melyen megtérend
hitetlenségéből, és az igaz nem élhet az ő
igazsága által a napon, melyen vétkezendik.
* Ezék. 18,24.
33,13. Mikor ezt mondom az igazról: Élvén
éljen; és ő bízván
igazságában, gonoszságot cselekszik: semmi
igazsága emlékezetbe nem jő, és gonoszsága
miatt, melyet cselekedett, meghal.
33,14. S ha mondom a hitetlennek: halállal halsz meg; és
ő megtér bűnéből s törvény szerint s
igazságot cselekszik;
33,15. Zálogot visszaad a hitetlen, rablottat
megtérít, az életnek parancsolatiban jár,
többé nem cselekedvén gonoszságot:
élvén él, és meg nem hal.
33,16. Semmi ő vétke, melylyel vétkezett,
emlékezetbe nem jön néki; törvény
szerint és igazságot cselekedett, élvén
él.
33,17. És ezt mondják néped fiai: Nem
igazságos az Úrnak útja; holott az ő útjok
nem igazságos.
33,18. Mikor az igaz elfordul az ő igazságától s
gonoszságot cselekszik, meghal a miatt.
33,19. És mikor a hitetlen elfordul az ő
hitetlenségétől és törvény szerint s
igazságot cselekszik, * él a miatt.
* Ezék. 33,11.
33,20. És azt mondjátok: Nem igazságos az
Úrnak útja: * mindeniteket az ő útja szerint
ítélem meg, Izráel háza.
* Ezék. 18,25. - Ezék. 18,27.
33,21. És lőn fogságunknak tizenkettedik
esztendejében, a tizedik hónapban, a hónap
ötödikén, jöve hozzám egy menekült
Jeruzsálemből, mondván: Megvétetett * a
város!
* 2 Kir. 25,1. - 2 Kir. 25,4.
33,22. És az Úrnak keze lőn én rajtam este a
menekült eljötte előtt, és megnyitá
számat, mikorra az hozzám jöve reggel, és
megnyilatkozék szám, s nem valék * néma
többé.
* Ezék. 24,27.
33,23. És lőn az Úr beszéde hozzám,
mondván:
33,24. Embernek fia! azok, kik amaz elpusztított helyeket
lakják Izráel földjén, ezt mondják,
mondván: Egyetlen egy volt Ábrahám, mikor
örökségül kapta a földet, mi pedig sokan
vagyunk, nékünk a föld örökségül
adatott.
33,25. Ezokáért mondjad nékik: Ezt mondja az
Úr Isten: Véreset esztek, és szemeiteket
bálványaitokra emelitek, és vért ontotok;
és a földet örökségül
kapnátok?
33,26. Fegyveretekben bíztatok,
útálatosságot cselekedtetek, és mindenitek
az ő felebarátja feleségét megfertéztette;
és a földet örökségül
kapnátok?
33,27. Ezt mondjad nékik: Így szól az Úr
Isten: Élek én, hogy a kik az elpusztult helyeken vannak,
fegyver miatt hullnak el; és a ki a mezőnek
színén, azt a vadaknak adtam eledelül, és a
kik az erősségekben és a barlangokban vannak,
döghalállal halnak meg.
33,28. És teszem a földet pusztaságok
pusztaságává, és megszünik
erősségének kevélysége, és
puszták lesznek Izráel hegyei, mert nem lesz, a ki
átmenjen rajtok.
33,29. És megtudják, hogy én vagyok az Úr,
mikor a földet pusztaságok
pusztaságává teszem mindenféle
útálatosságukért, melyeket cselekedtek.
33,30. És te, embernek fia, néped fiai
beszélgetnek felőled a falak mellett s a házaknak
ajtaiban; és egyik a másikkal szól, kiki az ő
atyjafiával, mondván: Jertek, kérlek, és
halljátok: micsoda beszéd az, amely az
Úrtól jő ki?
33,31. És eljőnek hozzád, a hogy a nép össze
szokott jőni, s oda ülnek elődbe, mint az én népem,
és hallgatják beszédidet, de nem * cselekeszik,
hanem szerelmeskedő énekként veszik azokat ajkokra, +
szívök pedig nyereség után jár.
* Jer. 42,2. - Jer. 42,4. Jer. 43,2. - Jer. 43,4. Jer. 44,15. Jer.
44,19. + 2 Krón. 36,16.
33,32. És ímé, te olyan vagy nékik, mint
valamely szerelmeskedő ének, szép hangú, s mint
valamely jó hegedűs; csak hallják beszédidet, de
nem * cselekszik azokat.
* Jer. 13,23. Jer. 18,22.
33,33. De beteljesednek, mert ímé beteljesednek,
megtudják, hogy próféta volt
közöttök.
34,1. És lőn az Úrnak beszéde hozzám,
mondván:
34,2. Embernek fia! prófétálj Izráel
pásztorai * felől, prófétálj és
mondjad nékik, a pásztoroknak: Így szól az
Úr Isten: Jaj Izráel pásztorainak, a kik
önmagokat legeltették! Avagy nem a nyájat
kell-é legeltetni a pásztoroknak?
* Jer. 1,2.
34,3. A tejet megettétek, és a gyapjúval
ruházkodtatok, a hízottat megöltétek; a
nyájat nem legeltettétek.
34,4. A gyöngéket nem erősítettétek,
és a beteget nem gyógyítottátok, s a
megtöröttet nem kötözgettétek, s az
elűzöttet vissza nem hoztátok és az elveszettet meg
nem kerestétek, hanem keményen és kegyetlenül
* uralkodtatok rajtok;
* 1 Pét. 5,2. 1 Pét. 5,3.
34,5. Szétszóródtak * hát pásztor
nélkül, és lőnek mindenféle mezei vadak
eledelévé, és szétszóródtak;
* Jer. 23,2. Jer. 50,6. 1 Pét. 2,25.
34,6. Tévelygett nyájam minden hegyen s minden magas
halmon, és az egész föld színén
szétszóródott az én nyájam, s nem
volt, a ki keresné, sem a ki tudakozódnék
utána.
34,7. Annakokáért, ti pásztorok, halljátok
meg az Úr beszédét:
34,8. Élek én, ezt mondja az Úr Isten, mivelhogy
az én nyájam ragadománynyá lőn, és
lőn az én nyájam mindenféle mezei vadak
eledelévé, pásztor hiányában,
és nem keresték az én pásztoraim az
én nyájamat, hanem legeltették a pásztorok
* önmagokat, és az én nyájamat nem
legeltették;
* Ezék. 34,3.
34,9. Ennekokáért, ti pásztorok, halljátok
meg az Úr beszédét:
34,10. Így szól az Úr Isten: Ímé,
megyek a pásztorok ellen, és előkérem a
nyájamat az ő kezökből, s megszüntetem őket a
nyáj legeltetésétől, és nem legeltetik
többé a pásztorok önmagokat, s kiragadom
juhaimat szájokból, hogy ne legyenek nékik
ételül.
34,11. Mert így szól az Úr Isten:
Ímé, én magam keresem meg nyájamat,
és magam tudakozódom utána.
34,12. Miképen a pásztor tudakozódik nyája
után, a mely napon ott áll elszéledt juhai
között; így tudakozódom nyájam
után, és kiszabadítom őket minden helyről, a hova
szétszóródtak a felhőnek * s borúnak
napján.
* Ezék. 33,21. 2 Kir. 25,1. - 2 Kir. 25,11.
34,13. És kihozom őket a népek közül s
egybegyűjtöm a földekről, és beviszem őket az ő
földjökre, * és legeltetem őket Izráel hegyein,
a mélységekben s a föld minden
lakóhelyén.
* Ezsdr. 1,1. - Ezsdr. 1,11.
34,14. Jó legelőn legeltetem őket, és Izráel
magasságos hegyein leszen akluk, ott feküsznek jó
akolban, s kövér legelőn legelnek Izráel hegyein.
34,15. Én magam legeltetem * nyájamat, s én
nyugosztom meg őket, ezt mondja az Úr Isten;
* Ezék. 34,31.
34,16. Az elveszettet megkeresem, s az elűzöttet visszahozom, s a
megtöröttet kötözgetem, s a beteget
erősítem; és a kövéret s erőset elvesztem,
és legeltetem őket úgy, mint illik.
34,17. Ti pedig, én juhaim, így szól az Úr
Isten, ímé én ítéletet teszek juh
és juh között, a kosok és bakok közt.
34,18. Avagy kevés-é néktek, hogy a jó
legelőt legelitek, hogy még legelőitek maradékát
lábaitokkal eltapodjátok? és hogy a víz
tisztáját iszszátok, hogy még a
maradékát lábaitokkal felzavarjátok?
34,19. És az én juhaim a ti lábaitok
tapodását legelik, s lábaitok
zavarását iszszák!
34,20. Annakokáért így szól az Úr
Isten hozzájok: Ímé én, én teszek
ítéletet kövér és
ösztövér juh között,
34,21. Mivelhogy oldallal és vállal eltaszíttok
és szarvaitokkal elökleltek minden erőtelent, míg
szétszórván, azokat kiűzitek;
34,22. És megtartom az én juhaimat, hogy
többé ne legyenek zsákmányul, és
ítéletet teszek juh és juh között.
34,23. És állatok föléjök egyetlenegy
pásztort, hogy legeltesse őket: * az én szolgámat,
Dávidot, + ő legelteti őket s ő lesz nékik
pásztoruk.
* Ésa. 40,10. Ésa. 40,11. + Ésa. 42,1. -
Ésa. 42,4.
34,24. Én pedig, az Úr, leszek nékik Istenök,
és az én szolgám, * Dávid, fejedelem
közöttök. Én, az Úr mondottam.
* Jer. 30,9. Hós. 3,5.
34,25. És szerzek ő velök békességnek
frigyét, * és megszüntetem a gonosz vadakat + a
földről, hogy bátorságosan lakhassanak a
pusztában és alhassanak az erdőkben.
* Jer. 31,31. - Jer. 31,34. + Ésa. 11,6. Ésa. 11,9.
Hós. 3,5.
34,26. És adok reájok és az én magaslatom
környékére áldást, és
bocsátom az esőt idejében; áldott * esők lesznek.
* Ésa. 11,9. Jer. 14,2. Jer. 14,4.
34,27. A mező fája megadja gyümölcsét s a
föld megadja termését, és lesznek
földjökön bátorságosan, és
megtudják, hogy én vagyok az Úr, mikor
eltöröm jármok keresztfáit, és kimentem
őket azok kezéből, kik * őket szolgáltatják.
* Ezsdr. 1,1.
34,28. És nem lesznek többé prédául a
* pogányoknak, s a föld vadai nem eszik meg őket; és
laknak bátorságosan, s nem lesz, a ki felijeszsze őket.
* Ezék. 36,14.
34,29. És támasztok nékik drága
plántaföldet, * hogy többé meg ne
emésztessenek + éhség miatt a földön, s
ne viseljék többé a pogányok
gyalázatát;
* Ésa. 11,1. - Ésa. 11,5. Ésa. 11,11. -
Ésa. 11,14. + Jer. 15,2.
34,30. És megismerik, hogy én, az Úr, az ő
Istenök, * velök vagyok, és ők népem,
Izráel háza, ezt mondja az Úr Isten;
* Ezék. 34,24. - Ezék. 34,26.
34,31. Ti pedig az én juhaim, legelőm nyája vagytok,
emberek vagytok, én pedig Istenetek, ezt mondja az Úr
Isten.
35,1. És lőn az Úr beszéde hozzám,
mondván:
35,2. Embernek fia! vesd tekintetedet Seir hegyére, és
prófétálj ellene.
35,3. És mondjad néki: Ezt mondja az Úr Isten:
Ímé, én ellened megyek, Seir hegye, * és
kinyújtom kezemet reád, s teszlek pusztaságok
pusztaságává.
* 5 Móz. 2,4. 5 Móz. 2,5.
35,4. Városaidat pusztaságra vetem, és te
pusztulásra jutsz, és megtudod, hogy én vagyok az
Úr.
35,5. Mivelhogy örökkévaló
gyűlölséget tartasz, és odaadád Izráel
fiait a fegyver kezébe veszedelmök * idején, az
utolsó vétek + idején;
* Ezék. 25,8. Ezék. 25,12. Zsolt. 137,7. + 2 Kir. 25,4. 2
Kir. 25,9.
35,6. Ennekokáért élek én, ezt mondja az
Úr Isten, hogy vérré teszlek téged,
és vér kergessen téged. Te nem gyűlölted a
vért, a vér * kergessen hát téged.
* Ésa. 63,1. - Ésa. 63,3.
35,7. És teszem Seir hegyét pusztaságok
pusztaságává, és kiirtom belőle az
átmenőt és visszatérőt.
35,8. És betöltöm hegyeit megölöttjeivel;
halmaid és völgyeid és minden
mélységed: fegyverrel megölöttek hullanak
beléjök.
35,9. Örök pusztasággá teszlek, és
városaidat ne lakják, és megtudjátok, hogy
én vagyok az Úr.
35,10. Mivelhogy ezt mondod: Az a két nemzet és az a
két föld enyém lesz és
örökségül bírjuk, * holott az Úr
ott volt;
* Zsolt. 83,5. Zsolt. 83,7. Zsolt. 83,13.
35,11. Annakokáért élek én, ezt mondja az
Úr Isten, hogy a te haragod és fölgerjedésed
szerint * cselekszem veled, a melylyel te cselekedtél
irántok való gyűlölségedből; és
megjelentem magamat közöttök, mikor
megítéllek.
* Ezék. 35,9. Zsolt. 83,13.
35,12. És megtudod, hogy én, az Úr, meghallottam
minden szidalmadat, melyeket Izráel hegyei ellen mondtál,
mondván: Elpusztultak, * nékünk adattak
ételül;
* Ezék. 25,8.
35,13. Így kérkedtetek * ellenem szátokkal, s
szórtátok ellenem beszédeiteket: + én
meghallottam!
* Abd. 1,11. + Zsolt. 137,7.
35,14. Így szól az Úr Isten: Az egész
föld örömére pusztulást hozok rád.
35,15. A mint te örültél * Izráel háza
örökségén azért, hogy elpusztult,
úgy cselekszem veled; pusztává légy Seir
hegye és mind egészen Edom, és megtudják,
hogy én vagyok az Úr!
* Abd. 1,11. Abd. 1,12.
36,1. És te, embernek fia, prófétálj
Izráel hegyei felől, és mondjad: Izráel hegyei,
halljátok meg az Úr beszédét,
36,2. Így szól az Úr Isten: Mivelhogy ezt mondja
az ellenség reátok: * Haha! és : Az ősi
magasságok a mi örökségünk lőnek.
* Ezék. 15,3. Ezék. 15,6. Ezék. 15,8. Ezék.
26,2. Zsolt. 137,7.
36,3. Ennekokáért prófétálj,
és mondjad: Ezt mondja az Úr Isten: Azért, mert
pusztítanak, és kívánnak titeket
mindenfelől, hogy legyetek öröksége a pogányok
maradékának, és az emberek rágalmazó
ajkára-nyelvére kerültetek;
36,4. Ezokáért, Izráel hegyei, halljátok
meg az Úr Isten beszédét! Így szól
az Úr Isten a hegyeknek és halmoknak, a
mélységeknek és völgyeknek, és az
elpusztult romoknak és az elhagyott városoknak, melyek
ragadományra és csúfolásra lőnek a
pogányok maradékának
köröskörül.
36,5. Azért ezt mondja az Úr Isten: Bizony, féltő
szerelmem tüzében beszéltem a pogányok
maradékai és egész Edom ellen, kik magoknak
vették az én földemet
örökségül * teljes szívöknek
örömével és lelkök
megvetésével, hogy azt néptelenül
zsákmányokká tegyék;
* Ezék. 35,10.
36,6. Ezokáért prófétálj
Izráel földjéről, és mondjad a hegyeknek
és halmoknak, a mélységeknek és a
völgyeknek: Így szól az Úr Isten:
Ímé, féltő szerelmemben és
búsulásomban beszélek, mivelhogy a pogányok
gyalázását viseltétek;
36,7. Ennekokáért ezt mondja az Úr Isten:
Én fölemelem kezemet! Bizonyára a pogányok,
kik körülöttetek vannak, ők viseljék *
gyalázatukat.
* Ezék. 35,7. - Ezék. 35,9.
36,8. Ti pedig, Izráel hegyei, neveljétek
ágaitokat * és hozzátok
gyümölcsötöket az én népemnek,
Izráelnek, mert közel vannak, hogy hazajőjjenek.
* Jer. 25,12.
36,9. Mert ímé, én hozzátok hajlok
és hozzátok fordulok, és megmívelnek
és bevetnek titeket.
36,10. És megsokasítom rajtatok az embereket,
Izráel házát egészen, és
lakják a városokat, és a romokat
megépítik.
36,11. És megsokasítom rajtatok az embereket és
barmokat, hogy sokasodjanak és szaporodjanak, és lakatom
őket rajtatok, mint régi időtökben, és több
jóval lészek hozzátok, mint első napjaitokban, s
megtudjátok, hogy én vagyok az Úr.
36,12. És járatok rajtatok embereket, az én
népemet, Izráelt, és bírjanak téged,
s te légy nékik örökségül, s
többé nem teszed őket gyermektelenné.
36,13. Így szól az Úr Isten: Mivelhogy
mondják néktek: emberevő vagy * és
gyermektelenné teszed népedet:
* 4 Móz. 13,33.
36,14. Ennekokáért embert nem eszel többé, *
és népedet gyermektelenné nem teszed
többé, ezt mondja az Úr Isten.
* Ezék. 34,28.
36,15. És többé nem hallatom ellened a
pogányok gyalázását, és a
népek szidalmát többé nem viseled, és
nemzetedet többé gyermektelenné nem teszed, ezt
mondja az Úr Isten.
36,16. És lőn az Úr beszéde hozzám,
mondván:
36,17. Embernek fia! mikor Izráel háza a maga földén
lakott, megfertéztette azt * életével és
cselekedeteivel; mint a havi betegség +
tisztátalansága, olyan vala élete előttem.
* 2 Kir. 17,15. - 2 Kir. 17,19. 2 Kir. 21,15. 2 Kir. 21,16. 3
Móz. 12,2.
36,18. És kiöntém haragomat * reájok a
vérért, a melyet ontottak a földre, és
bálványaikkal megfertéztették azt.
* 2 Kir. 25,1. - 2 Kir. 25,11.
36,19. És eloszlatám őket a pogányok
közé, és szétszóratának a
tartományokba, életök és cselekedeteik
szerint ítéltem meg őket.
36,20. És bemenvén a pogányokhoz, a kikhez
menének, megfertéztették * az én szent
nevemet, mikor ezt mondták rólok: az Úr
népe ezek, és az ő földéről jöttek ki!
* Jer. 44,15. - Jer. 44,19. Róm. 2,24.
36,21. Ekkor könyörültem szent nevemért, melyet
megfertéztetett Izráel háza a pogányok
közt, a kikhez menének.
36,22. Ennekokáért mondjad Izráel
házának: Ezt mondja az Úr Isten: Nem ti
érettetek cselekszem, * Izráel háza, hanem az
én szent nevemért, melyet ti megfertéztettetek a
pogányok között, a kik közé
menétek.
* 5 Móz. 9,5. Ésa. 33,25.
36,23. És megszentelem az én nagy nevemet, mely
megfertéztetett a pogányok között, melyet ti
fertéztettetek meg köztök; és megtudják
* a pogányok, hogy én vagyok az Úr, ezt mondja az
Úr Isten, mikor megszentelem magamat rajtatok az ő szemök
láttára.
* Zsolt. 126,2.
36,24. És fölveszlek titeket a pogányok
közül, s egybegyűjtelek titeket minden
tartományból, és beviszlek * titeket a ti
földetekre.
* Ezsdr. 1,1. - Ezsdr. 1,11. Ezsdr. 3,10. Ezsdr. 3,11.
36,25. És hintek reátok tiszta vizet, hogy
megtisztuljatok, minden tisztátalanságtoktól *
és minden bálványaitoktól
megtisztítlak titeket.
* Ésa. 4,3.
36,26. És adok néktek új szívet, *
és új lelket adok belétek, és elveszem a
kőszívet testetekből, és adok néktek
hússzívet.
* Ezék. 11,18. - Ezék. 11,20.
36,27. És az én lelkemet adom belétek, és
azt cselekszem, hogy az én parancsolataimban járjatok
és az én törvényeimet megőrizzétek
és betöltsétek.
36,28. És laktok azon a földön, melyet adtam
atyáitoknak, és lesztek nékem népem s
én leszek néktek Istenetek.
36,29. És megtartalak titeket minden
tisztátalanságotoktól, és előhívom a
gabonát és megsokasítom azt, és nem adok
reátok éhséget.
36,30. És megsokasítom a fa gyümölcsét
és a mező termését, hogy többé ne
viseljétek az éhségnek gyalázatját *
a pogányok között.
* Ezék. 4,9. - Ezék. 4,17.
36,31. És megemlékeztek a ti gonosz
útaitokról * és cselekedeteitekről, melyek nem
voltak jók, és megútáljátok ti
magatokat vétkeitek és
útálatosságaitok miatt.
* Jer. 17,2.
36,32. Nem ti érettetek * cselekszem, ezt mondja az Úr
Isten, tudtotokra legyen! Piruljatok és
szégyenüljetek meg útaitok miatt, Izráel
háza!
* Ezék. 36,22.
36,33. Ezt mondja az Úr Isten: Azon a napon, melyen
megtisztítlak * titeket minden vétketektől, azt
cselekszem, hogy lakják a városokat, és a romok
megépíttetnek.
* Ésa. 4,3.
36,34. És az elpusztult földet mívelik, a helyett,
hogy pusztán hevert minden átmenő szeme
láttára;
36,35. És ezek mondják: Ez a föld, ez az elpusztult,
olyanná lett, mint az Éden kertje, * és a
rommá lett s elpusztult s lerontott városokat
megerősítve lakják.
* 1 Móz. 2,8. 1 Móz. 2,9. Ésa. 33,20. -
Ésa. 33,24.
36,36. És megtudják a pogányok, a kik
körülöttetek megmaradtak, hogy én, az Úr
építettem meg a lerontottakat s plántáltam
be a pusztaságot. Én, az Úr mondtam és
megcselekedtem.
36,37. Így szól az Úr Isten: Még arra
nézve is kérni hagyom magamat Izráel
házának; hogy cselekedjem ő velök:
Megsokasítom őket, mint a nyájat, emberekkel.
36,38. Mint az áldozatra szentelt juhok, mint a
Jeruzsálem juhai az ő ünnepein, így lesznek a
rommá lett városok teljesek emberek
nyájával; és megtudják, hogy én
vagyok az Úr.
37,1. Lőn én rajtam az Úrnak keze, és kivitt engem
az Úr lélek által, és letőn engem a
völgynek közepette, mely csontokkal rakva vala.
37,2. És átvitt engem azok mellett
köröskörül, és ímé, felette
sok vala a völgy színén, és
ímé, igen megszáradtak vala.
37,3. És monda nékem: Embernek fia! vajjon
megélednek-é ezek a tetemek? és * mondék:
Uram Isten, te tudod!
* Ezék. 37,11. Ezék. 37,12.
37,4. És monda nékem: prófétálj e
tetemek felől és mondjad nékik: Ti megszáradt
tetemek, halljátok meg az Úr beszédét!
37,5. Így szól az Úr Isten ezeknek a tetemeknek:
Ímé, én bocsátok ti belétek lelket,
hogy megéledjetek.
37,6. És adok reátok inakat, és hozok
reátok húst, és bőrrel beborítlak titeket,
és adok belétek lelket, hogy megéledjetek,
és megtudjátok, hogy én vagyok az Úr.
37,7. És én prófétálék, a
mint parancsolva vala nékem. És mikor
prófétálnék, lőn zúgás
és ímé zörgés, és
egybemenének a tetemek, mindenik tetem az ő teteméhez.
37,8. És látám, és ímé inak
valának rajtok, és hús nevekedett, és
felül bőr borította be őket; de lélek nem vala
még bennök.
37,9. És monda nékem: Prófétálj a
léleknek, prófétálj embernek fia, és
mondjad a léleknek: Ezt mondja az Úr Isten: A négy
szelek felől jőjj elő lélek, és lehelj ezekbe a
megölettekbe, hogy megéledjenek!
37,10. És prófétálék a mint
parancsolá. És beléjök méne a
lélek s megéledének, s állának
lábaikra, felette igen nagy sereg.
37,11. És monda nékem: Embernek fia! ezek a tetemek az
Izráel egész háza. Ímé, ezt
mondják: Elszáradtak a mi csontjaink és elveszett
a mi reménységünk; kivágattunk!
37,12. Annakokáért prófétálj,
és mondjad nékik: Így szól az Úr
Isten: Ímé, én megnyitom a ti sírjaitokat *
és kihozlak titeket sírjaitokból, én
népem! s beviszlek titeket Izráel földjére.
* Ésa. 26,19. Zak. 9,11.
37,13. És megtudjátok, hogy én vagyok az
Úr, mikor megnyitándom sírjaitokat és
kihozlak titeket sírjaitokból, én népem!
37,14. És adom az én lelkemet belétek, hogy
megéledjetek, és leteszlek titeket a ti földetekre,
és megtudjátok, hogy én, az Úr,
szóltam és megcselekedtem, ezt mondja az Úr Isten.
37,15. És lőn az Úr beszéde hozzám,
mondván:
37,16. És te, embernek fia, végy magadnak fát,
és írd ezt reá: Júdáé
és Izráel fiaié, az ő társaié;
és végy egy másik fát, és írd
ezt reá: Józsefé, Efraim fája és az
egész Izráel házáé, az ő
társaié.
37,17. És tedd együvé azokat, egyiket a
másikhoz egy fává, hogy egygyé legyenek
kezedben.
37,18. És ha mondják néked a te néped fiai,
mondván: Avagy nem jelented-é meg nékünk, mit
akarsz ezekkel?
37,19. Szólj nékik: Ezt mondja az Úr Isten:
Ímé, én fölveszem a József
fáját, mely Efraim kezében van, és
Izráel nemzetségeit, az ő társait, és
teszem őket ő hozzá, a Júda fájához,
és * összeteszem őket egy fává, hogy
egygyé legyenek az én kezemben.
* 1 Kir. 11,29. - 1 Kir. 11,39. Ésa. 11,12. - Ésa. 11,14.
37,20. És ha e fák, a melyekre írsz, kezedben
lesznek szemök láttára:
37,21. Szólj nékik: Ezt mondja az Úr Isten:
Ímé, én fölveszem Izráel fiait a
pogányok közül, a kik közé mentek,
és egybegyűjtöm őket mindenfelől, és beviszem őket
az ő földjökre.
37,22. És egy néppé * teszem őket azon a
földön, Izráelnek hegyein, és egyetlenegy
király lesz + mindnyájok királya, és nem
lesznek többé két néppé, és
ezután nem oszolnak többé két
királyságra.
* 1 Kir. 11,31. 1 Kir. 11,39. Jer. 3,18. + Bir. 18,1.
37,23. És többé meg nem fertéztetik magokat
bálványaikkal és
útálatosságaikkal és minden bűneikkel;
és megtartom őket minden oly lakóhelyöktől, a
melyekben vétkeztek, és megtisztítom őket, *
és lesznek nékem népem és én leszek
nékik istenök.
* Ésa. 1,18. Ésa. 1,19. Ésa. 4,3. Jer. 33,8.
37,24. És az én szolgám, Dávid * lesz a
király ő rajtok, s egy pásztora lesz
mindnyájoknak; és az én törvényeim
szerint járnak, s parancsolataimat megőrzik és
cselekszik.
* Ezék. 34,23.
37,25. És laknak a földön, melyet adtam vala az
én szolgámnak, Jákóbnak, a melyen laktak a
ti atyáitok; és laknak azon ők és fiaik és
fiaiknak fiai mindörökké, és az én
szolgám, Dávid az ő fejedelmök
örökké.
37,26. És szerzek velök békességnek
frigyét, * örökkévaló frigy lesz ez
velök; és elültetem őket és
megsokasítom, és helyheztetem az én szenthelyemet
közéjök örökké.
* Jer. 31,31. - Jer. 31,34.
37,27. És lesz az én lakhelyem * felettök, és
leszek nékik Istenök és ők nékem
népem.
* Ezsdr. 3,10. Ezsdr. 3,11.
37,28. És megtudják a pogányok, hogy én
vagyok az Úr, ki megszentelem Izráelt, mikor szenthelyem
közöttök lesz mindörökké.
38,1. És lőn az Úr beszéde hozzám,
mondván:
38,2. Embernek fia! vesd tekintetedet Góg ellen, * és
Mágóg földjén, Rós, Mések
és Tubál fejedelme ellen, és
prófétálj felőle.
* Jel. 20,8.
38,3. És mondjad: Ezt mondja az Úr Isten:
Ímé, én ellened megyek * Góg, Rós,
Mések és Tubál fejedelme.
* 1 Móz. 10,2. Zsolt. 120,5.
38,4. És elcsalogatlak, és * horgokat vetek
szádba, és kivezetlek téged és egész
seregedet, lovakat és lovagokat, kik mindnyájan teljes
fegyverzetbe öltözvék, nagy sokaságot, nagy
és kis paizszsal, fegyvert viselők mindnyájan;
* Ezék. 29,4. Ésa. 37,29.
38,5. Perzsák, szerecsenek, libiaiak vannak velök,
mindnyájan paizszsal és sisakkal;
38,6. Továbbá Gómer és minden serege,
Tógarma háza messze északról minden
seregével, sok nép van veled.
38,7. Készülj hozzá és készítsd
elő magadat te és minden sokaságod, kik te hozzád
gyűltek, és légy nekik vezérök.
38,8. Sok idő mulva kirendeltetel: esztendők végével
bejösz a földre, mely a fegyvertől már megnyugodott,
melynek lakói sok nép közül gyűjtettek egybe
Izráel hegyeire, melyek szüntelen való
pusztulásban voltak; és e nemzetség a népek
közül hozatott ki, s aztán lakozék
bátorságosan mindnyája;
38,9. És feljösz, bemégy mint a
szélvész, és * leszel mint a felleg, hogy
beborítsd a földet, te és minden sereged s a sok
nép veled.
* Dán. 11,40. Jóel. 3,1. Jóel. 3,2.
38,10. Így szól az Úr Isten: És
lészen abban az időben, hogy tanácsok támadnak
szívedben, és gondolsz gondolatot.
38,11. És mondasz: Felmegyek a nyilt földre,
jövök azokra, kik nyugalomban vannak s
bátorságosan * laknak; kik laknak mindnyájan
kőfal-kerítés nélkül, sem zárjok, sem
kapujok nincs nékik;
* Jer. 49,31.
38,12. Hogy zsákmányt vess és prédát
prédálj, hogy fordítsd kezedet a már
népes pusztaságok ellen s a nép ellen, a mely a
pogányok közül gyűjtetett egybe, mely
jószágot * és gazdagságot szerez s lakozik
a földnek köldökén.
* 1 Móz. 46,32.
38,13. Séba és Dedán és Társis
kalmárai és minden fiatal oroszlánja ezt
mondják néked: Nemde te zsákmányt vetni
jöttél? Nemde prédát prédálni
gyűjtötted egybe sokaságodat? hogy elvigy ezüstöt
és aranyat, magadhoz végy jószágot s
gazdagságot, hogy nagy zsákmányt vess.
38,14. Annakokáért prófétálj,
embernek fia, és mondd ezt Gógnak: Így szól
az Úr Isten: Avagy abban az időben, mikor az én
népem, Izráel bátorságosan lakik, nem
tudod-é meg?
38,15. És eljössz helyedről, a messze
északról * te és sok nép veled, lovon
ülők mindnyájan, nagy sokaság és hatalmas
sereg.
* Dán. 11,40. Dán. 11,41.
38,16. És feljössz az én népem, Izráel
ellen, mint a felleg, hogy beborítsd a földet, az
utolsó időkben lészen ez, és hozlak téged
az én földemre, hogy a pogányok megismerjenek engem,
mikor megszentelem magamat rajtad az ő szemök
láttára, Góg!
38,17. Így szól az Úr Isten: Te vagy-é
hát, a kiről szólottam a régi napokban az
én szolgáim, Izráel prófétái
által, kik prófétáltak azokban a napokban
esztendőkön át, hogy téged ő * reájok hozlak?
* Ésa. 54,15. - Ésa. 54,17.
38,18. És lészen azon a napon, a mely napon Góg
eljő Izráel földje ellen, ezt mondja az Úr Isten,
felszáll haragom orromban.
38,19. És féltő szerelmemben, búsulásom
tüzében szólok: Bizony azon a napon nagy
földindulás lesz Izráel földjén.
38,20. És megremegnek előttem a tenger halai * és az
ég madarai és a mező vadai és a földön
csúszó-mászó mindenféle
állatok és minden ember a föld színén;
és leszakadnak a hegyek, + és leesnek a meredek
kősziklák, és minden fal a földre hull.
* Hós. 4,3. + Zsolt. 46,3. Zsolt. 46,4.
38,21. És előhívom ellene minden hegyem felől a fegyvert,
ezt mondja az Úr Isten; egyiknek fegyvere a másik ellen *
lészen.
* 1 Sám. 14,20.
38,22. És törvénykezem vele döghalállal
és vérrel; és ömlő záporesőt, *
jégeső köveit, tüzet és kénkövet,
mint esőt bocsátok reá és seregére s a sok
népre, a mely vele lesz.
* Bir. 5,20. 2 Sám. 22,15.
38,23. És nagynak s szentnek mutatom, és megjelentem *
magamat a pogányok sokasága előtt, hogy megtudják,
hogy én vagyok az Úr!
* 3 Móz. 10,2.
39,1. És te, embernek fia, prófétálj
Góg ellen, és mondjad: Így szól az
Úr Isten: Ímé, én ellened megyek *
Góg, Rós, Mések és Tubál fejedelme!
* 1 Móz. 10,2.
39,2. És elcsalogatlak és vezetgetlek, és
felhozlak messze északról, * és beviszlek
Izráel hegyeire.
* Ezék. 38,15.
39,3. És kiütöm kézívedet balkezedből,
és nyilaidat jobbkezedből kiejtem.
39,4. Izráel hegyein * esel el te és minden sereged
és a népek, melyek veled lesznek; a ragadozó
madaraknak, minden szárnyas állatnak és a mezei
vadaknak adtalak eledelül.
* Jóel. 3,1. Jóel. 3,2.
39,5. A mező színén esel el, mert én
szóltam, ezt mondja az Úr Isten.
39,6. És bocsátok tüzet Mágógra
és azokra, a kik a szigeteken bátorságosan laknak,
hogy megtudják, hogy én vagyok az Úr.
39,7. És az én szent nevemet megismertetem az én
népem, Izráel között, s többé nem
hagyom megfertéztetni szent nevemet; és megtudják
a pogányok, hogy én, az Úr, szent vagyok
Izráelben!
39,8. Ímé, eljött és meglett, ezt mondja az
Úr Isten; ez az a nap, a * melyről szólottam.
* Ezék. 38,17.
39,9. És kimennek Izráel városainak lakói,
* és feltüzelik és felégetik a fegyvereket s
a kis és nagy paizsokat, a kézívet és a
nyilakat és a kézbeli pálczákat és
dárdákat, és tüzelnek velök hét
esztendeig.
* Hós. 2,17. Mik. 4,3.
39,10. És fát nem hordanak a mezőről, sem az erdőkről nem
vágnak, hanem a fegyverekből tüzelnek, és
zsákmányt vetnek zsákmányolóikban, s
prédálóikat elprédálják, ezt
mondja az Úr Isten.
39,11. És lészen azon a napon, hogy adok Gógnak
helyet, hol temetője legyen Izráelben, a vándorok
völgyét keletre a tengertől, ez fogja bezárni e
vándor népséget; és ott temetik el
Gógot és minden gyülevészét, és
nevezik Góg gyülevésze völgyének.
39,12. És eltemeti őket Izráel háza, hogy a
földet megtisztítsa, hét álló
hónapig.
39,13. És temetni fog az ország egész népe,
és lészen ez nékik dicsőségökre a
napon, melyen megdicsőítem magamat, ezt mondja az Úr
Isten.
39,14. És választanak embereket, kik a földet
szüntelen bejárják, temetgetvén ama
vándor népséget, azokat, kik még a
föld színén maradtak, hogy azt
megtisztítsák. Hét hónap mulva indulnak
keresni.
39,15. És bejárják e járók a
földet, és ha ki embertetemet lát, jelt
állít melléje, míg a temetgetők eltemetik
azt a Góg gyülevésze * völgyében.
* Ezék. 39,11.
39,16. És egy városnak is Hamóna lesz a neve,
és megtisztítják a földet.
39,17. És te, embernek fia, így szól az Isten,
mondjad a madaraknak, minden szárnyas állatnak és
minden mezei vadnak: Gyűljetek egybe és jőjjetek el,
seregeljetek egybe mindenfelől az én áldozatomra, * mert
én nagy áldozatot szerzek néktek Izráel
hegyein, és egyetek húst és igyatok vért!
* Ésa. 34,6. Sof. 1,7. Sof. 1,8.
39,18. Vitézek húsát egyétek, s a föld
fejedelmeinek vérét igyátok, kosok,
bárányok és bakok, bikák,
Básánban hízottak mindnyájan;
39,19. S egyetek kövérséget
jóllakásig, és igyatok vért
megrészegedésig az én áldozatomból,
a melyet szerzek néktek;
39,20. És lakjatok jól az én asztalomnál
lovakból és paripákból, vitézekből
és minden hadakozó férfiakból, ezt mondja
az Úr Isten.
39,21. És megmutatom az én dicsőségemet * a
pogányok között, és meglátják
mindazok a pogányok az én ítéletemet,
melyet cselekedtem, és az én kezemet, melyet rájok
vetettem.
* Ezék. 28,22. Ezék. 28,23.
39,22. És megtudja Izráel háza, hogy én
vagyok az Úr, az ő Istenök, attól a naptól
fogva és azután.
39,23. És megtudják a pogányok, hogy az ő
vétke miatt vitetett fogságra Izráel háza,
mivelhogy elpártolt tőlem, s én elrejtettem
orczámat tőle; azért adtam őt ellenségei
kezébe, és hullottak el fegyver miatt mindnyájan.
39,24. Az ő tisztátalanságuk s bűneik szerint cselekedtem
velök, és elrejtettem orczámat tőlök.
39,25. Azért így szól az Úr Isten: Most
már haza hozom Jákób foglyait, és
megkegyelmezek Izráel egész házának, s
féltő szerelemre gyulladok szent nevemért.
39,26. És elfelejtik gyalázatukat és minden
vétköket, melylyel vétkeztek ellenem, mikor laknak
földjökön bátorságosan, és őket
senki sem rettegteti.
39,27. Mikor visszahozom őket a népek közül, és
egybegyűjtöm őket ellenségeik földjeiről, akkor
megszentelem magamat bennök sok nép szeme
láttára.
39,28. És megtudják, hogy én vagyok az Úr,
az ő Istenök, ki fogságra vittem őket * a pogányok
közé, majd egybegyűjtém őket földjökre,
és senkit közülök többé ott nem
hagyok.
* Zsolt. 126,1. - Zsolt. 126,3.
39,29. És többé el nem rejtem orczámat
tőlök, mivelhogy kiöntöttem lelkemet Izráel *
házára, ezt mondja az Úr Isten.
* Jóel. 2,28. Csel. 2,17.
40,1. Huszonötödik esztendejében fogságunknak,
az esztendőnek kezdetén, a hónap tizedikén, a
tizennegyedik esztendőben az után, hogy a város
megveretett, * épen ezen a napon lőn az Úr keze én
rajtam, és elvitt engemet oda.
* Ezék. 23,21.
40,2. Isteni látásokban vitt engem Izráel
földjére, és letőn engem egy igen magas hegyre, s
azon vala mint egy város épülete dél felől.
40,3. És oda vitt engem, és ímé egy
férfiú vala ott, * tekintete min az ércznek
tekintete, és len-zsinór vala kezében és
mérőpálcza; és a kapuban áll vala.
* Dán. 10,5. Dán. 10,6. Jel. 1,13. - Jel. 1,15.
40,4. És szóla nékem az a férfiú:
Embernek fia! láss szemeiddel és füleiddel hallj, *
és figyelmetes légy mindarra, a mit mutatok néked;
mert hogy ezeket megmutassam néked, azért hozattál
ide: hirdesd mindazokat, a miket látsz, Izráel
házának.
* Ezék. 44,5.
40,5. És ímé, kőfal vala a házon kivül
köröskörül; és a férfiú
kezében a mérőpálcza vala hat singnyi (a
közsingben s egy tenyérben); és méré
az épület szélességét egy
pálczányira s magasságát egy
pálczányira.
40,6. És méne egy kapuhoz, mely napkeletre néz
vala, és felméne grádicsain, és
méré a kapu küszöbét egy
pálczányi szélességre, a másik
küszöböt is egy pálczányi
szélességre;
40,7. És az őrkamarát egy pálczányi
hosszúságra és egy pálczányi
szélességre, és az őrkamarák
közét öt singnyire, és a kapu
küzsöbét, a kapu tornácza mellett belől, egy
pálczányira.
40,8. És méré a kapu tornáczát
belöl egy pálzánzira.
40,9. És méré a kapu tornáczát
nyolcz singnyire; és gyámoszlopait két singnyire;
vala pedig a kapu tornácza belől.
40,10. És a napkeleti kapunak mind egyfelől, mind
másfelől három-három őrkamarája vala, egy
mértéke mind a háromnak, és egy
mértékök a gyámoszlopoknak is mind egyfelől,
mind másfelől.
40,11. És méré a kapu
nyílásának szélességét
tíz singre, és a kapu hosszúságát
tizenhárom singre;
40,12. És az őrkamarák előtt való korlátot
egy singnyire, és egy singnyire vala e korlát
másfelől is; mindenik őrkamara pedig hat singnyi vala egyfelől
és hat singnyi másfelől.
40,13. És méré a kaput az egyik őrkamara
tetejétől a másik tetejéig; huszonöt singnyi
szélességre ott, hol ajtó ajtóval vala
szemben.
40,14. És tevé a gyámoszlopokat hatvan singre,
és gyámoszlopokhoz nyúlik vala a pitvar a
kapunál körös-körül.
40,15. És a bejárat kapujának elejétől a
belső kapu tornáczának elejéig vala ötven
sing.
40,16. És az őrkamarákon szoros ablakok * valának,
és gyámoszlopaikon is belül a kapuban
köröskörül, hasonlóképen a
tornáczokon; és valának ablakok
köröskörül belől, és a gyámoszlopokon
pálmafaragások.
* 1 Kir. 6,4.
40,17. És vitt engem a külső pitvarba, és
ímé, ott kamarák és kőből rakott
pádimentom vala készítve a pitvaron
köröskörül; harmincz kamara vala a kőből rakott
pádimentomon.
40,18. És a kőből rakott pádimentom a kapuk mellett vala
a kapuk hosszúsága szerint: az alsó kőből rakott
pádimentom vala ez.
40,19. És méré a szélességet az
alsó kapu elejétől fogva a belső pitvar külső
elejéig száz singnyire, a keleti és északi
oldalon.
40,20. És a kapunak is, mely néz vala északra, a
külső pitvaron, megméré
hosszúságát és
szélességét;
40,21. És őrkamarái valának: három egyfelől
és három másfelől, és gyámoszlopai
és tornácza egy mértékben valának az
első kapuval: ötven sing a hosszúsága, és
szélessége huszonöt sing.
40,22. És ablakai és tornácza és
pálmafaragásai annak a kapunak mértéke
szerint valának, mely néz napkeletre, és
hét grádicson mennek vala fel hozzá; és
tornáczai, e grádicsok előtt valának.
40,23. És a belső pitvarnak kapuja vala az északi
és napkeleti kapu ellenében, és mére
kaputól kapuig száz singet.
40,24. És vitt engem a déli útra, és
ímé, egy kapu vala ottdél felé, és
megméré gyámoszlopait és
tornáczát ugyanama mérték szerint.
40,25. És ablakai valának és
tornáczának is köröskörül, olyanok
mint amaz ablakok; hosszúsága ötven sing, és
szélessége huszonöt sing.
40,26. És hét grádicsa vala
feljáratának, és tornácza azok előtt vala;
és pálmafaragásai valának egyik egyfelől, a
másik másfelől gyámoszlopain.
40,27. És kapuja vala a belső pitvarnak dél felé,
és mére kaputól kapuig dél felé
száz singet.
40,28. És bevitt engemet a déli kapun át a belső
pitvarba, és megméré a déli kaput ugyanama
mértékek szerint;
40,29. És őrkamaráit és gyámoszlopait
és tornáczát ugyanama mértékek
szerint, és ablakai valának és
tornáczának is köröskörül,
hosszúsága ötven sing, és
szélessége huszonöt sing.
40,30. És tornáczok valának
köröskörül, hosszúságuk huszonöt
sing, és szélességök öt sing.
40,31. És tornácza a külső pitvar felé vala,
és pálmafaragások * valának
gyámoszlopain, és nyolcz grádicsa vala
feljáratának.
* 1 Kir. 6,29.
40,32. Vitt továbbá engem a belső pitvarba kelet
felé, és megméré a kaput ugyanama
mértékek szerint;
40,33. És őrkamaráit és gyámoszlopait
és tornáczát ugyanama mértékek
szerint, és ablakai valának és
tornáczának is köröskörül,
hosszúsága ötven sing, és
szélessége huszonöt sing.
40,34. És tornácza vala a külső pitvar felé,
és gyámoszlopain pálmafaragások
valának mind egy-, mind másfelől, és nyolcz
grádicsa vala feljáratának.
40,35. És vitt engem az északi kapuhoz, és
megméré ugyanama mértékek szerint;
40,36. Őrkamaráit, gyámoszlopait és
tornáczát, és ablakai valának
köröskörül, hosszúsága ötven
sing, és szélessége huszonöt sing.
40,37. És tornácza a külső pitvar felé vala,
és pálmafaragások valának
gyámoszlopain mind egyfelől, mind másfelől, és
nyolcz grádicsa vala feljáratának.
40,38. És egy kamara vala, és annak ajtaja a kapuk
gyámoszlopainál; ott mossák * vala meg az
egészen égőáldozatot.
* 1 Kir. 7,38.
40,39. És a kapu tornáczában két asztal
vala egyfelől, és másfelől is két asztal vala,
hogy azokon öljék meg az egészen
égőáldozatot és a bűnért való
áldozatot * és a vétekért való
áldozatot.
* 3 Móz. 4,1. 3 Móz. 6,1.
40,40. És oldalt kivül, északra onnét, hol
felmennek a kapu ajtajához, két asztal vala, és a
kapu tornáczának másik oldalán is
két asztal.
40,41. Négy asztal egyfelől, és másfelől is
négy asztal a kapu oldalán; nyolcz asztal, ezeken
ölik vala az áldozatot.
40,42. És négy asztal vala az égőáldozatra
faragott kőből, másfél sing hosszú és
másfél sing széles és egy sing magas;
ezekre teszik a szerszámokat, melyekkel az
égőáldozatot és egyéb áldozatot
ölnek.
40,43. És a szegek valának egy tenyérnyiek, oda
erősítve belől köröskörül, s az asztalokra
jöve az áldozat húsa.
40,44. A belső kapun kivül pedig vala két kamara * az
énekesek számára a belső pitvarban, egyik oldalt
az északi kaputól, melynek eleje dél felé
vala, s a másik oldalt a déli kaputól, melynek
eleje észak felé vala.
* Ezék. 40,45. Ezék. 40,46.
40,45. És szóla nékem: Ez a kamara, mely
délre néz, a papoké, kik a házhoz
való szolgálatban foglalatosak:
40,46. Az a kamara pedig, mely északra néz, azoké
a papoké, kik az oltárhoz való szolgálatban
foglalatosak, ezek a Sádók * fiai, kik az Úrhoz
járulnak a Lévi fiai közül, hogy
szolgáljanak néki.
* 1 Kir. 2,35.
40,47. És megméré a pitvart;
hosszúsága száz sing és
szélessége is száz sing, négyszögre;
és az oltár vala a ház előtt.
40,48. És vitt engem a ház tornáczába,
és a tornácz gyámoszlopát
megméré egyfelől is öt singre, másfelől is
öt singre; a kapu szélességét pedig
három singre egyfelől s másfelől is három singre.
40,49. A tornácz hosszúsága húsz sing vala
és a szélessége tizenegy sing, és
tíz grádicson mennek vala föl hozzá;
és oszlopok valának a gyámoszlopoknál,
egyik egyfelől, másik másfelől.
41,1. És bevitt engem a templomba, és
megméré a gyámoszlopokat, hat sing széles
vala egyfelől és hat sing széles másfelől a
gyámoszlopok szélessége.
41,2. És az ajtó szélessége tíz sing
vala, és az ajtó oldalfalai öt sing egyfelől
és öt sing másfelől; és megméré
hosszúságát is negyven singre,
szélességét pedig húsz singre.
41,3. És beméne belsejébe, és
megméré az ajtó gyámoszlopait két
singre, és az ajtót hat singre, és az ajtó
oldalfalait hét singre.
41,4. És megméré hosszúságát
* húsz singre, és szélességét
húsz singre a templom felé, és mondá
nékem: Ez a szentek + szentje.
* 1 Kir. 6,16. + 2 Móz. 26,33.
41,5. És megméré a ház falát hat
singre, és az oldalépület
szélességét négy singre, a ház
körül mindenfelől.
41,6. És az oldalkamarák, egyik kamara a másikon,
harminczan valának három sorban, és a
háznak azon falához nyúlának, mely az
oldalkamarák felől vala, köröskörül, hogy
azon erősen álljanak, de nem magába a falba
valának erősítve.
41,7. És vala kiszélesedése és
megnagyobbodása az oldalkamaráknak a magasságban
fölfelé, mivel megnagyobbodása vala a háznak
fölfelé a magasságban köröskörül
a házon, ezért lőn kiszélesedése az
épületnek fölfelé. És az alsó
sorról menének föl a felsőhöz és a
középsőhöz.
41,8. És láték a háznál valami
magasságot köröskörül, fundamentoma ez az
oldalkamaráknak, egy teljes pálczányi, hat
singnyire * a fal tövének párkányáig.
* Ezék. 40,5.
41,9. Az oldalkamara külső falának szélessége
pedig öt singnyi vala. És a mi üresen maradt a
ház oldalkamrái között.
41,10. És a kamarák közt húsz singnyi
szélesség vala a ház körül
köröskörül.
41,11. És az oldalépületnek ajtaja az üresen
maradt hely felé vala, egyik ajtó északra
és a másik ajtó délre, és a szabadon
hagyott hely szélessége öt singnyi vala
köröskörül.
41,12. És az épület, mely az
elkülönített hely előtt, nyugot felé vala,
hetven singnyi széles vala, s az épület fala öt
singnyi széles köröskörül,
hosszúsága pedig kilenczven sing.
41,13. És méré a háznak hosszát
száz singre, és az elkülönített helyet s
az épületet és falait száz sing
hosszúságra;
41,14. És a ház és az
elkülönített hely elejének
szélességét kelet felé száz singre.
41,15. És méré az épület
hosszúságát az elkülönített hely
felé, mely ennek háta mögött vala, és
ennek folyósóit mind egyfelől, mind másfelől
száz singre. És magában a templomban és a
belső helyen és a külső tornáczban.
41,16. A küszöbök és a szoros ablakok és a
folyosók valának mind hármuk körül,
szemben a küszöbbel, simított
fadeszkákból köröskörül. A
földtől az ablakokig, az ablakok pedig befedve valának.
41,17. Az ajtónak felső részéig és a belső
házig és kifelé és az egész falon
köröskörül a belső és külső helyen
minden mérték szerint.
41,18. Készítve valának továbbá
Kérubok és pálmafaragások, * és
mindenik pálmafaragás vala két Kérub
között, és mindenik Kérubnak két
orczája vala.
* 1 Kir. 6,29.
41,19. És emberorcza néz vala a
pálmafaragásról egyfelől, és
oroszlánorcza a másik pálmára
másfelől. Így vala készítve az egész
házon köröskörül.
41,20. A földtől fogva az ajtó felső részéig
Kérubok és pálmafaragások valának
készítve a falon.
41,21. A szenthelynek ajtófélfái
négyszegűek valának, és a szentek szentje előtt
vala mint egy oltárnak a formája.
41,22. Fából, három sing magas * és
két sing hosszú, szegletei valának és
talpa, és falai fából valának. És
mondá nékem: Ez az asztal, mely az Úr előtt
áll.
* 2 Móz. 30,1. 2 Móz. 30,2.
41,23. És kettős ajtói valának a szenthelynek
és a szentek szentjének,
41,24. És kettős ajtói valának az
ajtószárnyaknak, két forgó ajtóik,
kettő az egyik ajtószárnyban és két
ajtó a másikban.
41,25. És készítve valának rajtok, a
szenthely ajtóin, Kérubok és pálmák,
mint valának készítve a falakon, * és
faküszöb vala a tornácz előtt kivül;
* Ezék. 41,18.
41,26. És szoros ablakok és pálmák
valának mind egy- s mind másfelől a tornácz
oldalfalain. Így voltak a ház oldalkamarái
és a gerendák.
42,1. És kivitt engem a külső pitvarba az északi
úton és vitt engem a kamarák
épületéhez, mely az elkülönített
hely ellenében és az épület ellenében
észak felé vala;
42,2. A száz sing hosszú oldal elé az
északi oldalra, és vala ötven sing a
szélessége.
42,3. A húsz singnek ellenében, mely a belső pitvarhoz
tartozék, és a kőből rakott pádimentom
ellenében, mely a külső udvarhoz tartozék,
folyosó vala folyosó ellenében három
sorban.
42,4. És a kamarák előtt tíz sing széles
út vala befelé, hosszúsága száz
sing; és ajtaik észak felé valának.
42,5. És a felső kamarák rövidebbek valának
az épület alsó és középső
kamaráinál, mert a folyosók elvettek belőlök.
42,6. Mivelhogy három sorban valának és nem
valának oszlopaik, mint a pitvaroknak; ezért lőn az
alsókhoz és a középsőkhöz képest
elvéve a helyből.
42,7. És egy fal, mely kivül vala, párhuzamosan a
kamarákkal a külső pitvar felé, a kamarák
előtt, ötven sing hosszú vala.
42,8. Mert a kamarák hosszúsága, melyek a
külső pitvar felé valának, ötven sing vala,
és ímé, a szenthely ellenében száz
sing vala.
42,9. És e kamarák alatt vala a bejáró hely
napkelet felől, ha beléjök a külső pitvarból
méne valaki.
42,10. A pitvar falának szélességében
dél felé az elkülönített hely és
az épület előtt is kamarák valának.
42,11. És egy út vala előttök, melyek hasonlatosak
valának a kamarákhoz, melyek északra
valának, olyan hosszúságúak és olyan
szélességűek, mint ezek, és minden
kijárásuk és elrendezésök olyan vala,
mint ezeké. És valamint amazoknak ajtói,
42,12. Akképen valának azoknak a kamaráknak
ajtói is, melyek dél felé valának: egy
ajtó kezdetén az útnak, annak az útnak,
mely a megfelelő fal előtt kelet felé vala, ha valaki
hozzájok méne.
42,13. És mondá nékem: Az északi és
a déli kamarák, melyek az elkülönített
hely előtt vannak, azok a szent kamarák, melyekben a papok, kik
az Úrhoz közelednek, eszik az igen szentséges
áldozatokat, ott rakják le az igen szentséges
áldozatokat, az eledeli, a bűnért való és a
vétekért való áldozatot; mert szent az a
hely.
42,14. Mikor bemennek oda a papok, ki ne jőjjenek a szent helyről a
külső pitvarba, hanem ott * rakják le ruháikat,
melyekben szolgáltak; mert szentek ezek, és más
ruhába öltözzenek, úgy közeledjenek a
nép helyéhez.
* Ezék. 44,19.
42,15. És mikor a belső háznak méréseit
véghezvitte, kivitt engem a napkelet felől való kapu
útján, és megméré azt
köröskörül.
42,16. Méré a keleti oldalt a
mérőpálczával ötszáz singnyire, a
mérőpálczával. És megfordula, és
42,17. Méré az északi oldalt ötszáz
singnyire a mérőpálczával. És megfordula,
42,18. A déli oldal felé, és mére
ötszáz singet a mérőpálczával.
42,19. Fordula aztán a nyugoti oldal felé, és
mére ötszáz singet
mérőpálczával.
42,20. Mind a négy szél irányában
méré azt. Kőfala vala köröskörül,
hosszúsága ötszáz, szélessége
is ötszáz sing, hogy elválaszsza a szentet a
köztől.
43,1. És vitt engem a kapuhoz, ahhoz a kapuhoz, a mely napkelet
felé néz vala.
43,2. És ímé, Izráel Istenének
dicsősége jő * vala napkelet felől, és
zúgása, mint nagy víz zugása és a
föld világos vala az ő dicsőségétől.
* Ezék. 1,24. Ezék. 1,28.
43,3. És a jelenség, melyet láttam, olyan vala,
mint az a jelenség, melyet akkor láttam, mikor
menék a * várost elveszteni; és olyan
látások valának, mint az a jelenség, melyet
a Kébár folyó mellett láttam. És
orczámra esém.
* Ezék. 1,4. Ezék. 8,4.
43,4. És az Úr dicsősége beméne a
házba a kapunak útján, mely néz napkeletre.
43,5. És fölemele engem a lélek, és bevitt
engem a belső pitvarba, és ímé, az Úr
dicsősége * betölté a házat.
* Ezék. 44,4.
43,6. És hallám, hogy valaki beszélget
hozzám a házból, holott ama férfiú
mellettem áll vala.
43,7. És mondá nékem: Embernek fia! ezt az
én királyi székemnek helyét és
lábaim talpainak * helyét, a hol lakom Izráel fiai
között örökké, és itt az én
szent nevemet többé meg ne fertéztesse +
Izráel háza, ők és királyaik
paráznaságukkal és királyaik holttesteivel,
magaslataikkal,
* 1 Krón. 28,2. + Jer. 16,18.
43,8. Mikor küszöbüket az én
küszöböm mellé és
ajtófélfáikat az én
ajtófélfáim mellé tették, és
csak a fal vala köztem és közöttök;
és megfertéztették az én szent nevemet
útálatosságaikkal, melyeket cselekedtek,
ezokáért elvesztém őket haragomban.
43,9. Most már eltávoztatják
paráznaságukat és királyaik holttesteit
tőlem, és ő köztök lakozom
mindörökké.
43,10. Te, embernek fia, hirdessed Izráel házának
ezt a házat, hogy piruljanak vétkeik miatt. És
mérjék utána arányosságát;
43,11. És ha pirulni fognak mind a miatt, a mit cselekedtek: e
ház formáját és berendezését,
kijáratait és bejáratait és minden
formáit és minden rendeléseit és minden
formáit és minden törvényeit jelentsd meg
nékik és írd meg szemeik előtt, hogy
megtartsák minden formáját és minden
rendeléseit, s azokat cselekedjék.
43,12. Ez a ház törvénye: A hegy tetején
egész határa köröskörül igen
szentséges. Ímé, ez a ház
törvénye.
43,13. És ezek az oltár mértékei singek
szerint (egy sing tesz egy közsinget és egy
tenyért): talpa vala egy sing magas és egy sing
széles, korlátja pedig köröskörül egy
arasznyi. És ez az oltár magassága:
43,14. A földön való talptól az alsó
bekerítésig két sing s szélessége
egy sing, és a kisebb bekerítéstől a nagyobb
bekerítésig négy sing és
szélessége egy sing;
43,15. És az Istenhegye négy sing, és az
Isten-tűzhelyétől fölfelé a szarvak egy sing.
43,16. És az Isten-tűzhelyének hosszúsága
tizenkét sing vala tizenkét sing szélesség
mellett, négyszögben négy oldala szerint.
43,17. És a bekerítés vala tizennégy sing
hosszú, tizennégy sing szélesség mellett,
négy oldala szerint; és a korlát
köröskörül rajta fél sing. És talpa
vala egy sing köröskörül. És
grádicsai napkeletre néztek.
43,18. És mondá nékem: Embernek fia, ezt mondja az
Úr Isten: Ezek az oltárnak rendtartásai: Azon a
napon, mikor elkészül, hogy égőáldozattal
áldozzanak rajta és vért hintsenek reá,
43,19. Adj a papoknak, a Lévitáknak, kik a
Sádók magvából * valók, a kik
járulhatnak én hozzám, ezt mondja az Úr
Isten, hogy szolgáljanak nékem, egy fiatal bikát
bűnért + való áldozatul.
* Ezék. 40,46. + 2 Móz. 29,36.
43,20. És végy véréből, és tedd az
oltár négy szarvára és a
bekerítés négy szegletére és a
korlátra köröskörül, és
tisztísd meg azt, és szenteld meg.
43,21. És vegyed a bikát, mely a bűnért
való áldozat, és égesd meg azt a
háznak erre rendelt helyén, a szenthelyen kivül.
43,22. Másodnap pedig vígy egy ép kecskebakot
bűnért való áldozatul, és
tisztítsák meg vele az oltárt, mint a fiatal
bikával megtisztították.
43,23. Mikor elvégezed az oltár
megtisztítását, vígy áldozatul egy
ép, fiatal bikát és egy ép kost a
nyájból.
43,24. És áldozzál velök az Úr előtt,
és a papok hintsenek sót * reájok, és
vigyék azokat égőáldozatul az Úrnak.
* 3 Móz. 2,13.
43,25. Hét napig mindennap egy-egy bakot hozz bűnért
való áldozatul, és egy fiatal bikát
és egy kost a nyájból, mint épeket
hozzák.
43,26. Hét napon át szenteljék és
tisztítsák meg az oltárt * és
töltsék meg kezét.
* 2 Móz. 29,37.
43,27. És betöltsék e napokat; a nyolczadik napon
és azután pedig áldozzák a papok az
oltáron égőáldozataitokat és
hálaadó áldozataitokat, és én
kegyelmesen fogadlak titeket, ezt mondja az Úr Isten.
44,1. És visszavitt engem a szenthely külső
kapujának útjára, mely keletre néz vala;
és az zárva volt.
44,2. És monda nékem az Úr: Ez a kapu be lesz
zárva, meg nem nyílik és senki rajta be nem megy,
mert az Úr, az Izráel Istene ment be * rajta,
azért be lesz zárva.
* Ezék. 43,1. Ezék. 43,2.
44,3. A fejedelem pedig, ő a fejedelem benne üljön, * hogy
kenyeret egyék az Úr előtt; e kapu
tornáczának útján menjen be és ennek
útján menjen ki.
* Ezék. 46,1. - Ezék. 46,3.
44,4. És bevitt engem az északi kapu útján
a ház eleibe, és látám, és
ímé, az Úr háza betelék az Úr
dicsőségével, * és orczámra esém.
* Ezék. 43,2.
44,5. És monda nékem az Úr: Embernek fia,
figyelmetes légy, és lásd szemeiddel, és
füleiddel halld meg, valamiket én szólok te veled az
Úr házának minden rendtartásairól
és minden törvényéről, és légy
figyelmetes a háznak bejáratára a szenthelynek
minden kijáratánál.
44,6. És mondjad a pártosnak, Izráel
házának: Így szól az Úr Isten:
Elég legyen immár néktek minden
útálatosságtok, Izráel háza!
44,7. Mikor idegeneket, körülmetéletlen
szívűeket és körülmetéletlen testűeket
engedtetek bemenni, hogy szenthelyemen legyenek, hogy
megfertéztessék azt, az én házamat; mikor
áldozatra fölvittétek kenyeremet, a
kövérséget és vért: ekkor
megtörtétek az én frigyemet minden
útálatosságtokon felül;
44,8. És nem voltatok foglalatosak a szentségeimhez
való szolgálatban, hanem azokat tettétek
foglalatosakká szolgálatomban az én szenthelyemen,
magatok helyett.
44,9. Így szól az Úr Isten: Senki idegen
körülmetéletlen szívű és
körülmetéletlen testű be ne menjen az én
szenthelyemre, mindazon idegenek közül, a kik Izráel
fiai között vannak.
44,10. Sőt még a Léviták is, kik eltávoztak
én tőlem, mikor Izráel eltévelyedék (a kik
eltévelyedtek én tőlem bálványaik
után), viseljék * vétköket;
* 2 Kir. 23,9.
44,11. És legyenek szenthelyemben szolgák a ház
kapuinak őrizetére, és legyenek szolgák a
házban: ők öljék le az égőáldozatot
és egyéb áldozatot a népnek, és ők
álljanak előttök, hogy szolgáljanak nékik;
44,12. Mivelhogy szolgáltak nékik
bálványaik előtt, és lőnek Izráel
házának vétekre csábítói:
ezért emeltem föl kezemer ellenök, ezt mondja az
Úr Isten, hogy viseljék vétköket.
44,13. Ne közeledjenek hozzám, hogy nékem, mint
papok szolgáljanak, és hogy minden szentségemhez
járuljanak, a szentségek szentségeihez; hanem
viseljék gyalázatukat és
útálatosságaikat, melyeket cselekedtek.
44,14. És teszem őket foglalatosakká a házhoz
való szolgálatban, annak minden
szolgálatánál, és mindannál, a mit
abban cselekedni kell.
44,15. De azok a lévita-papok, a Sádók fiai, * a
kik a szenthelyemhez való szolgálatomban foglalatosak
voltak, mikor Izráel fiai eltévelyedtek tőlem, ők
járuljanak én hozzám, hogy szolgáljanak
nékem és álljanak én előttem, hogy
áldozzanak nékem kövérséggel és
vérrel, ezt mondja az Úr Isten.
* 1 Kir. 2,35.
44,16. Ők járjanak be az én szenthelyembe, és
járuljanak az én asztalomhoz, hogy szolgáljanak
nekem, és legyenek foglalatosak az én
szolgálatomban.
44,17. És mikor a belső pitvar kapuihoz be akarnak menni,
len-ruhába * öltözzenek, és gyapjú ne
legyen rajtok, ha a belső pitvar kapuiban és a házban
szolgálnak.
* 3 Móz. 16,4.
44,18. Len-süveg legyen fejökön, és len
alsó-nadrág derekukon; ne övezkedjenek
izzadásig.
44,19. Mikor pedig kimennek a külső pitvarba, a külső udvarba
a néphez, vessék le ruháikat, a melyekben
szolgáltak, és tegyék le azokat a szent
kamarákban, és öltözzenek más
ruhákba, * hogy meg ne szenteljék a népet
ruháikkal.
* Ezék. 42,14.
44,20. És fejöket kopaszra ne * nyírják, de
nagy hajat se neveljenek, hanem hajokat megegyengessék.
* 3 Móz. 21,5.
44,21. És senki a papok közül * bort ne igyék,
mikor a belső udvarba bemennek.
* 3 Móz. 10,9.
44,22. És özvegyet * vagy eltaszítottat
feleségül magoknak ne vegyenek, hanem szűzeket
Izráel házának magvából; de olyan
özvegyet, ki papnak özvegye, elvehetnek.
* 3 Móz. 21,13. 3 Móz. 21,14.
44,23. És az én népemet tanítsák,
hogy mi a különbség szent és köz
között, és a tisztátalan és tiszta
között való különbséget
ismertessék meg velök.
44,24. És peres ügyben ők áljanak elő
ítélni, az én törvényeim szerint
ítéljék meg azt; és
tanításaimat s rendeléseimet megtartsák
minden ünnepemen, és az én szombataimat
megszenteljék.
44,25. És holt emberhez * be ne menjen, hogy magát
megfertéztesse, csak atyjáért és
anyjáért és fiáért és
leányáért és
fiútestvéréért és
leánytestvéréért, a kinek még
férje nem volt, fertéztetheti meg magát.
* 3 Móz. 21,3.
44,26. És megtisztulása után
számláljanak néki hét napot.
44,27. És a mely napon bemegy a szenthelyre, a belső pitvarba,
hogy szolgáljon a szenthelyen, mutassa be bűnért
való áldozatát, ezt mondja az Úr Isten.
44,28. És lészen nékik
örökségök: * én vagyok az ő
örökségök, és birtokot ne adjatok
nékik Izráelben: én vagyok az ő birtokuk.
* Ezék. 44,29. 4 Móz. 18,14.
44,29. Az ételáldozat és a bűnért és
vétekért való áldozat, ez legyen
élésök, és valami Izráelben Istennek
szenteltetik, * minden az övék legyen.
* 4 Móz. 18,14.
44,30. És minden első termés zsengéje mindenből, *
és minden, mit áldozatra visztek mindenből, tudniillik
minden áldozatotokból, legyen a papoké, és
lisztjeitek zsengéjét adjátok a papnak, hogy
áldás nyugodjék házadon.
* 2 Móz. 22,29. 2 Móz. 22,30. 4 Móz. 18,12.
44,31. Semmi döglöttet * és vadtól
szaggatottat, akár madár, akár egyéb
állat legyen, ne egyenek a papok.
* 3 Móz. 22,8.
45,1. És mikor a földet sorsvetéssel
elosztjátok örökségül, adjatok
áldozatot az Úrnak, * szent részt a földből;
hosszúsága legyen huszonötezer és
szélessége tízezer sing, szent legyen az
egész határában köröskörül.
* Ezék. 48,8. Ezék. 48,9.
45,2. Ebből legyen a szenthelyé ötszáz sing,
ötszáz singgel mérve egy négyszög minden
oldalát, és mellette ötven sing
tágasság legyen minden oldalon.
45,3. És ebből a megmért helyből mérj ki
huszonötezer sing hosszúságot és
tízezer sing szélességet, és ebben lesz a
szenthely, mint igen szent hely.
45,4. Szent rész lesz ez a földből; legyen a papoké,
a szenthely szolgáié, a kik ide járulnak
szolgálni az Urat; és legyen ez nékik
házaik helye, és szent hely a szenthely
számára.
45,5. És huszonötezer sing hosszában és
tízezer sing széltében legyen a
Lévitáké, a ház szolgáié
tulajdonukul, húszkamarául,
45,6. És a város tulajdonául adjatok ötezer
sing szélességet és huszonötezer sing
hosszúságot a szent áldozat * mentén; az
egész Izráel házáért legyen ez.
* Ezék. 45,1.
45,7. És a fejedelem tulajdona lészen a szent
áldozatnak és a város tulajdonának mind a
két oldalán a szent áldozat előtt és a
város tulajdona előtt a napnyugoti oldalon nyugotra és a
napkeleti oldalon keletre, és hosszúsága olyan
lesz, mint a részek közül egyé, a napnyugoti
határtól a napkeleti határig.
45,8. Földje legyen az néki, tulajdona Izráelben;
és többé ne sanyargassák fejedelmeim az
én népemet, hanem adják át a többi
földet Izráel házának az ő nemzetségei
szerint.
45,9. Ezt mondja az Úr Isten: Legyen elég már
néktek, Izráel fejedelmei! A
törvénytelenséget és erőszaktételt
távoztassátok el, és cselekedjetek
törvény szerint és igazságot. Vegyétek
le népemről sarczolástokat, ezt mondja az Úr
Isten.
45,10. Igaz mérőserpenyőitek legyenek és igaz *
éfátok és báthotok:
* 3 Móz. 19,35. 3 Móz. 19,36.
45,11. Az éfa és a báth egy
mértékűek legyenek, úgy hogy a hómernek
tizedét fogadja be a báth, és a hómernek
tizede legyen az éfa, a hómerhez kell
mértéköket igazítani.
45,12. És a sekelnek * húsz gérája legyen;
húsz sekel, huszonöt sekel, tizenöt sekel legyen a
mina nálatok.
* 2 Móz. 30,13.
45,13. Ez az áldozat, melyet fel kell vinnetek: egy hómer
búzából egy hatodrész éfa, és
egy hómer árpából is az éfa
hatodrészét adjátok.
45,14. És az olajból rendelt rész egy báth
olajból: a báth tizede a kórból, tíz
báthból, egy hómérből, * mert tíz
báth egy hómer.
* Ezék. 45,11.
45,15. És egy darab a nyájból,
kétszáz darab után Izráel bővizű
földjéről ételáldozatra és
égőáldozatra és hálaadó
áldozatokra, az ő megszentelésökre, ezt mondja az
Úr Isten.
45,16. A földnek egész népe köteles legyen erre
az áldozatra a fejedelem részére Izráelben.
45,17. A fejedelem tiszte pedig lészen, hogy vigyen
egészen égőáldozatokat és
ételáldozatot és italáldozatot az
ünnepeken és az újholdak napján és a
szombatokon, Izráel házának minden ünnepein:
* ő teljesítse a bűnért való áldozatot
és az ételáldozatot és az egészen
égőáldozatot és a hálaadó
áldozatokat, hogy megszentelje Izráel
házát.
* 3 Móz. 23,2. - 3 Móz. 23,42.
45,18. Ezt mondja az Úr Isten: Az első hónapban, a
hónap elsején végy egy fiatal, hibátlan
bikát és tisztítsd meg a szenthelyet.
45,19. És vegyen a pap a bűnért való
áldozat véréből, és hintse a ház
ajtófélfáira és az oltár
bekerítésének négy szegletére
és a belső pitvar kapufélfáira.
45,20. És így cselekedjél a hónap hetedik
napján a tudatlanságból vétkezőért
és a vigyázatlanságért, és
így tisztítsátok meg a házat.
45,21. Az első hónapban, a hónap * tizennegyedik
napján legyen a ti páskátok; a hét napos
ünnepen kovásztalan kenyeret egyetek.
* 2 Móz. 12,3. - 2 Móz. 12,20.
45,22. És a fejedelem azon a napon áldozzék ő
magáért és a föld egész
népéért egy bikával, bűnért
való áldozatul.
45,23. És az ünnep hét hapján * tegyen
egészen égőáldozatot az Úrnak hét
bikával és hét kossal, épekkel,
naponként hét napon át, és bűnért
való áldozatot egy kecskebakkal naponként;
* 3 Móz. 23,8.
45,24. És ételáldozatul tegyen egy
éfát a bika mellé és egy éfát
a kos mellé, és az olajból egy hínt az
éfához.
45,25. A hetedik hónapban, * a hónap
tizenötödik napján, az ünnepen
hasonlóképen cselekedjék hét napon
át: a bűnért való áldozattal, az
egészen égőáldozattal, az
ételáldozattal és az olajjal.
* 3 Móz. 23,34. - 3 Móz. 23,36. 4 Móz. 29,12. - 4
Móz. 29,34.
46,1. Ezt mondja az Úr Isten: A belső pitvar kapuja, mely
keletre néz, zárva legyen a dologtevő hat napon,
szombaton pedig nyissák ki, és újhold
napján is nyissák ki.
46,2. És a fejedelem jőjjön be a kapu
tornáczának útján kívülről,
és álljon a kapu félfája mellé,
és mikor a papok megáldozzák az ő
égőáldozatát és
hálaadóáldozatait, ő leborulva
imádkozzék a kapu küszöbén,
azután menjen ki, a kaput pedig ne zárják be
estvéig.
46,3. És leborulva imádkozzék az ország népe
ugyanannak a kapunak bejáratánál a szombatokon
és az újholdnak napjain az Úr előtt.
46,4. Az égőáldozat pedig, melyet a fejedelem vigyen az
Úrnak szombatnapon, hat ép bárány és
egy ép kos legyen;
46,5. És az ételáldozat; egy éfa a kos
mellé; és a bárányok mellé
ételáldozatul, a mit keze adhat, s az olajból egy
hín az éfához.
46,6. Az újhold napján pedig egy ép, fiatal bika
és hat bárány és egy kos, mind épek
legyenek.
46,7. És a bika mellé egy éfát és a
kos mellé egy éfát tegyen
ételáldozatul; és a bárányok
mellé azt, a mi kezétől telik, s az olajból egy
hínt az éfához.
46,8. És mikor bemegy a fejedelem, a kapu
tornáczának útján menjen be, és ezen
az úton menjen ki.
46,9. Mikor pedig a föld népe megyen be az Úr eleibe
az ünnepeken, a ki az északi kapu útján ment
be, hogy leborulva imádkozzék, a déli kapu
útján menjen ki; a ki pedig a déli kapu
útján ment be, az az északi kapu
útján menjen ki; ne térjen vissza azon kapu
útjához, a melyen bement, hanem az annak ellenében
valón menjen ki.
46,10. A fejedelem pedig, mikor bemennek, közöttök
menjen be, és mikor kimennek, együtt menjen ki velök.
46,11. És az ünnepeken és a szent
egybegyűléseken legyen az ételáldozat egy
éfa egy bika mellé és egy éfa a kos
mellé, és a bárányok mellé, a mit
keze adhat, s az olajból egy hín az éfához.
46,12. Továbbá, mikor a fejedelem szabad akaratból
tesz égőáldozatot, vagy hálaadó
áldozatokat, szabad akaratból az Úrnak,
nyissák ki néki a * kaput, mely napkeletre néz,
és ő vigye égőáldozatát és
hálaadó áldozatait, mint a hogy + szombat napon
szokta tenni, és azután menjen ki, és
zárják be a kaput kimenése után.
* Ezék. 44,1. - Ezék. 44,3. + Ezék. 46,2.
Ezék. 46,3.
46,13. És egy esztendős ép bárányt
áldozz égőáldozatul naponként az
Úrnak; minden reggel áldozz azzal.
46,14. És ételáldozatot tégy hozzá
minden reggel: egy hatodrész éfát, és az
olajból a hín harmadrészét a liszt
megnedvesítésére, ételáldozatul az
Úrnak; örökre állandó rendelések
ezek.
46,15. Hozzátok azért a bárányt és
az ételáldozatot és az olajat minden reggel
állandó égőáldozatul.
46,16. Ezt mondja az Úr Isten: Ha a fejedelem
ajándékot ad valamelyik fiának a maga
örökségéből, az az ő fiaié legyen
tulajdonul örökségeképen.
46,17. De ha örökségéből valamelyik
szolgájának ad ajándékot, az a
szabadság * esztendejéig lesz azé, azután
visszaszáll a fejedelemre; csak az ő öröksége
lesz az ő fiaié.
* 3 Móz. 25,10. - 3 Móz. 25,13.
46,18. És a fejedelem el ne vegyen a nép
örökségéből, hogy nyomorgatással kivesse
őket tulajdonukból; a maga tulajdonából adjon
örökséget fiainak, hogy az én népem
közül senki el ne széledjen a maga
tulajdonából.
46,19. És bevitt engem ahhoz a bejárathoz, mely a kapu
mellett oldalaslag vala, a kamarákhoz, a papok
szenthelyéhez, melyek északra néznek, és
ímé, ott egy hely vala leghátul nyugotra.
46,20. És monda nékem: Ez a hely, a hol a papok
főzzék a vétekért és a bűnért
való áldozatot, és a hol süssék az
ételáldozatot, hogy ne kelljen kivinniök a
külső pitvarba a nép megszentelésére.
46,21. És kivitt engem a külső pitvarba, és
elhordoza engem a pitvar négy szegletén, és
ímé,a pitvar mindenik szegletében egy-egy pitvar
vala.
46,22. A pitvarnak négy szegletében zárt pitvarok
valának, negyven sing hosszúságúak
és harmincz sing szélesek; egy mértéke vala
a négy szegleten való pitvaroknak.
46,23. És falazások valának bennök
köröskörül mind a négy körül,
és a falazások alatt konyhák valának
csinálva köröskörül.
46,24. És monda nékem: Ez a főzőház, a hol
főzzék a háznak * szolgái a nép
véres áldozatát.
* Ezék. 46,20.
47,1. És visszatéríte engem a ház
ajtajához, és ímé, víz * jő vala ki
a ház küszöbe alól napkelet felé, mert a
ház eleje kelet felé vala, és a víz
aláfoly vala a ház jobb oldala alól az
oltártól délre.
* Jóel. 3,18.
47,2. És kivitt engem az északi kapu útján,
és elhordoza engem a kivül való úton a
külső kapuhoz, mely napkeletre néz, és
ímé, a víz ott forr vala ki a jobb oldal
alól.
47,3. Mikor kiméne az a férfiú * napkelet
felé, mérőzsinórral a kezében, mére
ezer singet; és átvitt engem a vizen, a víz
bokáig ér vala.
* Ezék. 40,3.
47,4. És mére ismét ezeret, és
átvitt engem a vizen, a víz pedig térdig ér
vala. És mére ismét ezeret és átvitt
engem s a víz derékig ér vala.
47,5. És mére még ezeret, s vala olyan
folyó, hogy át nem meheték rajta, mert magas vala
a víz, megúszni való víz, folyó,
mely meg nem lábolható.
47,6. És monda nékem: Láttad-é, embernek
fia? És visszavezete engem a * folyó partján.
* Ezék. 47,3. Ezék. 47,4.
47,7. És mikor visszatértem, ímé, a
folyó partján igen sok fa vala mindkét felől.
47,8. És mondá nékem: Ez a víz * a keleti
tájékra foly ki, és a lapáczra megyen
alá, és a tengerbe megyen be, a tengerbe szakad,
és meggyógyul a víz.
* Jel. 22,2.
47,9. És lészen, hogy minden élő állat, a
mely nyüzsög, valahova e folyam bemegyen, élni fog;
és a halaknak nagy bőségök lészen, mert ez a
víz bement oda, és azok meggyógyulnak, és
él minden, valahova e folyó bement.
47,10. És lészen, hogy halászok állanak
rajta Éngeditől Énegláimig: varsák kivető
helye lészen; nemök szerint lesznek benne a halak, mint a
nagy tenger halai, nagy bőséggel.
47,11. Mocsarai és tócsái pedig nem
gyógyulnak meg, só helyei lesznek.
47,12. És a folyó mellett, mind a két
partján mindenféle * ennivaló gyümölcs
fája nevekedik fel; leveleik el nem hervadnak és
gyümölcseik el nem fogynak; havonként új meg
új gyümölcsöt teremnek, mert vizök
onnét a szenthelyből + foly ki; és
gyümölcsük eledelre és leveleik orvosságra
valók.
* Jel. 22,2. + Ezék. 47,1.
47,13. És monda az Úr Isten: Ez a határ, a mely
szerint örökségül osszátok el magatok
közt a földet Izráel tizenkét
törzsöke szerint, * Józsefnek két
örökséget.
* 1 Móz. 48,5. 1 Móz. 48,6.
47,14. És vegyétek azt örökségül
mindnyájan egyenlően, mivelhogy fölemeltem kezemet, * hogy
atyáitoknak adom azt, tehát essék néktek az
a föld örökségül.
* Ezék. 20,2. Ezék. 20,6. 2 Móz. 3,8.
47,15. És ez legyen a föld határa, észak
felé a nagy-tengertől, Hetlónon * át
Sedádnak menve:
* 4 Móz. 34,7. 4 Móz. 34,8.
47,16. Hamát, * Berótha, Szibraim, mely Damaskus
határa és Hamát határa közt van, a
középső Háser, mely Havrán
határán van.
* 2 Sám. 8,8.
47,17. Így legyen a határ a tengertől
Haczar-Énónig Damaskus határán és
azontúl északra, és Hamát *
határán: ez az északi oldal.
* 4 Móz. 13,22. Bir. 3,3.
47,18. És a keleti oldalon: Havrán és Damaskus
és Gileád között és Izráel
földje között a Jordán legyen; ama
határtól a keleti tengerig mérjétek: ez a
keleti oldal.
47,19. És a déli oldalon dél felé:
Támártól a versengések vizéig
Kádesben, azután a folyó felé a
nagy-tengerig: ez a déli oldal dél felé.
47,20. És a nyugoti oldal: a nagy tenger, ama
határtól fogva addig, a hol egyenesen Hamátba
menni: ez a nyugoti oldal.
47,21. És oszszátok el ezt a földet magatok
közt Izráel nemzetségei szerint.
47,22. És legyen, hogy sorsvetéssel oszszátok el
azt magatok közt és a jövevények közt, a
kik közöttetek lakoznak, a kik közöttetek fiakat
nemzettek, és úgy tartsátok őket, mint a ki ott
született az Izráel fiai között: veletek
együtt sorsvetéssel legyen örökségök
Izráel nemzetségei között.
47,23. És úgy legyen, hogy a mely nemzetséggel
lakozik a jövevény, ott adjétok ki az ő
örökségét. Ezt mondja az Úr Isten.
48,1. Ezek a nemzetségek nevei: az északi határon
a Hetlóntól Hamáthig vezető út
mentén Haczar-Énonig * Damaskus határán,
észak felé, Hamát mentén, és pedig
legyen az övé a keleti és nyugoti oldal: Dán,
egy rész;
* Ezék. 47,17.
48,2. És Dán határa mellett a keleti
oldaltól a nyugoti oldalig: Áser, egy rész;
48,3. És Áser határa mellett a keleti
oldaltól a nyugoti oldalig: Nafthali, egy rész;
48,4. És Nafthali határa mellett a keleti oldaltól
a nyugoti oldalig: Manasse, egy rész;
48,5. És Manesse határa mellett a keleti oldaltól
a nyugoti oldalig: Efraim, egy rész;
48,6. És Efraim határa mellett a keleti oldaltól a
nyugoti oldalig: Rúben, egy rész;
48,7. És Rúben határa mellett a keleti
oldaltól a nyugoti oldalig: Júda, egy rész;
48,8. És Júda határa mellett a keleti
oldaltól a nyugoti oldalig legyen a szent áldozat, melyet
az Úrnak * szenteltek: huszonötezer sing széles
és olyan hosszú, mint egy-egy rész a keleti
oldaltól a nyugoti oldalig; és a szenthely annak
közepette legyen;
* Ezék. 45,1.
48,9. A szent áldozat, melyet az Úrnak szenteltek,
huszonötezer sing hosszú és tízezer sing
széles legyen;
48,10. És ezeké legyen ez a szent áldozat: a
papoké északra huszonötezer sing és nyugotra
tízezer sing szélesség és keletre
tízezer sing szélesség és délre
huszonötezer sing hosszúság, és az Úr
szenthelye annak közepette legyen;
48,11. A papoké, a kik megszenteltettek a Sádók
fiai * közül, a kik szolgálatomban foglalatosak
voltak, a kik nem tévelyedtek el, mikor Izráel fiai
eltévelyedtek, mint a hogy eltévelyedtek volt a
Léviták.
* Ezék. 40,46.
48,12. Övék legyen ez, mint egy áldozati rész
a föld áldozatából, mint igen
szentséges, a Léviták határán.
48,13. A Lévitáké pedig legyen a papok
határa mentén huszonötezer sing
hosszúság és tízezer
szélesség; az egész hosszúság legyen
huszonötezer és a szélesség tízezer.
48,14. És semmit abból el ne * adjanak, se el ne
cseréljék, se másra át ne szálljon a
földnek e zsengéje, mert az Úrnak szenteltetett.
* 3 Móz. 25,23. 1 Kir. 21,2. 1 Kir. 21,3.
48,15. És az ötezer sing, mely a szélességben
megmaradt a huszonötezernek mentén, közhely a
város számára, mint lakóhely és
tágasság, és legyen a város annak a
közepében.
48,16. És ezek legyenek annak méretei: az * északi
oldalon négyezerötszáz sing és a déli
oldalon négyezerötszáz és a keleti oldalon
négyezerötszáz és a nyugoti oldalon
négyezerötszáz.
* Jel. 21,16.
48,17. És a város alatt legyen tágasság
észak felé kétszázötven sing és
dél felé kétszázötven és
keletre kétszázötven és nyugotra
kétszázötven.
48,18. A mi pedig megmaradt a hosszaságban a szent
áldozat mentén, tízezer keletre és
tízezer nyugotra, az ott maradjon a szent áldozat
mentén, és legyen annak termése a város
szántóvetőinek eledele.
48,19. És a ki szántóvető a városban,
mívelje azt Izráelnek minden nemzetségéből.
48,20. Az egész huszonötezer sing szent áldozatot
huszonötezer sing négyszögben adjátok szent
ajándékul a város tulajdonával együtt.
48,21. A mi pedig megmaradt, a fejedelemé lészen; a szent
áldozatnak és a város tulajdonának mind a
két oldalán, szemben * a huszonötezer sing szent
áldozattal a keleti határig és nyugot felé
szemben a huszonötezer singgel egészen a nyugoti
határig lészen, a kiosztottrészek mentén, a
fejedelemé; és legyen a szent áldozat és a
ház szenthelye annak közepette.
* Ezék. 45,1.
48,22. És a Léviták tulajdonától
és a város tulajdonától fogva, mely
közepében van annak, a mi a fejedelemé, a
Júda határa és Benjámin határa
között a fejedelemé legyen.
48,23. És a többi nemzetségek: a keleti
oldaltól a nyugoti oldalig: Benjámin, egy rész.
48,24. És Benjámin határán a keleti
oldaltól a nyugoti oldaig: Simeon, egy rész.
48,25. És Simeon határán a keleti oldaltól
a nyugoti oldalig: Issakhár, egy rész.
48,26. És Issakhár határán a keleti
oldaltól a nyugori oldalig: Zebulon, egy rész.
48,27. És Zebulon határán a keleti oldaltól
a nyugori oldalig: Gád, egy rész.
48,28. És Gád határán a déli oldalon
dél felé, legyen a határ
Támártól a versengések vizéig
Kádesben, a patak felé a nagy-tengerig.
48,29. Ez a föld, melyet sorsvetéssel
örökségül eloszszatok Izráel
nemzetségei közt, és ezek azoknak részei, ezt
mondja az Úr Isten.
48,30. És ezek a város külső részei: Az
északi oldalon négyezerötszáz sing
mérték.
48,31. És a város kapui, Izráel
nemzetségeinek nevei szerint, három kapu északra:
Rúben kapuja egy, Júda kapuja egy, Lévi kapuja
egy.
48,32. És a keleti oldalon négyezerötszáz
sing és három kapu: József kapuja egy,
Benjámin kapuja egy, Dán kapuja egy.
48,33. És a déli oldalon is
négyezerötszáz sing mérték és
három kapu: Simeon kapuja egy, Issakhár kapuja egy,
Zebulon kapuja egy.
48,34. A nyugoti oldalon négyezerötszáz sing
három kapuval: Gád kapuja egy, Áser kapuja egy,
Nafthali kapuja egy:
48,35. Köröskörül tizennyolcezer sing; és a
város neve ama naptól * fogva: Ott lakik az Úr!
* Zsolt. 46,5.
nyitólap